Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1338 · Visa register
Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2017-12-21
Ikraft: 2018-01-03
1 § För att underlätta vindkraftsetableringar får Statens energimyndighet, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning till kommuner. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Statens energimyndighet prövar frågor och betalar ut bidrag enligt denna förordning. 3 § Ett bidragsbelopp ges för varje hel megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i en kommun under ett kalenderår, om elproduktionen vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat. 4 § Bidragsbeloppet ska beräknas genom att de medel som avsatts till bidraget för ett budgetår divideras med det totala antalet megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under det föregående kalenderåret. 5 § Bidraget betalas ut året efter det år som den nya vindkraften tagits i drift, dock senast den 31 mars. 6 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.