Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1338 · Visa register
Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2017-12-21
Ikraft: 2018-01-03
1 § För att underlätta vindkraftsetableringar får Statens energimyndighet, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning till kommuner. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Statens energimyndighet prövar frågor och betalar ut bidrag enligt denna förordning. 3 § Ett bidragsbelopp ges för varje hel megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i en kommun under ett kalenderår, om elproduktionen vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat. 4 § Bidragsbeloppet ska beräknas genom att de medel som avsatts till bidraget för ett budgetår divideras med det totala antalet megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under det föregående kalenderåret. 5 § Bidraget betalas ut året efter det år som den nya vindkraften tagits i drift, dock senast den 31 mars. 6 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.