Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:104 · Visa register
Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF)
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2016-02-18
Ikraft: 2016-03-01
Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att originaltexterna av bestämmelserna i bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg, bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik ska gälla som svensk lag. De franska och engelska originaltexterna och en översättning till svenska finns intagna som en bilaga till lagen. Enligt 6 § lagen om internationell järnvägstrafik ska bindande ändringar av fördragets bihang A, B, D eller E som har beslutats av revisionsutskottet inom OTIF gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget. Enligt 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar ska sådana ändringar i internationella överenskommelser kungöras. Regeringen tillkännager därför att artikel 6.7 i bihang B till fördraget har följande lydelse med verkan från och med den 1 maj 2016. Titre II Title II Avdelning II Conclusion et Conclusion and Ingående och exécution du Performance of the fullgörande av contrat de Contract of transportavtalet transport Carriage Article 6 Article 6 Artikel 6 Contrat de transport Contract of carriage Transportavtal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - § 7 En cas d’un § 7 In the case of § 7 Om en transport empruntant carriage which takes transport passerar le territoire place on the customs genom Europeiska douanier de l´Union territory of the unionens tullområde, européenne ou le European Union or eller det område på territoire, sur the territory on vilket det gemensamma lequel est appliquée which the common transiterings- la procédure de transit procedure is förfarandet tillämpas, transit commun, applied, each ska varje sändning chaque envoi doit consignment must be åtföljas av en être accompagné accompanied by a fraktsedel som d’une lettre de consignment note uppfyller kraven i voiture répondant satisfying the artikel 7. aux exigen-ces de requirements of l’article 7. Article 7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -