Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:847 · Visa register
Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2011-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:786
Ikraft: 2011-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:315
Upphävd: 2022-06-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Omvandling av vissa driftskostnader till ett belopp i pengar 2 § Den omvandling till ett belopp i pengar av driftskostnaderna för energianvändning och utsläpp som avses i 7 § första stycket lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska göras enligt 3–7 §§ denna förordning. Metod för beräkning av driftskostnaderna Energianvändning 3 § Driftskostnaden för energianvändningen beräknas genom att bilens energianvändning per kilometer multipliceras med kostnaden per energienhet och med antalet kilometer enligt 7 §. Vid beräkningen av energianvändning per kilometer ska det antal enheter energi som används per kilometer användas. Om energianvändningen anges som bränsleförbrukning per kilometer, ska den omräknas till energianvändning per kilometer med hjälp av de omräkningsfaktorer som anges i tabell 1 i bilagan till denna förordning. För bränsletyper som inte anges i tabellen, får i stället uppgifter från tillverkaren användas. Om energianvändningen per kilometer anges direkt, som för exempelvis eldrivna bilar, ska det värdet användas. Vid beräkningen ska det enhetliga penningvärdet per energienhet användas som utgörs av det lägsta gällande priset på bensin eller diesel före skatt. Utsläpp av koldioxid 4 § Driftskostnaden för utsläppen av koldioxid beräknas genom att bilens utsläpp av koldioxid i kilogram per kilometer enligt 6 § multipliceras med kostnaden per kilogram, enligt det intervall som anges i tabell 2 i bilagan till denna förordning och med antalet kilometer enligt 7 §. Utsläpp av föroreningar 5 § Driftskostnaden för utsläppen av föroreningar beräknas som summan av driftskostnaderna för utsläpp av kväveoxider (NOX), icke-metankolväten (NMHC), och partiklar. Driftskostnaden för utsläppen av respektive förorening beräknas genom att bilens utsläpp av föroreningar i gram per kilometer enligt 6 § multipliceras med respektive kostnad per gram enligt det intervall som anges i tabell 2 i bilagan till denna förordning, och med antalet kilometer enligt 7 §. Värden för bränsleförbrukning och utsläpp 6 § Bränsleförbrukningen samt utsläppen av koldioxid och föroreningar enligt tabell 2 i bilagan till denna förordning per kilometer vid fordonsdrift ska baseras på standardiserade gemenskapstestförfaranden för de bilar för vilka sådana testförfaranden definieras i gemenskapens lagstiftning för typgodkännande. För bilar som inte omfattas av standardiserade gemenskapstestförfaranden ska jämförbarheten mellan olika anbud säkerställas genom allmänt vedertagna testförfaranden eller resultat från tester som utförts för den berörda myndigheten eller, i avsaknad av detta, information från tillverkaren. Total tillryggalagd sträcka under livslängden 7 § Vid beräkning av driftskostnaderna ska det totala antalet tillryggalagda kilometer för en bil under dess livslängd hämtas från tabell 3 i bilagan till denna förordning, i förekommande fall med avdrag för redan tillryggalagda kilometer. Information 8 § Transportstyrelsen ska i lämplig omfattning informera om tillämpningen av lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Bilaga Uppgifter för beräkning av driftskostnaderna under livslängden för bilar Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen Bränsle Energiinnehåll Diesel 36 MJ/liter Bensin 32 MJ/liter Naturgas/biogas 33–38 MJ/Nm³ Motorgas (LPG) 24 MJ/liter Etanol 21 MJ/liter Biodiesel 33 MJ/liter Emulsionsbränsle 32 MJ/liter Väte 11 MJ/Nm³ Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser) Bränsle Kostnad CO2 0,03–0,04 EUR/kg NOX 0,0044–0,0088 EUR/g NMHC 0,001–0,002 EUR/g Partiklar 0,087–0,174 EUR/g Tabell 3: Totalt antal km för bilar under livslängden Fordonskategori1 Totalt antal km under livslängden Personbilar (M1)2 200 000 km Lätta fordon i förvärvstrafik (N1)3 250 000 km Tunga lastbilar (N2, N3)4 1 000 000 km Bussar (M2, M3)5 800 000 km 1 Kategorierna M och N enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU. 2 Kategori M1: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med högst åtta säten utöver förarsätet. 3 Kategori N1: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton. 4 Kategori N2: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 3,5 men inte 4 12 ton. Kategori N3: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 12 ton. 5 Kategori M2: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som inte överstiger 5 ton. Kategori M3: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som överstiger 5 ton. Förordning (2013:786).