Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1039 · Visa register
Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet UR
Utfärdad: 2011-09-29
Ikraft: 2011-10-11
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1226
Upphävd: 2016-12-16
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande referensnummer vid upphandling av tjänster. Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller följande CPC- och CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG, 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG, och 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV). Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) Kategori Beskrivning CPC- CPV- referensnummer referensnummer 1 Underhålls- och 6112, 6122, Från 50100000-6 reparationstjänster 633, 886 till 50884000-5 (utom 50310000-1 till 50324200-4 och 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) och från 51000000-9 till 51900000-1 2 Landtransport, med 712 (utom Från 60100000-9 undantag av 71235), 7512, till 60183000-4 järnvägstransport som 87304 (utom 60160000-7, omfattas av kategori 60161000-4, 18, även säkerhets- 60220000-6) och och kurirtransporter, från 64120000-3 med undantag av till 64121200-2 postbefordran 3 Flygtransport av 73 (utom Från 60410000-5 passagerare och 7321) till 60424120-3 gods, med undantag (utom 60411000-2, av postbefordran 60421000-5) och 60500000-3 4 Postbefordran på 71235, 7321 60160000–7, land, med undantag 60161000–4, av järnvägstransport 60411000–2, som omfattas av 60421000–5 kategori 18, och i luften 5 Telekommunikations- 752 Från 64200000–8 tjänster till 64228200–2, 72318000–7 och från 72700000–7 till 72720000–3 6 Finansiella tjänster: ex. 81, 812, Från 66100000-1 a) Försäkrings- 814 till 66720000-3 tjänster b) Bank- och investeringstjänster, med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas 7 Databehandlings- 84 Från 50310000-1 tjänster och därmed till 50324200-4 sammanhängande Från 72000000-5 tjänster till 72920000-5 (utom 72318000-7 och från 72700000-7 till 72720000-3), 79342410