Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1396 · Visa register
Förordning (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-11-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:1012
Ikraft: 2010-01-01
1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i mån av tillgång på medel till företag med avlägset belägen djurhållning för veterinärs reskostnader vid vård av akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel. Stöd lämnas inte om företaget anlitar en veterinär på orimligt långt avstånd från djurhållningen, om annan veterinär finns att tillgå inom kortare avstånd. 2 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. Förordning (2015:1012). 3 § Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk. Förordning (2015:1012). 4 § Ansökan om stöd ska göras av den veterinär som utfört förrättningen och kommer företaget tillgodo i form av en reducerad restidsavgift. 5 § Beslut om stöd ska innehålla de villkor som kan behövas för tillsyn och uppföljning av hur stödet fördelas mellan de slutliga stödmottagarna. 6 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om 1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande, 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller 3. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar. 7 § Jordbruksverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalt stöd om förutsättningarna för återbetalningsskyldighet enligt 6 § är uppfyllda. Det belopp som ska krävas tillbaka får sättas ned om det är fråga om en mindre avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet. Om ett utbetalt stöd krävs tillbaka, ska även ränta tas ut. 8 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd, villkor för stöd, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, tillsyn, återkrav och ränta. Verket får även meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. 9 § Jordbruksverket utövar tillsyn över bestämmelserna i denna förordning och över bestämmelserna i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. 9 a § Jordbruksverket ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Förordning (2015:1012). 10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.