Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1123 · Visa register
Lag (2009:1123) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2009-11-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1131
Ikraft: 2009-12-31 överg.best.
1 § Det avtal mellan Konungariket Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik som undertecknades den 28 oktober 2008 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag. 2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Övergångsbestämmelser 2009:1123 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare. Bilaga AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND JERSEY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON ENTERPRISES OPERATING SHIPS OR AIRCRAFT IN INTERNATIONAL TRAFFIC The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of Jersey, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation on enterprises operating ships or aircraft in international traffic, have agreed as follows: Article 1 Definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: (a) the term “a Party” means Jersey or Sweden, as the context requires; the term “Parties” means Jersey and Sweden; (b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction; (c) the term “Jersey” means the Bailiwick of Jersey, including its territorial sea; (d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons; (e) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes; (f) the term “resident of a Party” means any person, who under the law of that Party is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature; (g) the term “enterprise of a Party” means an enterprise carried on by a resident of a Party; (h) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party; (i) the term “income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic” means revenues, gross receipts and profits derived from: i) such operation of ships or aircraft for the transport of passengers or cargo; ii) the rental on a charter basis of ships or aircraft where the rental is ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic; iii) the sale of tickets or similar documents and the provision of services connected with such operation, either for the enterprise itself or for any other enterprise, where such sale of tickets or similar documents or provision of services is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic; iv) the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise, where the use, maintenance or rental is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic; v) interest on funds deposited directly in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic; (j) the term “competent authority” means: i) in the case of Jersey, the Treasury and Resources Minister or his authorised representative; ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement. 2. As regards the application of the Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party. Article 2 Avoidance of double taxation 1. Income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic by an enterprise of a Party shall be taxable only in that Party. 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived by an enterprise of a Party from the participation in a pool, a joint business or an international operating agenc Article 3 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties. 3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. 4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. Article 4 Entry into force 1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force. 2. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 28 October 2008 between the Kingdom of Sweden and Jersey for the exchange of information relating to tax matters shall have effect. Article 5 Termination 1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period. 2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 28 October 2008 between the Kingdom of Sweden and Jersey for the exchange of information relating to tax matters. In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement. Done at Helsinki, this 28th day of October 2008, in duplicate in the English language. For the Government of the Kingdom of Sweden Anders Borg For the Government of Jersey Frank Walker (Översättning) AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH JERSEY FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING AV FÖRETAG SOM ANVÄNDER SKEPP ELLER LUFTFARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK Sveriges regering och Jerseys regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, har kommit överens om följande: Artikel 1 Definitioner 1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse: a) ”en part” avser Jersey eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parter” avser Jersey och Sverige, b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion, c) ”Jersey” avser Bailiwick of Jersey, innefattande dess territorialvatten, d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning, e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person, f) ”person med hemvist i en part” avser person som enligt lagstiftningen i denna part är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet, g) ”företag i en part” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en part, i) ”inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik” avser intäkter, bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom: 1) sådan användning av skepp eller luftfartyg för transport av passagerare eller gods, 2) uthyrning på charterbasis av skepp eller luftfartyg när uthyrningen är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, 3) försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan användning, antingen för företaget eller för annat företag, när sådan försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar eller sådant tillhandahållande av tjänster har omedelbart samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, 4) användning, underhåll eller uthyrning av containrar (däri inbegripet släpvagn och annan utrustning för transport av containrar) som används för transport av gods eller varor, när användningen, underhållet eller uthyrningen har direkt samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, 5) ränta på insatta medel som är direkt hänförliga till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, j) ”behörig myndighet” avser: 1) i Jersey, ”the Treasury and Resources Minister” eller dennes befullmäktigade ombud, 2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal. 2. Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part. Artikel 2 Undvikande av dubbelbeskattning 1. Inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik av ett företag i en part, beskattas endast i denna part. 2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som ett företag i en part förvärvar genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation. Artikel 3 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 1. Om en person anser att en part eller båda parterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet. 2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning. 3. Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. 4. Parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter. Artikel 4 Ikraftträdande 1. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. 2. Utan hinder av punkt 1, är detta avtal endast tillämpligt när avtalet mellan Konungariket Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 28 oktober 2008 är tillämpligt. Artikel 5 Upphörande 1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare. 2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, upphör detta avtal att gälla, utan uppsägning, den dag då avtalet mellan Konungariket Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 28 oktober 2008 upphör att gälla. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal. Som skedde i Helsingfors den 28 oktober 2008 i två exemplar på engelska språket. För Konungariket Sveriges regering Anders Borg För Jerseys regering Frank Walker