Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:604 · Visa register
Konkurrensförordning (2008:604)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 2008-06-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:989
Ikraft: 2008-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:87
Upphävd: 2021-03-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om - verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (2008:579), - föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall, - föreskrifter om underrättelse om vissa avgöranden, och - föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på konkurrensområdet. 2 § En anmälan till Konkurrensverket enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) ska göras skriftligen. 3 § Konkurrensverket får 1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en sådan anmälan som anges i 2 §, och 2. fastställa blanketter för anmälan. 3 a § Innan Konkurrensverket beslutar om förbud enligt 4 kap. 1 § eller åläggande enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den som avses med beslutet tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut. Förordning (2017:989). 4 § I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i enskilda artiklar uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har. I den mån motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) ges till Konkurrensverket eller allmän domstol är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga artikeln. När det gäller sådana uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet. Förordning (2016:241). 5 § Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. Konkurrensverket ska vidta de åtgärder som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning. 6 § När en allmän domstol meddelar en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag skickas till Konkurrensverket. Konkurrensverket ska utan dröjsmål överlämna kopian till Europeiska kommissionen. Förordning (2016:241). 7 § Länsstyrelserna ska i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Länsstyrelserna ska därvid särskilt 1. informera om konkurrensfrågor, 2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna, 3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens, 4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa upp avregleringsåtgärder, 5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa, samt 6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i regionala och lokala organ.