Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1173 · Visa register
Förordning (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad: 2007-11-29
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:153
Upphävd: 2011-04-01
Uppgifter 1 § Bestämmelser om Kriminalvårdsnämndens sammansättning och uppgifter finns i - 37 kap. brottsbalken, - lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, - passlagen (1978:302), - lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, och - förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt. Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. Organisation 3 § Kriminalvården tillhandahåller Kriminalvårdsnämnden sammanträdesrum, kanslilokaler och personal. 4 § Kriminalvårdsnämnden ska varje år före den 1 mars ge in en berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret. Ärendenas handläggning 5 § Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort. Nämnden får även sammanträda per telefon. 6 § Om ordföranden inte bestämmer annat avgörs ärendena efter föredragning av en tjänsteman hos Kriminalvården. Kriminalvårdsnämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman ska närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. 7 § Vid handläggning av ärenden som angår Kriminalvårdsnämndens administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. 8 § Den som är ersättare för ledamot ska ges tillfälle att genom information följa arbetet i Kriminalvårdsnämnden. När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte någon ordinarie ledamot har förfall. Vid behov ska särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare anordnas. 9 § Vid Kriminalvårdsnämndens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av ordföranden. 10 § Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom delgivning. 11 § Kriminalvårdsnämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Undantag från myndighetsförordningen 12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 3 § om ledningens ansvar, 4 § första stycket 3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och kontroll, 5 § om delegering, 8 § om arbetsgivarpolitik, 15 § om beslutförhet, 16 § om brådskande ärenden, 20 § om föredragning, 22-24 §§ om anställningar och uppdrag, 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och 29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.