Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:676 · Visa register
Förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2005-09-08
Ikraft: 2006-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:135
Upphävd: 2009-09-01
Inledande bestämmelser 1 § Statsbidrag får lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning för påbyggnadsutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Statsbidrag 2 § Statsbidrag får lämnas till kommuner och landsting för påbyggnadsutbildningar som anges i 1 § och som utöver vad som följer av bestämmelserna i skollagen (1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning 1. bedrivs i samverkan mellan flera kommuner eller landsting, 2. anordnas i samråd med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningarna är avsedda för, och 3. är inriktade antingen mot ett yrkesområde där behovet av yrkesutbildad arbetskraft inte tillgodoses på annat sätt eller är av särskild betydelse när det gäller att ta till vara angelägna kulturella värden och det svenska kulturarvet. En förutsättning för statsbidrag är att behöriga sökande från andra kommuner tas emot på samma villkor som sökande från den kommun som anordnar utbildningen. Motsvarande gäller om ett landsting anordnar utbildningen. Ansökan 3 § Statsbidrag lämnas efter ansökan. Ansökan ges in till Statens skolverk inom den tid och på det sätt verket bestämmer. Beslut om bidrag 4 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag. Ett sådant beslut får gälla i högst tre år. Verket skall årligen besluta om storleken av bidraget. Om det finns särskilda skäl, får bidrag i enskilda fall beviljas trots att villkoret i 2 § första stycket 1 inte är uppfyllt. Bidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser för vilka statsbidrag utgår på annat sätt. Utbetalning 5 § Statens skolverk betalar ut statsbidrag. Bidraget skall betalas ut med en fjärdedel före utgången av var och en av månaderna mars, juni, september och december. Uppgiftsskyldighet 6 § Den som erhållit statsbidrag enligt denna förordning skall för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om sin utbildningsverksamhet. Statens skolverk får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning. Återkrav 7 § Statens skolverk får helt eller delvis kräva tillbaka statsbidrag, om den som erhållit bidrag inte har genomfört den utbildning som bidrag har lämnats för eller inte bedrivit utbildningen enligt bestämmelserna i 2 §. Överklagande 8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2009:135 Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före den 1 september 2009. Myndigheten för yrkeshögskolan ska från och med den 1 september 2009 fullgöra Statens skolverks uppgifter enligt 5–7 §§ i den upphävda förordningen.