Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:62 · Visa register
Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät
Departement: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2003-02-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1166
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:211
Upphävd: 2018-06-01
Syfte och förutsättningar för stöd 1 § För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och näringspolitiska skäl får stöd för projekt för att anlägga anslutning till ett telenät med hög överföringskapacitet lämnas till en kommun. Stödet lämnas i form av kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät. Stöd enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar som anges i 4-6 §§. 2 § Med anslutning till telenät med hög överföringskapacitet avses i denna förordning anslutning 1. till ett rikstäckande allmänt tillgängligt telenät med hög överföringskapacitet, eller 2. till ett telenät med hög överföringskapacitet som är anslutet till ett telenät enligt punkt 1. Anslutningen skall medge sådan överföringskapacitet som är tillräcklig för att täcka kommunens behov av IT-infrastruktur enligt ett kommunalt IT-infrastrukturprogram. Anslutningen skall avse nätkapacitet som består av fiberoptiska kablar som tillhandahålls på skäliga och icke diskriminerande villkor. 3 § I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 4, 5 och 9-16 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet. 4 § Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 § förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. 5 § Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att programmet har upprättats och godkänts. Stöd får lämnas endast för projekt för att anlägga anslutning till telenät i enlighet med 2 § i de kommuner där länsstyrelsen bedömer att det behövs. Anslutning till telenät anläggs genom anläggande av nytt telenät eller genom förvärv eller hyra av telenät. Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2003-31 december 2007. Förordning (2006:1461). 6 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av anslutning till telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen. Förordning (2016:1166). Underlag för stöd och stödets storlek 7 § I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra och dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga anslutning till telenät. Även kostnader för att förvärva eller hyra anslutning till telenät får ingå i underlaget. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget. 8 § Det sammanlagda stödbeloppet per län anges i bilagan till denna förordning. Ansökan och beslut 9 § En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en beskrivning av det projekt som ansökan avser och av det kommunala IT-infrastrukturprogrammet. 10 § Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökan får avslås om anslutningen till telenätet inte är ändamålsenlig. Kan stöd lämnas endast för en del av projektet skall det framgå av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för det. 11 § Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt 12 §. Förordning (2003:1041). 12 § Stöd som beviljats av en länsstyrelse skall tillgodoföras kommunen genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät. Hälften av det beviljade beloppet skall krediteras när beslut om stödets storlek har fattats och den resterande delen när kommunen underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt och slutredovisningen godkänts av länsstyrelsen. Återkrav 13 § Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts slutligt om 1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades, 2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp, 3. stödet använts för något annat än det som avsetts, eller 4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet upphört att gälla. Tillsyn och uppföljning 14 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av ärendena. 15 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt gentemot mottagaren av stöd. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt. 16 § Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2003:62 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. Förordningen får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2003. Bilaga Beräknat maximistöd per län Stockholms län 0 Uppsala län 370 000 kr Södermanlands län 17 390 000 kr Östergötlands län 12 580 000 kr Jönköpings län 24 420 000 kr Kronobergs län 4 440 000 kr Kalmar län 39 590 000 kr Gotlands län 8 510 000 kr Blekinge län 0 Skåne län 24 790 000 kr Hallands län 0 Västra Götalands län 67 340 000 kr Värmlands län 24 420 000 kr Örebro län 14 800 000 kr Västmanlands län 14 060 000 kr Dalarnas län 22 200 000 kr Gävleborgs län 0 Västernorrlands län 5 920 000 kr Jämtlands län 7 030 000 kr Västerbottens län 29 230 000 kr Norrbottens län 52 910 000 kr Riket 370 000 000 kr