Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:920 · Visa register
Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2002-11-21
Ikraft: 2003-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:628
Upphävd: 2017-08-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till arbetslivsmuseer. 2 § Med arbetslivsmuseum avses ett museum vars verksamhet har till syfte att bevara och gestalta fysiska och immateriella kulturhistoriska värden. Verksamheten skall vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten. 3 § Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. 4 § Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd. 5 § Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. 6 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.