Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1194 · Visa register
Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 2001-12-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:157
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till kooperativa utvecklingscentrum och syftar till att säkerställa kooperativa utvecklingscentrums verksamhet i hela landet. Förordning (2005:876). 2 § Med kooperativt utvecklingscentrum avses i denna förordning en kooperativt organiserad verksamhet i form av en ekonomisk eller ideell förening eller ett aktiebolag, som har kooperativa, ideella eller offentliga organisationer som medlemmar eller ägare och som 1. har till huvudsaklig uppgift att ge de råd och den information som behövs inför, under och efter start av kooperativa och andra liknande företag, 2. stimulerar lokalt och regionalt utvecklingsarbete med inriktning på företagande, och 3. utvecklar nya verksamheter samt metoder som kan användas i det arbete som avses i 1 och 2. Förordning (2005:876). Förutsättningar för bidrag 3 § Ett kooperativt utvecklingscentrums verksamhet skall antingen omfatta ett län eller en eller flera kommuner om länets storlek, invånarantal eller i övrigt starka skäl motiverar det. Förordning (2005:876). 4 § Bidrag kan ges i form av ett grundbidrag och ett särskilt bidrag. Grundbidrag får lämnas för ett år i sänder till kooperativa utvecklingscentrum för att bedriva sådan verksamhet som anges i 2 § 1 och 2. Särskilt bidrag får lämnas för att bedriva sådan verksamhet som anges i 2 § 3 till ett projekt som omfattar flera kooperativa utvecklingscentrum eller till en organisation som drivs gemensamt av flera kooperativa utvecklingscentrum. En sådan organisation är i detta fall att betrakta som ett kooperativt utvecklingscentrum. Tillväxtverket får meddela närmare föreskrifter om grundbidrag och särskilt bidrag. Förordning (2009:157). 5 § Bidrag får lämnas endast om verksamheten är väl fungerande och varaktig. 6 § För att ytterligare bidrag skall kunna beviljas ett kooperativt utvecklingscentrum skall detta ha fullgjort den redovisningsskyldighet som anges i 11 §. Förordning (2005:876). Beräkning av bidrag 7 § Grundbidragets storlek bestäms med hänsyn till folkmängden och förutsättningarna i övrigt i det län eller de kommuner som verksamheten omfattar. Det särskilda bidraget bestäms efter de föreskrifter som Tillväxtverket meddelar. Förordning (2009:157). 8 § Bidrag får lämnas med högst 50 procent av den beräknade kostnaden för den verksamhet som ansökan avser. Tillväxtverket får, om det finns särskilda skäl, besluta att grundbidrag får lämnas med mer än 50 procent av den beräknade kostnaden. Förordning (2009:157). Förfarandet i bidragsärenden 9 § Frågor om bidrag prövas av Tillväxtverket. En ansökan om bidrag ska ges in till Tillväxtverket och innehålla de uppgifter som verket beslutar. Förordning (2009:157). 10 § Tillväxtverket kan besluta om att betala ut förskott på bidraget. Förordning (2009:157). Särskild redovisning 11 § Ett kooperativt utvecklingscentrum som har tagit emot bidrag är skyldigt att redovisa hur bidraget använts enligt de föreskrifter som Tillväxtverket meddelar. Förordning (2009:157). Återbetalningsskyldighet 12 § Tillväxtverket kan besluta att ett bidrag skall betalas tillbaka om - bidraget betalats ut på grund av uppenbart felaktiga eller vilseledande uppgifter, - bidraget eller förskottet på bidraget inte använts för avsett ändamål, eller - bidragets användning inte har redovisats i enlighet med 11 §. Förordning (2009:157). Övriga bestämmelser 13 § Beslut av Tillväxtverket enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2009:157). 14 § Tillväxtverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2009:157). Övergångsbestämmelser 2001:1194 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling. Föreskrifterna i den upphävda förordningen skall dock tillämpas för bidrag som beslutats enligt den förordningen.