Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:941 · Visa register
Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:274
Övrigt: Rättelseblad 2006:847 har iakttagits.
Ikraft: 1999-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:245
Upphävd: 2008-06-01
Inledande bestämmelser 1 § Med tillverkare avses i denna förordning också den som för vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt eller bioteknisk organism utan att ha fört in till Sverige, tillverkat eller framställt produkten eller organismen. 2 § Särskilt farliga kemiska produkter delas in i livsfarliga och mycket farliga produkter för tillämpningen av 14-20 §§. Kemikalieinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om vilka kemiska produkter som skall anses som livsfarliga respektive mycket farliga. 3 § Kemikalieinspektionen får föreskriva att bestämmelserna i 14 kap. 7-9 §§ och 24 § andra stycket miljöbalken skall tillämpas även på en vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och på grund av sina egenskaper kan befaras medföra skador på människor eller miljön. Den som yrkesmässigt hanterar eller till Sverige för in en sådan vara som avses i första stycket skall, även om en särskild föreskrift inte har meddelats, iaktta vad som föreskrivs i 14 kap. 8 § miljöbalken. 4 § Denna förordning skall inte tillämpas på kosmetiska och hygieniska produkter, om det inte är särskilt föreskrivet i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter. Kunskapskrav 5 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter om kunskapskrav som behövs för tillämpningen av 2 kap. 2 § miljöbalken med avseende på hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och biotekniska organismer. Försiktighetsmått och produktval 6 § Kemikalieinspektionen får i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer meddela ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått och produktval enligt 2 kap. 3 och 6 §§ miljöbalken. I fråga om transport av kemiska produkter meddelas, efter samråd med Kemikalieinspektionen, sådana föreskrifter som avses i första stycket av respektive transportmyndighet enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Förordning (2006:314). Miljö- och hälsoutredning 7 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om miljö- och hälsoutredning enligt 14 kap. 7 § miljöbalken. Produktinformation 8 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter om produktinformation som behövs för tillämpningen av 14 kap. 8 § miljöbalken. Uppgiftsskyldighet 9 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet som behövs för tillämpningen av 14 kap. 9 § miljöbalken. Produktregister 10 § Kemiska produkter och biotekniska organismer som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall registreras i produktregistret i enlighet med föreskrifterna i 11 §. Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen. Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:847). 11 § Varje kemisk produkt och bioteknisk organism som kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilaga till denna förordning skall anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret. Anmälan skall göras av tillverkaren eller, i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer som har förts in till Sverige, av den som svarar för införseln. Om det är godtagbart från hälso- och miljösynpunkt får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet medge att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet i stället för den som svarar för införseln. Den som årligen tillverkar eller för in till Sverige mindre än 100 kilogram av en kemisk produkt eller bioteknisk organism behöver inte anmäla produkten eller organismen, om inte Kemikalieinspektionen föreskriver annat. Anmälningsskyldigheten inträder när en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas eller förs in till Sverige. 12 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om produktregistret. Kemikalieinspektionen får föreskriva om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från föreskrifterna i 10 och 11 §§. Förhandsanmälan 13 § Kemikalieinspektionen skall meddela de föreskrifter om förhandsanmälan av kemiska produkter som behövs enligt 14 kap. 11 § miljöbalken. Tillstånd m.m. 14 § Tillstånd som avses i 14 kap. 12 § miljöbalken krävs för 1. yrkesmässig import av livsfarliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, 2. yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter, 3. annan än yrkesmässig import av särskilt farliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, 4. annan än yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:847). 15 § Föreståndare för institution eller motsvarande vid universitet eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, forskningsinstitut eller liknande, som ägs eller får stöd av staten, landstinget eller kommunen, får utan tillstånd enligt 14 § första stycket 1 importera livsfarliga kemiska produkter som behövs för verksamheten. Tillstånd till import av livsfarliga kemiska produkter krävs inte heller för den som enligt läkemedelslagen (1992:859) är behörig att tillverka läkemedel i allmänhet. 16 § Tillstånd enligt 14 § första stycket 2 krävs inte för den som enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel har rätt att driva detaljhandel med läkemedel. Tillstånd enligt 14 § första stycket 3 och 4 får lämnas endast till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål. 17 § Frågan om tillstånd enligt 14 § prövas, om sökanden bedriver rörelse, av länsstyrelsen i det län där rörelsen bedrivs och annars av länsstyrelsen i det län där sökanden är bosatt. Tillstånd får gälla under högst fem år. 18 § Livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter får inom Sverige överlåtas endast till den som skall använda dem yrkesmässigt eller som har tillstånd för annan hantering. Den som överlåter sådana produkter skall föra anteckningar om försäljningen enligt de föreskrifter som Kemikalieinspektionen meddelar. 19 § En livsfarlig kemisk produkt får inte tas om hand på sätt som avses i 4 kap. 2 § tullagen (2000:1281) av någon annan än den som får importera en sådan produkt. I övrigt gäller i fråga om oförtullade kemiska produkter lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Kemikalieinspektionen bestämmer hur det skall förfaras med en livsfarlig kemisk produkt som inte kan försäljas enligt 4 § i den lagen. Förordning (2000:1318). 20 § Kemikalieinspektionen får om det finns särskilda skäl föreskriva att bestämmelserna i 14-19 §§ skall tillämpas också på kemiska produkter som inte anses som livsfarliga eller mycket farliga. 21 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter enligt 14 kap. 24 § andra stycket miljöbalken såvitt avser krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel eller utförsel av kemiska produkter och biotekniska organismer. Bemyndigande att föreskriva om undantag och medge dispens 22 § Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om undantag från bestämmelserna i 14-19 §§. Om det finns synnerliga skäl får inspektionen besluta om dispens från bestämmelserna i det enskilda fallet. Av 14 kap. 16 § miljöbalken framgår att sådana föreskrifter eller beslut om dispens får innehålla krav på anmälan innan en kemisk produkt saluhålls eller används. Skyldighet att underrätta om skadliga verkningar 23 § Kemikalieinspektionen är den myndighet som skall underrättas om skadliga verkningar enligt 14 kap. 23 § miljöbalken. Bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter 24 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om sådana förbud som behövs till följd av - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier, - rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/98/EG, och - Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG. Förordning (2005:709). 25 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Kemikalieinspektionen får också meddela föreskrifter om hantering, import och export av kemiska produkter för verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier. Förordning (2004:716). 26 § Naturvårdsverket, Boverket och Livsmedelsverket får efter samråd med Kemikalieinspektionen och på följande villkor meddela sådana föreskrifter som avses i 3, 6, 8, 9, 21 §§ och 25 § första meningen. 1. Naturvårdsverket, om det finns skäl med hänsyn särskilt till skyddet av den yttre miljön. 2. Boverket, i fråga om byggprodukter, om det behövs till skydd för inomhusmiljön. 3. Livsmedelsverket, i fråga om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar. Förordning (2006:847). 27 § Innan annan myndighet än sådan transportmyndighet som avses i 6 § andra stycket meddelar förbud eller föreskrifter som har betydelse för transporter skall samråd ske med vederbörande transportmyndighet enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Förordning (2006:314). Ansvarig myndighet och rapportering enligt EG-bestämmelser 28 § Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i - artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen, - artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier, - artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel, - artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, och - artikel 121 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. Förordning (2007:274). 28 a § Kemikalieinspektionen skall ansvara för sådan rapportering som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG. Förordning (2005:709). Tillsyn och avgifter 29 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:942) om kemikalie- avgifter m.m. finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. 30 § En statlig tillsynsmyndighet skall göra anmälan till Konsumentombudsmannen om myndigheten från hälso- eller miljösynpunkt anser att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (1995:450) mot marknadsföringen av en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Andra myndigheter än Kemikalieinspektionen skall samråda med inspektionen innan anmälan görs. Överklagande 31 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Straff och förverkande 32 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Övergångsbestämmelser 2007:274 Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juni 2007. Bilaga Kemiska produkter och biotekniska organismer som skall anmälas enligt 10 § Varukod (statistiskt nr) Varuslag Kombinerad nomenklatur 1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser och gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer): 1301 10 - Schellack o.d 1301 20 - Gummi arabicum 1301 90 - Andra slag ur 1302 - Växtsafter och växtextrakter: 1302 11 - Opium 1302 14 - Pyrethrumextrakt och extrakter ur rötterna ur rotenonhaltiga växter ur 1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1510 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1515 Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydrati- serade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk 1520 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut ur 1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk ur 1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk 2207 20 - Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt ur 2501 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten: avsett att användas uteslutande för tekniskt bruk 2503 Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel 2511 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816: 2511 10 - Naturligt bariumsulfat (tungspat) 2511 20 - Naturligt bariumkarbonat (witherit) 2522 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825: 2522 10 - Osläckt kalk 2522 20 - Släckt kalk 2522 30 - Hydraulisk kalk ur 2523 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker: - Portlandcement: 2523 21 - - Vit cement, även artificiellt färgad 2523 29 - - Annan 2523 30 - Aluminatcement 2523 90 - Annan hydraulisk cement 2524 Asbest 2525 20 - Glimmerpulver 2526 20 - Talk, krossad eller pulveriserad 2528 Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar; naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent H3BO3, beräknat på torrsubstansen: 2528 10 - Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natriumborat, även bränt 2528 90 - Andra slag 2529 Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat: 2529 10 - Fältspat - Flusspat: 2529 21 - - Innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid 2529 22 - - Innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid 2530 - Leucit; nefelin och nefelinsyenit 2706 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet s.k. preparerad tjära 2707 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna: 2707 10 - Bensen (bensol) 2707 20 - Toluen (toluol) 2707 30 - Xylen (xylol) 2707 40 - Naftalen (naftalin) 2707 50 - Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 oC vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86 2707 60 - Fenoler - Andra slag: 2707 91 - - Kreosotoljor 2707 99 - - Andra ur 2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck: 2708 10 - Beck 2709 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral 2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor - Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än avfallsoljor: 2710 11 - - Lättoljor och produkter 2710 19 - - Andra slag - Avfallsoljor 2710 91 - - Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB) 2710 99 - - Andra 2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten: - Förtätade till vätska: 2711 11 - - Naturgas 2711 12 - - Propan 2711 13 - - Butan 2711 14 - - Eten, propen, buten och butadien 2711 19 - - Andra - I gasform: 2711 21 - - Naturgas 2711 29 - - Andra 2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, 'slack wax', ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade: 2712 10 - Vaselin 2712 20 - Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja 2712 90 - Andra slag ur 2713 Petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral: 2713 20 - Petroleumbitumen (asfalt) 2713 90 - Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral 2715 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, 'cut backs') 2801 Fluor, klor, brom och jod: 2801 10 - Klor 2801 20 - Jod 2801 30 - Fluor; brom 2802 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel 2803 Kol (kimrök och andra fomer av kol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans) 2804 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller: 2804 10 - Väte - Ädelgaser: 2804 21 - - Argon 2804 29 - - Andra 2804 30 - Kväve 2804 40 - Syre 2804 50 - Bor; tellur - Kisel: 2804 61 - - Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel 2804 69 - - Annan 2804 70 - Fosfor 2804 80 - Arsenik 2804 90 - Selen 2805 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra; kvicksilver: - Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller: 2805 11 - - Natrium 2805 12 - - Kalcium 2805 19 - - Andra 2805 30 - Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra 2805 40 - Kvicksilver 2806 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavelsyra: 2806 10 - Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra) 2806 20 - Klorosvavelsyra 2807 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra) 2808 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra 2809 Fosforpentoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt definierade: 2809 10 - Fosforpentoxid 2809 20 - Fosforsyra och polyfosforsyror 2810 Boroxider; borsyror 2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller: - Andra oorganiska syror: 2811 11 - - Vätefluorid (fluorvätesyra) 2811 19 - - Andra - Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller: 2811 21 - - Koldioxid (kolsyra) 2811 22 - - Kiseldioxid 2811 23 - - Svaveldioxid 2811 29 - - Andra 2812 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller: 2812 10 - Klorider och kloridoxider 2812 90 - Andra slag 2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid: 2813 10 - Koldisulfid (kolsvavla) 2813 90 - Andra slag 2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning: 2814 10 - Vattenfri ammoniak 2814 20 - Ammoniak i vattenlösning 2815 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid: - Natriumhydroxid (kaustik soda): 2815 11 - - I fast form 2815 12 - - I vattenlösning (natronlut) 2815 20 - Kaliumhydroxid (kaustikt kali) 2815 30 - Natriumperoxid och kaliumperoxid 2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium: 2816 10 - Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid 2816 40 - Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium 2817 Zinkoxid; zinkperoxid 2818 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid: 2818 10 - Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad 2818 20 - Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund 2818 30 - Aluminiumhydroxid 2819 Kromoxider och kromhydroxider: 2819 10 - Kromtrioxid 2819 90 - Andra slag 2820 Manganoxider: 2820 10 - Mangandioxid 2820 90 - Andra slag 2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3: 2821 10 - Järnoxider och järnhydroxider 2821 20 - Jordpigment 2822 Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider 2823 Titanoxider 2824 Blyoxider; mönja och orangemönja: 2824 10 - Blymonooxid (massikot, blyglete) 2824 20 - Mönja och orangemönja 2824 90 - Andra slag 2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider: 2825 10 - Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen 2825 20 - Litiumoxid och litiumhydroxid 2825 30 - Vanadinoxider och vanadinhydroxider 2825 40 - Nickeloxider och nickelhydroxider 2825 50 - Kopparoxider och kopparhydroxider 2825 60 - Germaniumoxider och zirkoniumdioxid 2825 70 - Molybdenoxider och molybdenhydroxider 2825 80 - Antimonoxider 2825 90 - Andra slag 2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter: - Fluorider: 2826 11 - - Av ammonium eller natrium 2826 12 - - Av aluminium 2826 19 - - Andra 2826 20 - Fluorosilikater av natrium eller kalium 2826 30 - Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit) 2826 90 - Andra slag 2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider: 2827 10 - Ammoniumklorid (salmiak) 2827 20 - Kalciumklorid - Andra klorider: 2827 31 - - Magnesiumklorid 2827 32 - - Aluminiumklorid 2827 33 - - Järnklorider 2827 34 - - Koboltklorider 2827 35 - - Nickelklorid 2827 36 - - Zinkklorid 2827 39 - - Andra - Kloridoxider och hydroxidklorider: 2827 41 - - Av koppar 2827 49 - - Andra - Bromider och bromidoxider: 2827 51 - - Natriumbromid och kaliumbromid 2827 59 - - Andra 2827 60 - Jodider och jodidoxider 2828 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter: 2828 10 - Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypokloriter 2828 90 - Andra slag 2829 Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater: - Klorater: 2829 11 - - Natriumklorat 2829 19 - - Andra 2829 90 - Andra slag 2830 Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade: 2830 10 - Natriumsulfider 2830 20 - Zinksulfid 2830 30 - Kadmiumsulfid 2830 90 - Andra slag 2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater: 2831 10 - Av natrium 2831 90 - Andra slag 2832 Sulfiter; tiosulfater: 2832 10 - Natriumsulfiter 2832 20 - Andra sulfiter 2832 30 - Tiosulfater 2833 Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater): - Natriumsulfater: 2833 11 - - Dinatriumsulfat 2833 19 - - Andra - Andra sulfater: 2833 21 - - Magnesiumsulfater 2833 22 - - Aluminiumsulfat 2833 23 - - Kromsulfater 2833 24 - - Nickelsulfater 2833 25 - - Kopparsulfater 2833 26 - - Zinksulfat 2833 27 - - Bariumsulfat 2833 29 - - Andra 2833 30 - Alunarter 2833 40 - Peroxosulfater (persulfater) 2834 Nitriter; nitrater: 2834 10 - Nitriter - Nitrater: 2834 21 - - Kaliumnitrat 2834 29 - - Andra 2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade: 2835 10 - Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter) - Fosfater: 2835 22 - - Mononatrium- och dinatriumfosfat 2835 23 - - Trinatriumfosfat 2835 24 - - Kaliumfosfater 2835 25 - - Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) 2835 26 - - Andra kalciumfosfater 2835 29 - - Andra - Polyfosfater: 2835 31 - - Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat) 2835 39 - - Andra 2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat: 2836 10 - Kommersiellt ammoniumkarbonat och andra ammoniumkarbonater 2836 20 - Dinatriumkarbonat 2836 30 - Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 2836 40 - Kaliumkarbonater 2836 50 - Kalciumkarbonat 2836 60 - Bariumkarbonat 2836 70 - Blykarbonater - Andra slag: 2836 91 - - Litiumkarbonater 2836 92 - - Strontiumkarbonat 2836 99 - - Andra 2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider: - Cyanider och cyanidoxider: 2837 11 - - Av natrium 2837 19 - - Andra 2837 20 - Komplexa cyanider 2838 Fulminater, cyanater och tiocyanater 2839 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller: - Natriumsilikater: 2839 11 - - Natriummetasilikater 2839 19 - - Andra 2839 20 - Kaliumsilikater 2839 90 - Andra slag 2840 Borater; peroxoborater (perborater): - Dinatriumtetraborat (renad borax): 2840 11 - - Vattenfritt 2840 19 - - Annat 2840 20 - Andra borater 2840 30 - Peroxoborater (perborater) 2841 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror: 2841 10 - Aluminater 2841 20 - Zinkkromat och blykromat 2841 30 - Natriumdikromat 2841 50 - Andra kromater och dikromater; peroxokromater - Manganiter, manganater och permanganater: 2841 61 - - Kaliumpermanganat 2841 69 - - Andra 2841 70 - Molybdater 2841 80 - Volframater 2841 90 - Andra slag 2842 Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än azider: 2842 10 - Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade 2842 90 - Andra slag 2843 Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller: 2843 10 - Ädla metaller i kolloidal form - Silverföreningar: 2843 21 - - Silvernitrat 2843 29 - - Andra 2843 30 - Guldföreningar 2843 90 - Andra föreningar; amalgamer ur 2844 Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och isotoper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; blandningar och återstoder innehållande dessa produkter: 2844 30 - Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar av dessa produkter 2846 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller: 2846 10 - Ceriumföreningar 2846 90 - Andra slag 2847 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid) 2848 Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid (fosforjärn) 2849 Karbider, även inte kemiskt definierade: 2849 10 - Kalciumkarbid 2849 20 - Kiselkarbid (karborundum) 2849 90 - Andra slag 2850 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849 ur 2851 Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av ädla metaller (dock ej destillerat vatten) 2901 Acykliska kolväten: 2901 10 - Mättade - Omättade: 2901 21 - - Eten 2901 22 - - Propen 2901 23 - - Buten och butenisomerer 2901 24 - - Butadien-(1,3) och isopren 2901 29 - - Andra 2902 Cykliska kolväten: - Cyklaner, cyklener och cykloterpener: 2902 11 - - Cyklohexan 2902 19 - - Andra 2902 20 - Bensen (bensol) 2902 30 - Toluen (toluol) - Xylener (xyloler): 2902 41 - - o-Xylen 2902 42 - - m-Xylen 2902 43 - - p-Xylen 2902 44 - - Blandade xylenisomerer 2902 50 - Styren (styrol) 2902 60 - Etylbensen 2902 70 - Kumen 2902 90 - Andra slag 2903 Halogenderivat av kolväten: - Mättade klorderivat av acykliska kolväten: 2903 11 - - Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid) 2903 12 - - Diklormetan (metylenklorid) 2903 13 - - Triklormetan (kloroform) 2903 14 - - Tetraklormetan (koltetraklorid) 2903 15 - - 1,2-Dikloretan (etylendiklorid) 2903 19 - - Andra - Omättade klorderivat av acykliska kolväten: 2903 21 - - Vinylklorid (monokloreten) 2903 22 - - Trikloreten 2903 23 - - Tetrakloreten (perkloretylen) 2903 29 - - Andra 2903 30 - Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten - Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande två eller flera olika halogener: 2903 41 - - Triklorfluormetan 2903 42 - - Diklordifluormetan 2903 43 - - Triklortrifluoretaner 2903 44 - - Diklortetrafluoretaner och klorpentafluoretan 2903 45 - - Andra derivat fullständigt halogenerade enbart med fluor och klor 2903 46 - - Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtetrafluoretaner 2903 47 - - Andra fullständigt halogenerade derivat 2903 49 - - Andra - Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener: 2903 51 - - 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan 2903 59 - - Andra - Halogenderivat av aromatiska kolväten: 2903 61 - - Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen 2903 62 - - Hexaklorbensen och DDT (1,1,1-triklor- 2,2,-bis(p- klorfenyl]etan) 2903 69 - - Andra 2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade: 2904 10 - Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar av sådana derivat 2904 20 - Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper 2904 90 - Andra slag 2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer: - Mättade monoalkoholer: 2905 11 - - Metanol (metylalkohol) 2905 12 - - Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalkohol) 2905 13 - - Butanol-(1) (n-butylalkohol) 2905 14 - - Andra butanoler 2905 15 - - Pentanol (amylalkohol) och pentanolisomerer 2905 16 - - Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer 2905 17 - - Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalkohol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol) 2905 19 - - Andra - Omättade monoalkoholer: 2905 22 - - Acykliska terpenalkoholer 2905 29 - - Andra - Dioler: 2905 31 - - Etylenglykol (etandiol) 2905 32 - - Propylenglykol (propandiol-(1,2)) 2905 39 - - Andra - Andra polyoler: 2905 41 - - 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan) 2905 42 - - Pentaerytritol 2905 43 - - Mannitol 2905 44 - - D-glucitol (sorbitol) 2905 45 - - Glycerol 2905 49 - - Andra - Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alkoholer: 2905 51 - - Etklorvynol (INN) 2905 59 - - Andra 2906 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer: - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer: 2906 11 - - Mentol 2906 12 - - Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexanoler 2906 13 - - Steroler och inositoler 2906 14 - - Terpineoler 2906 19 - - Andra - Aromatiska alkoholer: 2906 21 - - Bensylalkohol 2906 29 - - Andra 2907 Fenoler; fenolalkoholer: - Monofenoler: 2907 11 - - Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol 2907 12 - - Kresoler och salter av kresoler 2907 13 - - Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar 2907 14 - - Xylenoler och salter av xylenoler 2907 15 - - Naftoler och salter av naftoler 2907 19 - - Andra - Polyfenoler; fenolalkoholer: 2907 21 - - Resorcinol och salter av resorcinol 2907 22 - - Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon 2907 23 - - 4,4'-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och salter av denna förening 2907 29 - - Andra 2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer: 2908 10 - Derivat innehållande enbart halogensubstituenter samt salter av sådana derivat 2908 20 - Derivat innehållande enbart sulfonsyragrupper samt salter och estrar av sådana derivat 2908 90 - Andra slag 2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo- nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar: 2909 11 - - Dietyleter 2909 19 - - Andra 2909 20 - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar 2909 30 - Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar - Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer: 2909 41 - - 2,2'-Oxidietanol (dietylenglykol, digol) 2909 42 - - Monometyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 2909 43 - - Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 2909 44 - - Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol 2909 49 - - Andra 2909 50 - Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 2909 60 - Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: 2910 10 - Oxiran (etylenoxid) 2910 20 - Metyloxiran (propylenoxid) 2910 30 - 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin) 2910 90 - Andra slag 2911 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 2912 Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd: - Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion: 2912 11 - - Metanal (formaldehyd) 2912 12 - - Etanal (acetaldehyd) 2912 13 - - Butanal (butyraldehyd, normal isomer) 2912 19 - - Andra - Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion: 2912 21 - - Bensaldehyd 2912 29 - - Andra 2912 30 - Aldehydalkoholer - Aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan syrefunktion: 2912 41 - - Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd) 2912 42 - - Etylvanillin (3-etoxi-4- hydroxibensaldehyd) 2912 49 - - Andra 2912 50 - Cykliska polymerer av aldehyder 2912 60 - Paraformaldehyd 2913 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912 2914 Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen- , sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Acykliska ketoner utan annan syrefunktion: 2914 11 - - Aceton 2914 12 - - Butanon (etylmetylketon) 2914 13 - - 4-Metylpentan-2-on (metylisobutylketon) 2914 19 - Andra - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan annan syrefunktion: 2914 21 - - Kamfer 2914 22 - - Cyklohexanon och metylcyklohexanoner 2914 23 - - Jononer och metyljononer 2914 29 - - Andra - Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion: 2914 31 - - Fenylaceton (fenylpropan-2-on) 2914 39 - - Andra 2914 40 - Ketonalkoholer och ketonaldehyder 2914 50 - Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion - Kinoner: 2914 61 - - Antrakinon 2914 69 - - Andra 2914 70 - Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra: 2915 11 - - Myrsyra 2915 12 - - Salter av myrsyra 2915 13 - - Estrar av myrsyra - Ättiksyra och salter av ättiksyra; ättiksyraanhydrid: 2915 21 - - Ättiksyra 2915 22 - - Natriumacetat 2915 23 - - Koboltacetater 2915 24 - - Ättiksyraanhydrid 2915 29 - - Andra - Estrar av ättiksyra: 2915 31 - - Etylacetat 2915 32 - - Vinylacetat 2915 33 - - n-Butylacetat 2915 34 - - Isobutylacetat 2915 35 - - 2-Etoxietylacetat 2915 39 - - Andra 2915 40 - Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av dessa syror 2915 50 - Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra 2915 60 - Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa syror 2915 70 - Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror 2915 90 - Andra slag 2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar: 2916 11 - - Akrylsyra och salter av akrylsyra 2916 12 - - Estrar av akrylsyra 2916 13 - - Metakrylsyra och salter av metakrylsyra 2916 14 - - Estrar av metakrylsyra 2916 15 - - Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror 2916 19 - - Andra 2916 20 - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokar- boxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar - Aromatiska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar: 2916 31 - - Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra 2916 32 - - Bensoylperoxid och bensoylklorid 2916 34 - - Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra 2916 35 - - Estrar av fenylättiksyra 2916 39 - - Andra 2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar: 2917 11 - - Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra 2917 12 - - Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra 2917 13 - - Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa syror 2917 14 - - Maleinsyraanhydrid 2917 19 - - Andra 2917 20 - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykar- boxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar - Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar: 2917 31 - - Dibutylortoftalater 2917 32 - - Dioktylortoftalater 2917 33 - - Dinonylortoftalater och didecylortoftalater 2917 34 - - Andra estrar av ortoftalsyra 2917 35 - - Ftalsyraanhydrid 2917 36 - - Tereftalsyra och salter av tereftalsyra 2917 37 - - Dimetyltereftalat 2917 39 - - Andra 2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar: 2918 11 - - Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra 2918 12 - - Vinsyra 2918 13 - - Salter och estrar av vinsyra 2918 14 - - Citronsyra 2918 15 - - Salter och estrar av citronsyra 2918 16 - - Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra 2918 19 - - Andra slag - Karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar: 2918 21 - - Salicylsyra och salter av salicylsyra 2918 22 - - o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o- acetylsalicylsyra 2918 23 - - Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar 2918 29 - - Andra slag 2918 30 - Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar 2918 90 - Andra slag 2919 Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 2920 Estrar av andra oorganiska syror av icke-metaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: 2920 10 - Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 2920 90 - Andra slag 2921 Föreningar med aminofunktion: - Acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar: 2921 11 - - Mono-,d- och trimetylamin samt salter av dessa aminer 2921 12 - - Dietylamin och salter av dietylamin 2921 19 - - Andra - Acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar: 2921 21 - - Etylendiamin och salter av etylendiamin 2921 22 - - Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin 2921 29 - - Andra 2921 30 - Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener samt derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar - Aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar: 2921 41 - - Anilin och salter av anilin 2921 42 - - Anilinderivat och salter av anilinderivat 2921 43 - - Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa föreningar 2921 44 - - Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa föreningar 2921 45 - - 1-Naftylamin (?-naftylamin), 2-naftylamin (?-naftylamin) och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar 2921 46 - - Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); salter av sådana föreningar 2921 49 - - Andra slag - Aromatiska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar: 2921 51 - - o-, m- och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar 2921 59 - - Andra slag 2922 Aminoföreningar med syrefunktion: - Aminoalkoholer, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sådana föreningar: 2922 11 - - Monoetanolamin och salter av monoetanolamin 2922 12 - - Dietanolamin och salter av dietanolamin 2922 13 - - Trietanolamin och salter av trietanolamin 2922 14 - - Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen 2922 19 - - Andra - Aminonaftoler och andra aminofenoler, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sådana föreningar: 2922 21 - - Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror 2922 22 - - Anisidiner, dianisidiner, fenetidiner samt salter av dessa föreningar 2922 29 - - Andra - Aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av sådana föreningar: 2922 31 - - Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon (INN); salter av sådana föreningar 2922 39 - - Andra - Aminosyror, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion och deras estrar; salter av sådana föreningar: 2922 41 - - Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar 2922 42 - - Glutaminsyra och salter av glutaminsyra 2922 43 - - Antranilsyra och salter av antranilsyra 2922 44 - - Tilidin (INN) och salter av tilidin 2922 49 - - Andra 2922 50 - Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoföreningar med syrefunktion 2923 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade: 2923 10 - Kolin och salter av kolin 2923 20 - Lecitiner och andra fosfoaminolipider 2923 90 - Andra slag 2924 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion: - Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar: 2924 11 - - Meprobamat (INN) 2924 19 - - Andra 2924 21 - Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar 2924 23 - - 2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-acetamidobensoesyra 2924 24 - - Etinamat (INN) 2924 29 - - Andra 2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion: - Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar: 2925 11 - - Sackarin och salter av sackarin 2925 19 - - Andra 2925 20 - Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar 2926 Föreningar med nitrilfunktion: 2926 10 - Akrylnitril 2926 20 - 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid) 2926 30 - Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon (INN) intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan) 2926 90 - Andra slag 2927 Diazo-, azo- och azoxiföreningar 2928 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin 2929 Föreningar med annan kvävefunktion: 2929 10 - Isocyanater 2929 90 - Andra slag 2930 Svavelorganiska föreningar: 2930 10 - Xantater (ditiokarbonater) 2930 20 - Tiokarbamater och ditiokarbamater 2930 30 - Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram 2930 40 - Metionin 2930 90 - Andra slag 2931 Andra organiska-oorganiska föreningar 2932 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er): - Föreningar med en icke kondenserad furanring (även hydrogenerad) i sin struktur: 2932 11 - - Tetrahydrofuran 2932 12 - - 2-Furaldehyd (furfuraldehyd) 2932 13 - - Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol 2932 19 - - Andra - Laktoner: 2932 21 - - Kumarin, metylkumariner och etylkumariner 2932 29 - - Andra laktoner - Andra slag: 2932 91 - - Isosafrol 2932 92 - - 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on 2932 93 - - Piperonal 2932 94 - - Safrol 2932 95 - - Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer) 2932 99 - - Andra 2933 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er): - Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hydrogenerad) i sin struktur: 2933 11 - - Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon 2933 19 - - Andra - Föreningar med en icke kondenserad imidazolring (även hydrogenerad) i sin struktur: 2933 21 - - Hydantoin och derivat av hydantoin 2933 29 - - Andra - Föreningar med en icke kondenserad pyridinring (även hydrogenerad) i sin struktur: 2933 31 - - Pyridin och salter av pyridin 2933 32 - - Piperidin och salter av piperidin 2933 33 - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) och trimeperidin (INN); salter av sådana föreningar 2933 39 - - Andra - Föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolinringsystem (även hydrogenerade) i sin struktur, inte vidare kondenserade 2933 41 - - Levorfanol (INN) och salter av levorfanol 2933 49 - - Andra - Föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad) eller en piperazinring i sin struktur: 2933 52 - - Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkarbamid 2933 53 - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) och vinylbital (INN); salter av dessa föreningar 2933 54 - - Andra derivat av malonylurea (barbitursyra); salter av dessa föreningar 2933 55 - - Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) och zipeprol (INN); salter av dessa föreningar 2933 59 - - Andra - Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hydrogenerad) i sin struktur: 2933 61 - - Melamin 2933 69 - - Andra - - Laktamer: 2933 71 - - 6-Hexanlaktam (?-kaprolaktam) 2933 72 - - Klobazam (INN) och metyprylon (INN) 2933 79 - - Andra 2933 91 - - Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) och triazolam (INN); salter av dessa föreningar 2933 99 - - Andra slag 2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar: 2934 10 - Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydrogenerad) i sin struktur 2934 20 - Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogenerat) i sin struktur, inte vidare kondenserade 2934 30 - Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i sin struktur, inte vidare kondenserade - Andra slag: 2934 91 - - Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och sufentanil (INN); salter av dessa föreningar 2934 99 - - Andra 2935 Sulfonamider 2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i lösning: 2936 10 - Provitaminer, oblandade - Vitaminer och vitaminderivat, oblandade: 2936 21 - - Vitamin A och derivat av vitamin A 2936 22 - - Vitamin B1 och derivat av vitamin B1 2936 23 - - Vitamin B2 och derivat av vitamin B2 2936 24 - - D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) samt derivat av dessa vitaminer 2936 25 - - Vitamin B6 och derivat av vitamin B6 2936 26 - - Vitamin B12 och derivat av vitamin B12 2936 27 - - Vitamin C och derivat av vitamin C 2936 28 - - Vitamin E och derivat av vitamin E 2936 29 - - Andra vitaminer och vitaminderivat 2936 90 - Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat 2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider: 2938 10 - Rutin (rutosid) och rutinderivat 2938 90 - Andra slag 2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider: - Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen: 2939 11 - - Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, dihydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen 2939 19 - - Andra 2939 21 - - Kinin och salter av kinin 2939 29 - - Andra 2939 30 - Koffein och salter av koffein - Efedriner och salter av efedriner: 2939 41 - - Efedrin och salter av efedrin 2939 42 - - Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin 2939 43 - - Katin (INN) och salter av katin 2939 49 - - Andra - Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt derivat av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen: 2939 51 - - Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin 2939 59 - - Andra 2939 61 - - Ergometrin (INN) och salter av ergometrin 2939 62 - - Ergotamin (INN) och salter av ergotamin 2939 63 - - Lysergsyra och salter av lysergsyra 2939 69 - - Andra - Andra: 2939 91 - - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetaminracemat (INN); salter, estrar och andra derivat av sådana ämnen 2939 99 - - Andra 2940 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939 2942 Andra organiska föreningar ur 3002 90 - Kulturer av mikroorganismer (dock inte jäst) 3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska: 3102 10 - Karbamid (urinämne), även löst i vatten - Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat: 3102 21 - - Ammoniumsulfat 3102 29 - - Andra slag 3102 30 - Ammoniumnitrat, även löst i vatten 3102 40 - Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan 3102 50 - Natriumnitrat 3102 60 - Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat 3102 70 - Kalciumcyanamid 3102 80 - Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak 3102 90 - Andra slag, inbegripet blandningar som inte omfattas av de föregående undernumren 3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska: 3103 10 - Superfosfater 3103 20 - Basisk slagg 3103 90 - Andra slag 3104 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska: 3104 10 - Karnallit, sylvinit och andra råa naturliga kaliumsalter 3104 20 - Kaliumklorid 3104 30 - Kaliumsulfat 3104 90 - Andra slag 3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg: 3105 10 - Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg 3105 20 - Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel) 3105 30 - Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) 3105 40 - Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammonium- fosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) - Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor: 3105 51 - - Innehållande nitrater och fosfater 3105 59 - - Andra 3105 60 - Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium 3105 90 - Andra slag 3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror: 3201 10 - Kvebrachoextrakt 3201 20 - Mimosaextrakt (wattleextrakt) 3201 90 - Andra slag 3202 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzymatiska garveripreparat: 3202 10 - Syntetiska organiska garvämnen 3202 90 - Andra slag 3203 Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegripet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt definierade; preparat enligt anm. A, på basis av färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung 3204 Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; preparat enligt anm. A, på basis av syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, även kemiskt definierade: - Syntetiska organiska färgämnen samt preparat enligt anm. A till detta kapitel på basis av sådana färgämnen: 3204 11 - - Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen 3204 12 - - Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på basis av sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen 3204 13 - - Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen 3204 14 - - Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen 3204 15 - - Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt skick är användbara som pigment) samt preparat på basis av sådana färgämnen 3204 16 - - Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen 3204 17 - - Pigment samt preparat på basis av pigment 3204 19 - - Andra, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen enligt nr 3204 11-3204 19 3204 20 - Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel 3204 90 - Andra slag 3205 Substratpigment; preparat enligt anm. A, på basis av substratpigment 3206 Andra färgämnen; preparat enligt anm. A, som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, även kemiskt definierade: - Pigment och preparat på basis av titandioxid: 3206 11 - - Innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräknat på torrsubstansen 3206 19 - - Andra 3206 20 - Pigment och preparat på basis av kromföreningar 3206 30 - Pigment och preparat på basis av kadmiumföreningar - Andra färgämnen och preparat: 3206 41 - - Ultramarin och preparat på basis av ultramarin 3206 42 - - Litopon och andra pigment och preparat på basis av zinksulfid 3206 43 - - Pigment och preparat på basis av hexacyanoferrater (ferrocyanider och ferricyanider) 3206 49 - - Andra 3206 50 - Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer ur 3207 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat av sådana slag som används inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin: 3207 10 - Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat 3207 20 - Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande preparat 3207 30 - Flytande lysterfärger och liknande preparat 3208 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar enligt anm. B: 3208 10 - På basis av polyestrar 3208 20 - På basis av akryl- eller vinylpolymerer 3208 90 - Andra slag 3209 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium: 3209 10 - På basis av akryl- eller vinylpolymerer 3209 90 - Andra slag 3210 Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (inbegripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana slag som används för färgning av läder 3211 Beredda sickativ ur 3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln: 3212 90 - Andra slag 3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller förpackningar: 3213 10 - Färger i satser 3213 90 - Andra slag 3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d.: 3214 10 - Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger 3214 90 - Andra slag 3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncentrerade eller i fast form: - Tryckfärger: 3215 11 - - Svarta 3215 19 - - Andra 3215 90 - Andra slag ur 3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin: 3302 90 - Andra slag ur 3307 Beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och även med desinficerande egenskaper: - Rumsparfymerings- och rumsdesodoriserings- medel, inbegripet luktgivande preparat som används vid religiösa ceremonier: 3307 41 - - 'Agarbatti' och andra luktgivande preparat som verkar genom bränning 3307 49 - - Andra 3307 90 - Andra slag ur 3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål: - Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken (ej för personligt bruk): 3401 19 - - För annat ändamål 3401 20 - Tvål och såpa i annan form (ej för personligt bruk) 3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som omfattas av nr 3401: - Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar: 3402 11 - - Anjonaktiva 3402 12 - - Katjonaktiva 3402 13 - - Nonjonaktiva 3402 19 - - Andra 3402 20 - Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar 3402 90 - Andra slag 3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral: - Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral: 3403 11 - - Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material 3403 19 - - Andra - Andra slag: 3403 91 - - Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material 3403 99 - - Andra 3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer: 3404 10 - Av kemiskt modifierat montanvax 3404 20 - Av polyoxyeten (polyetenglykol) 3404 90 - Andra slag 3405 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404: 3405 10 - Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller läder 3405 20 - Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöbler eller andra trävaror 3405 30 - Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än metallpolermedel 3405 40 - Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel 3405 90 - Andra slag 3407 Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips ur 3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim: 3501 90 - Andra slag ur 3502 Albuminer, albuminater och andra albuminderivat: 3502 11 - Äggalbumin, torkat (olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel) 3502 90 - Andra slag (olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livsmedel) 3503 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr 3501 3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse: 3505 10 - Dextrin och annan modifierad stärkelse 3505 20 - Lim och klister 3506 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg: 3506 10 - Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg - Andra slag: 3506 91 - - Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901-3913 eller på gummi 3506 99 - - Andra ur 3507 Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: ur 3507 10 - Löpe och koncentrat av löpe (dock inte ostlöpe) 3507 90 - Andra slag 3601 Krut 3602 Beredda sprängämnen, andra än krut 3606 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former; varor av brännbara ämnen enligt anm. C: 3606 10 - Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för fyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm3 3606 90 - Andra slag 3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker, lim, klister och liknande preparat); oblandade produkter för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick: 3707 10 - Strålningskänsliga emulsioner 3707 90 - Andra slag ur 3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat: 3801 10 - Konstgjord grafit 3801 20 - Kolloidal eller halvkolloidal grafit 3803 Tallolja (tallsyra), även raffinerad 3804 Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncentrerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater men inte tallolja enligt nr 3803 3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra terpentinoljor, framställda genom destillation eller annan behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan rå para-cymen; 'pine oil' innehållande ?- terpineol som huvudbeståndsdel: 3805 10 - Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin 3805 20 - "Pine oil" 3805 90 - Andra slag 3806 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning: 3806 10 - Kolofonium och hartssyror 3806 20 - Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofonium eller hartsyror, andra än salter av kolofoniumaddukter 3806 30 - Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol 3806 90 - Andra slag 3807 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck 3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper): 3808 10 - Insektsbekämpningsmedel 3808 20 - Svampbekämpningsmedel 3808 30 - Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt tillväxtreglerande medel för växter 3808 40 - Desinfektionsmedel 3808 90 - Andra 3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 3809 10 - På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter - Andra slag: 3809 91 - - Av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom liknande industrier 3809 92 - - Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier 3809 93 - - Av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom liknande industrier 3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd: 3810 10 - Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen 3810 90 - Andra slag 3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor: - Preparat för motverkande av knackning: 3811 11 - - På basis av blyföreningar 3811 19 - - Andra - Tillsatsmedel för smörjoljor: 3811 21 - - Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral 3811 29 - - Andra 3811 90 - Andra slag 3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast: 3812 10 - Beredda vulkningsacceleratorer 3812 20 - Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast 3812 30 - Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast 3813 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber 3814 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel 3815 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: - Katalysatorer utfällda på en bärsubstans: 3815 11 - - Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel 3815 12 - - Med ädel metall eller föreningar av ädel metall som aktiv beståndsdel 3815 19 - - Andra 3815 90 - Andra slag 3816 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar, andra än produkter enligt nr 3801 3817 00 Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902 ur 3818 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken (dock ej kisel) 3819 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor 3820 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel 3821 Beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer 3822 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial 3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer: - Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering: 3823 11 - - Stearin 3823 12 - - Olein 3823 13 - - Tallfettsyra 3823 19 - - Andra 3823 70 - Tekniska fettalkoholer 3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 3824 10 - Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor 3824 20 - Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror 3824 30 - Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel 3824 40 - Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong 3824 60 - Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44 - Blandningar innehållande fullständigt halogenerade derivat av acykliska kolväten innehållande två eller flera olika halogener: 3824 71 - - Innehållande acykliska kolväten fullständigt halogenerade enbart med fluor och klor 3824 79 - - Andra 3824 90 - Andra 3901 Polymerer av eten, i obearbetad form: 3901 10 - Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD) 3901 20 - Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD) 3901 30 - Sampolymerer av eten och vinylacetat 3901 90 - Andra slag 3902 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form: 3902 10 - Polypropen 3902 20 - Polyisobuten 3902 30 - Sampolymerer med propen 3902 90 - Andra slag 3903 Polymerer av styren, i obearbetad form: - Polystyren: 3903 11 - - Expanderbar 3903 19 - - Annan 3903 20 - Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN) 3903 30 - Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS) 3903 90 - Andra slag 3904 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form: 3904 10 - Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen - Annan polyvinylklorid: 3904 21 - - Inte mjukgjord 3904 22 - - Mjukgjord 3904 30 - Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat 3904 40 - Andra sampolymerer med vinylklorid 3904 50 - Polymerer av vinylidenklorid - Fluorhaltiga polymerer: 3904 61 - - Polytetrafluoreten 3904 69 - - Andra 3904 90 - Andra slag 3905 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form: - Polyvinylacetat: 3905 12 - - I vattendispersion 3905 19 - - Andra - Sampolymerer av vinylacetat: 3905 21 - I vattendispersion 3905 29 - - Andra 3905 30 - Polyvinylalkoholer, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper - Andra slag: 3905 91 - - Sampolymerer 3905 99- - - Andra 3906 Akrylpolymerer i obearbetad form: 3906 10 - Poly(metylmetakrylat) 3906 90 - Andra slag 3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form: 3907 10 - Polyacetaler 3907 20 - Andra polyetrar 3907 30 - Epoxihartser 3907 40 - Polykarbonater 3907 50 - Alkydhartser 3907 60 - Poly(etentereftalat) - Andra polyestrar: 3907 91 - - Omättade 3907 99 - - Andra 3908 Polyamider i obearbetad form: 3908 10 - Polyamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12 3908 90 - Andra slag 3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form: 3909 10 - Karbamidplaster; tiokarbamidplaster 3909 20 - Melaminplaster 3909 30 - Andra aminoplaster 3909 40 - Fenoplaster 3909 50 - Polyuretaner 3910 Silikoner i obearbetad form 3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i anm. D, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form: 3911 10 - Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhartser samt polyterpener 3911 90 - Andra slag 3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form: - Cellulosaacetater: 3912 11 - - Inte mjukgjorda 3912 12 - - Mjukgjorda 3912 20 - Cellulosanitrater (inbegripet kollodium) - Cellulosaetrar: 3912 31 - Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne 3912 39 - - Andra 3912 90 - Andra slag 3913 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form: 3913 10 - Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra 3913 90 - Andra slag 3914 Jonbytare på basis av polymerer enligt nr 3901-3913, i obearbetad form 3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot: 3915 10 - Av polymerer av eten 3915 20 - Av polymerer av styren 3915 30 - Av polymerer av vinylklorid 3915 90 - Av annan plast 4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor: 4001 10 - Naturgummilatex, även förvulkad - Naturgummi i annan form: 4001 21 - - Rökt arkgummi 4001 22 - - Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR) 4001 29 - - Annat 4001 30 - Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter 4002 Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor: - Styren-butadiengummi (SBR); karboxylstyren-butadiengummi (XSBR): 4002 11 - - I form av latex 4002 19 - - I annan form 4002 20 - Butadiengummi (BR) - Isobuten-isoprengummi (IIR); halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR och BIIR) 4002 31 - - Isobuten-isoprengummi (IIR) 4002 39 - - Annat - Kloroprengummi (CR): 4002 41 - - I form av latex 4002 49 - - I annan form - Nitril-butadiengummi (NBR): 4002 51 - - I form av latex 4002 59 - - I annan form 4002 60 - Isoprengummi (IR) 4002 70 - Etenpropengummi (EPDM) 4002 80 - Blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002 - Andra slag: 4002 91 - - I form av latex 4002 99 - - I annan form ur 4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor: 4005 10 - Med inblandning av kimrök eller kiseldioxid 4005 20 - Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt nr 4005 10 - Andra slag: 4005 99 - - Andra ur 6806 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande mineraliska material, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller kap. 69: 6806 10 - Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar 6812 90 - Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat ur 7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader): - Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna: 7019 11 - - Huggna fibrer i längder om högst 50 mm 7019 12 - - Roving 7019 19 - - Andra 7502 Nickel i obearbetad form: 7502 10 - Olegerad nickel 7502 20 - Nickellegeringar 7503 Avfall och skrot av nickel 7504 Pulver och fjäll av nickel 7804 20 - Pulver och fjäll av bly 7903 Stoft, pulver och fjäll av zink: 7903 10 - Zinkstoft 7903 90 - Andra slag ur 8107 Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot: 8107 20 - Kadmium i obearbetad form; pulver 8107 30 - Avfall och skrot Förordning (2001:882). Anm. A Nr 3203, 3204, 3205 och 3206 skall också tillämpas för preparat på basis av färgämnen (inbegripet, vad gäller nr 3206, pigment enligt nr 2530 eller kap. 28 samt fjäll och pulver av metall), av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar. Dessa nummer skall emellertid inte tillämpas för pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger (nr 3212), och inte heller för andra preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215. Anm. B Nr 3208 tillämpas också för lösningar (andra än kollodium) av produkter nämnda i nr 3901-3913 i flyktiga organiska lösningsmedel, när lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt. Anm. C Med varor av brännbara ämnen i nr 3606 avses endast a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) för användning som bränsle; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast form eller i pastaform, b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm3, c) tjärfacklor, braständare o.d. Anm. D Nr 3901-3911 skall endast tillämpas för varor som framställts genom kemisk syntes och som motsvarar någon av följande beskrivningar: a) Flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent destillat vid 300 oC, omräknat till 1013 millibar vid destillation under reducerat tryck (nr 3901 och 3902). b) Lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp (nr 3911). c) Andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter. d) Silikoner (nr 3910). e) Resoler (nr 3909) och andra prepolymerer. Anm. E Med obearbetad form i nr 3901-3914 avses endast produkter i följande former: a) Vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensioner) och lösningar. b) Block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och sprutmassor), korn, flingor o.d.