Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:61 · Visa register
Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1997-02-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:611
Ikraft: 1997-03-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1574
Upphävd: 2010-01-01
Inledande föreskrifter 1 § Vid Göteborgs universitet finns det ett sekretariat för genusforskning. Sekretariatet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100). Förordning (1998:1013). Uppgifter 2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att - överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat, - analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och - arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse. Organisation 3 § Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av regeringen. En av ledamöterna utses efter förslag av Göteborgs universitet. 4 § Under styrelsen leds sekretariatet av en föreståndare som utses av styrelsen. Styrelsens uppgifter 5 § Sekretariatets styrelse skall besluta i frågor som rör planeringen av sekretariatets verksamhet. Styrelsen skall också besluta om budgetering och användning av de medel som anslås för sekretariatets verksamhet eller annars ställs till sekretariatets förfogande. Redovisning 6 § Sekretariatets verksamhet skall redovisas särskilt i den redovisning som Göteborgs universitet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2000:611).