Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:183 · Visa register
Förordning (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1997-04-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1346
Ikraft: 1997-08-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:288
Upphävd: 2000-07-01 överg.best.
1 § Den som ansöker om stöd knutet till viss areal enligt EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd och EG:s förordningar om jordbruksprodukter skall betala en avgift för de kartor som Statens jordbruksverk eller länsstyrelsen tillhandahåller i stödärendet. Med EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd och EG:s förordningar om jordbruksprodukter avses förordningarna som omfattas av lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd och lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. 1 a § I denna förordning förstås med ansökan om stöd även ansökan om utbetalning av stöd. Förordning (1997:704). 2 § Avgiften är tio kronor per hektar mark som enligt ansökan kan komma att läggas till grund för stöd, dock lägst 200 kronor och högst 3 000 kronor. Avgiften betalas till länsstyrelsen. 3 § Länsstyrelsen skall med ledning av de uppgifter som lämnas i ansökningen om stöd fastställa avgiften och förelägga sökanden att betala den inom viss tid. Förordning (1998:1346). 4 § har upphävts genom förordning (1998:20). 5 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om avgiften. 6 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Jordbruksverket. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1131). Övergångsbestämmelser 1997:183 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997 och tillämpas första gången i fråga om stöd för år 1998. 1998:1346 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998 och tillämpas första gången i fråga om stöd för år 1998. 2000:288 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter för kartor som lämnats ut under åren 1998 och 1999.