Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:519 · Visa register
Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1996-05-30
En dom eller ett beslut, som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och som enligt bestämmelse i konventionen skall kunna verkställas i varje konventionsstat, verkställs här i landet som en svensk domstols lagakraftägande dom. Om ett fartyg skall frisläppas enligt ett beslut som har meddelats med stöd av artikel 292 i konventionen och de villkor för frisläppandet som anges i beslutet har uppfyllts, får fartyget inte hållas kvar i Sverige.