Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1451 · Visa register
Lotteriförordning (1994:1451)
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 1994-12-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:927
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1475
Upphävd: 2019-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas på sådana lotterier och spel som avses i lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Förordning (2000:11). Ansökan 2 § Ansökan om tillstånd, registrering eller typgodkännande enligt lotterilagen (1994:1000) skall vara skriftlig. Tillståndsmyndigheten får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan enligt första stycket. 2 a § Ansvarig länsstyrelse enligt 40 § lotterilagen (1994:1000) är 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län, 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län, 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Skåne, Kronobergs eller Blekinge län, 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Västra Götalands eller Hallands län, 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län, 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Västernorrlands eller Jämtlands län, och 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:366). 2 b § Ansvarig länsstyrelse enligt 42 § lotterilagen (1994:1000) är 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när bingospelet ska bedrivas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län, 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när bingospelet ska bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län, 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när bingospelet ska bedrivas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län, 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när bingospelet ska bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län, 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när bingospelet ska bedrivas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län, 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när bingospelet ska bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när bingospelet ska bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:366). 2 c § Om Lotteriinspektionen i ett ärende om tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater enligt 25 § lotterilagen (1994:1000) begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller annan liknande handling som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande handling från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke- auktoriserad översättning av handlingen till svenska. Förordning (2012:366). 2 d § I ett ärende om tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater enligt 25 § lotterilagen (1994:1000) ska ett beslut meddelas av Lotteriinspektionen inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2012:366). 2 e § Innan Lotteriinspektionen fattar beslut enligt 43 § 3 och 4 lotterilagen (1994:1000) skall berörd kommun ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2012:366). Egentliga lotterier och bingospel 3 § En sökande som är juridisk person skall bifoga sina stadgar eller sin bolagsordning och en verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret till ansökan om tillstånd att anordna 1. egentliga lotterier enligt 16 eller 21 b § lotterilagen (1994:1000), 2. bingospel enligt 22 § lotterilagen. Förordning (2002:758). Roulettspel, tärningsspel och kortspel 4 § Vid ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen (1994:1000) ska Lotteriinspektionen inhämta eller av sökanden begära 1. handlingar som styrker att sökanden inte är försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, 2. intyg om yrkesmässig kompetens för de personer som ansökan avser, 3. handlingar som styrker sökandens ekonomiska förhållanden, 4. handlingar som styrker sökandens vandel, och 5. registreringsbevis, om sökanden är juridisk person. Förordning (2008:56). Föreskrifter 4 a § Lotteriinspektionen får meddela sådana föreskrifter om spelplats, speltid och märkning av spelautomater som avviker från 25 § första stycket 1 och 4 lotterilagen (1994:1000). Förordning (2000:11). 4 b § Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnaren av tillståndspliktiga lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000). För sådana lotterier får Lotteriinspektionen även meddela föreskrifter till skydd för sociala intressen. Förordning (2002:758). 4 c § Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om tillämpningen av 22 och 24 §§ lotterilagen (1994:1000). Förordning (2004:1067). 4 d § I 8 och 8 a §§ finns bestämmelser om att Lotteriinspektionen och länsstyrelserna får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn. Förordning (2012:591). 4 e § Lotteriinspektionen och länsstyrelserna får meddela föreskrifter för verkställigheten av 5 § första stycket första meningen och 6–8 a §§. Förordning (2012:591). Villkor för ombud 4 f § Ett ombud som avses i 48 b § lotterilagen (1994:1000) ska registreras om ansökan visar att ombudet är lämplig att tillhandahålla lotterier. Ansökan ska innehålla 1. ombudets namn, adress samt personnummer, organisationsnummer eller motsvarande, 2. om ombudet är en juridisk person, dessutom namn, personnummer eller motsvarande samt adress för dem som ingår i ombudets styrelse eller är verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder ombudet, och 3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är lämpliga för en sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk person, att han eller hon är lämplig att tillhandahålla lotterier. Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter enligt 48 b § lotterilagen om 1. vilka uppgifter som ska ingå i lämplighetsprövningen enligt andra stycket 3, 2. de övriga villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom ombud, och 3. undantag från kravet på registrering av ombud. Förordning (2017:668). Avgifter Ansökan 5 § Lotteriinspektionen och länsstyrelserna ska ta ut avgifter i enlighet med 6 och 7 §§ för att pröva ansökningar enligt lotterilagen (1994:1000). Vid prövning av ansökningar tillämpas i övrigt 11–14 §§ och 30 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen tar ut avgifter i enlighet med 6 § för att pröva ansökningar enligt lotterilagen och kasinolagen (1999:355). Med undantag för 14 § avgiftsförordningen tillämpas de bestämmelser som anges i första stycket vid regeringens prövning. Förordning (2012:591). 6 § Avgift enligt 5 § ska tas ut med följande belopp: Ärendeslag Avgift kronor 1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen (1994:1000) för lottsedlar som kan ge en vinst om högst 1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt för bingobrickor. 4 000 2. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för lottsedlar som kan ge en vinst högre än 1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt ansökan om typgodkännande för teknisk utrustning som används för insatser eller kontroll av egentliga lotterier. 10 000 3. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av bingospel eller för vinstdragning i egentliga lotterier. 26 000 4. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri enligt 16 § lotterilagen, om omslutningen uppgår till a) 1 miljon kr eller mindre 2 600 b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr 10 000 c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr 60 000 d) mer än 15 miljoner kr. 80 000 5. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b § lotterilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till a) högst 1/60 prisbasbelopp 2 600 b) mer än 1/60 prisbasbelopp. 80 000 6. Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt 22 § lotterilagen. 2 600 7. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt 25, 26 eller 27 § lotterilagen. 2 600 8. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater enligt 28 § lotterilagen. 2 600 9. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen. 2 600 10. Ansökan enligt lotterilagen och kasinolagen (1999:355) som ska prövas av regeringen. 10 000 11. Ansökan om registrering av ombud enligt 48 b § lotterilagen. 800 Vid sådana ansökningar som avses i första stycket 4 a och b, 5 a, 6 och 9 ska även en avgift på 1 000 kronor tas ut om ansökan ska prövas enligt 10 a § lotterilagen. Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser 1. ändrad postadress, eller 2. minskning av antalet tillståndsgivna spelbord eller spelautomater. Förordning (2017:927). 7 § Ansökan om tillstånd från flera sammanslutningar att gemensamt anordna antingen egentligt lotteri enligt 16 eller 21 b § lotterilagen (1994:1000) eller bingospel enligt 22 § lotterilagen ska vid tillämpningen av denna förordning anses utgöra ett ärende. Förordning (2012:591). Tillsyn 8 § Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter av tillståndshavaren för den tillsyn som myndigheten utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Lotteriinspektionen ska också ta ut avgifter av tillståndshavaren för sådan tillsyn som myndigheten utövar enligt 14 § kasinolagen (1999:355). Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2012:591). 8 a § Länsstyrelserna ska ta ut avgifter av tillståndshavaren för den tillsyn som de utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Länsstyrelserna får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Innan en länsstyrelse meddelar sådana föreskrifter ska den höra Lotteriinspektionen. Förordning (2012:591). Överklagade ärenden 9 § Innan en allmän förvaltningsdomstol avgör ett ärende enligt lotterilagen (1994:1000) skall domstolen inhämta yttrande från Lotteriinspektionen. Allmän förvaltningsdomstols avgöranden i ärenden enligt lotterilagen skall sändas till Lotteriinspektionen. Undantag från 28 och 29 §§ lotterilagen (1994:1000) 10 § Bestämmelserna i 28 § första stycket och 29 § lotterilagen (1994:1000) om innehav och införsel av penningautomater, värdeautomater och skicklighetsautomater gäller inte i fråga om sådana automater som innehas på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget. 11 § Har upphävts genom förordning (2016:1224). Övergångsbestämmelser 1994:1451 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, då lotteriförordningen (1982:1012) skall upphöra att gälla. De nya föreskrifterna får dock tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om tillstånd och typgodkännande som avser tid efter den 1 januari 1995. 1999:361 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. 2. Intill utgången av år 2000 tillämpas inte bestämmelserna i 28 § första stycket och 29 § lotterilagen (1994:1000) i fråga om varuspelsautomater som innehas i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation eller liknande. 2009:1219 Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ärenden som har inletts hos Lotteriinspektionen efter ikraftträdandet. 2012:591 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012. 2. I fråga om ansökningar som har kommit in till Lotteriinspektionen eller en länsstyrelse före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.