Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:887 · Visa register
Förordning (1992:887) med instruktion för delegationen för informationsinsatser om europeisk integration
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1992-06-18
Ikraft: 1992-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1664
Upphävd: 1996-02-01
/r3/ Uppgifter 1 § Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration har till uppgift att, inom de medelsramar som regeringen bestämmer och i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har lagt fast, besluta om fördelningen av statliga bidrag till enskilda organisationers informationsinsatser om europeisk integration. /r3/ Sammansättning 2 § Delegationen består av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. /r3/ Organisation 3 § Kansligöromålen vid delegationen utförs av personal som är anställd vid Utrikesdepartementet. /r3/ Ärendenas handläggning 4 § Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 5 § Ärendena avgörs efter föredragning. 6 § Vid delegationens sammanträden skall protokoll föras. 7 § Delegationen får överlåta åt ordföranden att på delegationens vägnar pröva frågor om fördelning av bidrag enligt 1 § intill ett belopp av högst 10 000 kronor i varje enskilt ärende. /r3/ Förordnande av ledamöter m. m. 8 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid. /r3/ Överklagande m. m. 9 § Beslut om fördelning av bidrag enligt 1 § får inte överklagas. 10 § Ersättning till ledamöterna i delegationen samt till sakkunniga och experter betalas enligt förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag.