Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:336 · Visa register
Lag (1991:336) om vissa dryckesförpackningar
Departement: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad: 1991-05-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:418
Ikraft: 1991-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:1188
Upphävd: 2006-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Med PET-flaska avses i denna lag en flaska som är tillverkad av polyetylentereftalat. Hanteringstillstånd 2 § För yrkesmässig överlåtelse av en konsumtionsfärdig dryck på PET-flaska krävs ett särskilt hanteringstillstånd för den som tappar eller importerar drycken på flaska. Frågor om hanteringstillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:418). 3 § För hanteringstillstånd krävs att PET-flaskan ingår i ett retursystem för återanvändning eller återvinning. Lag (1993:418). 4 § En ansökan om hanteringstillstånd skall vara skriftlig. Av ansökan skall framgå hur retursystemet är avsett att vara utformat samt vilka åtgärder mot nedskräpning som avses att bli vidtagna. 5 § Ett beslut om hanteringstillstånd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till miljön och resurshushållningen. Som ett villkor skall gälla att konsumenten när en PET-flaska återlämnas får ersättning med ett pantbelopp. Lag (1993:418). 6 § Ett hanteringstillstånd får begränsas till viss tid. 7 § En PET-flaska, som ingår i ett godkänt retursystem, skall vara försedd med uppgift om detta. 8 § Om det finns särskilda skäl får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i det enskilda fallet meddela undantag från tillståndsplikten. /r3/ Återkallelse av hanteringstillstånd 9 § Ett tillstånd får återkallas av den som lämnat tillståndet, om villkoren i ett tillståndsbeslut i något väsentligt avseende inte har följts. /r3/ Tillsyn 10 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och villkor som har meddelats med stöd av lagen. Regeringen får överlåta åt kommun att utöva tillsyn. 11 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de handlingar och upplysningar som behövs för tillsynen. 12 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna lag och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. 13 § För tillsynen enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde till butikslokaler och andra utrymmen som används för försäljning av konsumtionsfärdig dryck eller för yrkesmässigt mottagande av PET-flaskor i retursystem. Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen. /r3/ Avgifter 14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om avgifter för en myndighets verksamhet enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommun att meddela föreskrifter om sådana avgifter. /r3/ Ansvar m m 15 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 1. i strid mot 2 § överlåter dryck som är tappad på PET-flaska, 2. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 11 §. I ringa fall döms inte till ansvar. Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. 16 § Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag meddelas av regeringen.