Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:415 · Visa register
Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1990-05-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:83
Ikraft: 1990-07-01
1 § Springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Lag (1993:180). 2 § Tillstånd till införsel av sådana föremål som avses i 1 § får ges endast om sökanden kan visa att föremålet här är avsett att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål. Tillstånd får också ges beträffande batonger av det slag som enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag, om föremålet förs in till landet för att ingå i sådan utrustning. 3 § Polismyndigheten prövar tillstånd till införsel enligt denna förordning. Förordning (2014:1142). 4 § I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenlagen (1996:67) gälla i tillämpliga delar: - 1 kap. 8 §, - 1 a kap. 7 §, - 2 kap. 11 §, 12 § andra meningen, 14 och 15 §§, - 10 kap. 1 och 2 §§, och - 11 kap. 2 § f. Dessutom ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenförordningen (1996:70) gälla i tillämpliga delar: - 2 kap. 6 och 11 §§, - 3 kap. 1 § första stycket och 2 §, och - 4 kap. 4 och 6 §§. Förordning (2020:83). 5 § Om påföljd för olovlig införsel av föremål som omfattas av denna förordning och försök till sådant brott finns föreskrifter i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1271). 6 § Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1142). 7 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1992:213). Övergångsbestämmelser 1996:75 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. I fråga om överklagande gäller äldre bestämmelser, om polismyndighetens beslut meddelats före ikraftträdandet.