Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:169 · Visa register
Cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1990-04-26
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:982
Upphävd: 2014-01-01
Överenskommelsen den 10 februari 1989 mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål träder i kraft den 1 juni 1990. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om sådan rättshjälp i brottmål som avser delgivning, bevisupptagning, vissa tvångsmedel, uppgifter ur kriminalregister och överförande av lagföring. När domstol eller åklagare vid handläggning av brottmål önskar biträde från Polen enligt överenskommelsen, bör vad som sägs i cirkuläret (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål tillämpas. Överenskommelsen med Polen innehåller dock inga bestämmelser om förskott till vittnen och sakkunniga. Vidare bör en framställning om delgivning, utöver vad som anges i kungörelsen (1933:618) angående biträde av utrikesdepartementet för delgivning av handlingar i utlandet, innehålla en beskrivning av det brott som framställningen avser, tid och plats för brottet samt tillämpliga lagbestämmelser.