Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:411 · Visa register
Förordning (1987:411) om beredskapsarbete
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1987-07-01
Omtryck: SFS 1997:1279
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:568
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:735
Upphävd: 1999-10-01 överg.best.
Allmänna bestämmelser 1 § Beredskapsarbete är sådant arbete som anordnas för arbetslösa och för vilket statsbidrag lämnas enligt denna förordning. Det anordnas i form av resursarbete. Förordning (1997:1279). 2 § Resursarbete innebär att arbetstagare, i den utsträckning som de inte innehar vikariat enligt 9 § andra stycket fjärde strecksatsen, 1. under 90 procent av heltid deltar i kvalitetshöjande arbete hos en arbetsgivare enligt 9 §, och 2. under resterande del av heltid deltar i kompetensutveckling och aktivt i samråd med arbetsförmedlingen söker arbete. Resursarbete kan också bedrivas på deltid. De i första stycket 1 och 2 angivna momenten skall då ingå i resursarbetet i motsvarande förhållande som anges där. Villkor för att få beredskapsarbete m.m. 3 § Resursarbete får anvisas en arbetslös person som varit inskriven vid arbetsförmedlingen under en sammanhängande tid av minst sex månader och som får arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Innan någon anvisas till resursarbete skall arbetsförmedlingen och den arbetslöse upprätta en individuell handlingsplan. Förordning (1997:1279). 4 § Tiden i resursarbete får inte överstiga sex månader. Om det finns särskilda skäl får dock anvisningstiden förlängas till högst nio månader. 5 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 6 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 7 § Den som har stängts av från ersättning enligt 43-46 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring får inte anvisas till resursarbete under avstängningstiden. Förordning (1997:1279). 8 § Arbetstagare får av länsarbetsnämnden skiljas från resursarbete, om de 1. avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete eller någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, eller 2. har uppträtt otillbörligt på arbetsplatsen. Förordning (1997:1279). Villkor för att anordna beredskapsarbete 9 § Staten, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner och allmänna försäkringskassor får ta emot arbetslösa i resursarbete. Även privata arbetsgivare som sedan den 1 april 1998 eller tidigare utför offentligt upphandlad långvarigt pågående entreprenad- verksamhet får ta emot arbetslösa i resursarbete. Resursarbete får också anordnas hos friskolor samt hos stiftelser som bedriver utbildning eller vård- och omsorgsverksamhet. Arbetsgivaren och de berörda arbetstagarorganisationerna skall vara överens om - de arbetsuppgifter som kan komma i fråga för verksamheten, - det antal personer på varje arbetsplats som skall omfattas av verksamheten, - det antal ordinarie arbetstagare som måste finnas på arbetsplatsen i form av grundbemanning, och - att arbetsgivaren skall erbjuda deltagarna de lämpliga vikariat som kan uppkomma. Förordning (1998:568). 10 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 11 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 12 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 13 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 14 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). Villkor för statsbidrag 15 § Bidrag till resursarbete får lämnas endast om arbets- givaren betalar lön och lämnar andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal som slutits om resursarbete. Bidrag får lämnas endast om lönen uppgår till högst 90 procent av den lön som gäller enligt det ordinarie kollektivavtalet på den aktuella arbetsplatsen eller, om det är förmånligare för den enskilde, till högst 90 procent av den dagpenninggrundande inkomsten enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Ersättningen får dock inte överstiga 652 kronor per dag för högst fem dagar per vecka. Förordning (1998:568). 16 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 17 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 18 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 19 § En förutsättning för att bidrag skall lämnas är att den som har resursarbete inte permitteras av någon annan anledning än att arbetet inte kan bedrivas på grund av väderleksförhållandena eller andra liknande orsaker. Den som permitteras har rätt till bibehållen lön och andra anställningsförmåner under permitteringstiden. Förordning (1997:1279). 20 § Bidrag får inte lämnas till den som för samma insats får bidrag med stöd av andra bestämmelser, om inte annat särskilt föreskrivs. Förordning (1997:1279). Bidragets storlek 21 § Bidrag till arbetsgivare som tar emot arbetstagare i resursarbete lämnas med ett belopp som motsvarar den ersättning som deltagaren skulle ha uppburit enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt på detta belopp belöpande avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. När bidrag beslutas skall ett bidragsbelopp i kronor fastställas. Vid oavlönad frånvaro skall bidraget reduceras proportionellt med frånvaron. Förordning (1997:1279). 22 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 23 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 24 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 25 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 26 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). 27 § har upphävts genom förordningen (1997:1279). Handläggningsbestämmelser 28 § Arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation skall gemensamt hos länsarbetsnämnden ansöka om att få ta emot arbetstagare i resursarbete. 29 § Bestämmelserna i 19 §, 20 § andra och tredje styckena och 21-23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller vid handläggning av bidrag enligt 21 §. Förordning (1998:568). 29 a § Ersättning enligt denna förordning betalas ut av länsarbetsnämnden. Förordning (1998:568). 30 § Arbetsgivaren erhåller månadsvis en schablonmässigt beräknad ersättning i stället för bidrag enligt 21 §. Schablonersättningen beräknas med utgångspunkt i den tid den anvisade förväntas delta i verksamhet som avses i 2 §. Vid handläggning av schablonersättningen gäller 21 och 23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (1998:568). 30 a § Bidraget enligt 21 § beräknas vid anvisningstidens slut. Utbetald schablonersättning enligt 30 § skall därvid frånräknas. Överstiger schablonersättningen bidraget skall mellanskillnaden återbetalas av arbetsgivaren. Förordning (1998:568). 31 § Länsarbetsnämnden anvisar arbetssökande till resursarbete. Förordning (1997:1279). 32 § Beslut att inte anvisa någon till ett beredskapsarbete får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket. Förordning (1998:568). 33 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på beredskapsarbete. Övergångsbestämmelser 1987:411 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 1990:500 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 1993:729 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 1997:583 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 19917:1279 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om anställningar som har påbörjats före ikraftträdandet. 1998:568 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 1999:735 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om resursarbeten som anvisats före den 1 oktober 1999. Om en person anvisats resursarbete enligt den upphävda förordningen för längre tid än till den 31 mars 2000 upphör dock resursarbetet senast den 31 mars 2000.