Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:780 · Visa register
Förordning (1985:780) om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1985-09-19
Ikraft: 1985-11-12
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:213
Upphävd: 1990-07-01
1 § Enligt denna förordning kan bostadsstyrelsen lämna bidrag av statsmedel för att främja åtgärder som syftar till att ge personer vars rörelse- eller orienteringsförmåga är nedsatt till följd av ålder, sjukdom eller handikapp möjlighet att förflytta sig på kvartersmark och att använda befintliga friytor för utomhusvistelse. Förordning (1987:947). 2 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för samordnade åtgärder som vidtas på kvartersmark för bostadsändamål. Bidrag lämnas endast efter ansökan av kommunen. 3 § Bidrag lämnas högst med ett belopp som motsvarar 30 procent av den kostnad för åtgärderna som bostadsstyrelsen godkänner. Förordning (1987:947). 4 § Ansökan om bidrag skall ges in till bostadsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en redogörelse för de åtgärder som skall vidtas samt uppgift om de beräknade kostnaderna för att genomföra åtgärderna. Kommunen skall också förbinda sig att använda bidraget för de ändamål som styrelsen har godkänt. Förordning (1987:947). 5 § Beviljat bidrag lämnas till kommunen som bestämmer hur det skall betalas ut. 6 § Bostadsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:947).