Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:574 · Visa register
Miljöskyddsförordning (1981:574)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1981-06-04
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:364
Upphävd: 1989-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning gäller sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av miljöskyddslagen (1969:387). Tillståndsprövning Obligatorisk prövning 2 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) 1. anlägga en fabrik eller en annan inrättning av sådant slag som anges i bilaga till denna förordning om det framgår av bilagan att tillstånd behövs, 2. ändra en inrättning som avses i 1 eller den miljöfarliga verksamhet som bedrivs där, om ändringen innebär att störningarna från inrättningen ändrar omfattning eller karaktär eller att utsläppen av föroreningar sker på annat sätt än tidigare eller om ändringen i annat avseende är av betydelse från störningssynpunkt, 3. släppa ut avloppsvatten av sådant slag som i bilagan till denna förordning betecknas med A eller B från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller leda sådant avloppsvatten till en avloppsanläggning som tillhör någon annan, 4. ändra ett utsläpp som avses i 3 så att avloppsvatten släpps ut eller leds bort till större mängd, av annan art eller sammansättning eller på annat sätt än som har bestämts i beslut enligt miljöskyddslagen eller enligt tidigare gällande ordning, 5. släppa ut fast avfall eller något annat fast ämne från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller lägga upp ett sådant ämne på ett sätt som kan förorena ett vattenområde. Tillstånd till en sådan åtgärd som anges i första stycket 2, 4 eller 5 behövs dock inte, om det är uppenbart att den verksamhet som åtgärden avser inte kommer att medföra någon olägenhet av betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt. Tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket 3--5 behöver inte sökas särskilt, när åtgärden utgör ett led i en miljöfarlig verksamhet som prövas med anledning av den tillståndsplikt som gäller enligt första stycket 1 eller 2. Tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket 5 behövs inte, om tillstånd till åtgärden har lämnats enligt vattenlagen (1983:291). Förordning (1988:916). 3 § Tillståndsfrågor som avses i 2 § prövas av koncessionsnämnden för miljöskydd beträffande sådana slag av miljöfarlig verksamhet som anges i bilaga till denna förordning och har beteckningen */k/ A */-k/och av länsstyrelsen beträffande sådana slag av miljöfarlig verksamhet som anges i bilagan och har beteckningen */k/ B. En tillståndsfråga som enligt första stycket skall prövas av länsstyrelsen skall dock i stället prövas av koncessionsnämnden, om 1. regeringen skall pröva frågan enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m., 2. frågan har samband med en annan tillståndsfråga som prövas av nämnden eller 3. länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör hänskjutas till nämnden. Förordning (1988:916). 4 § Av 21 a § miljöskyddslagen (1969:387) följer att vissa arbeten kan få påbörjas utan hinder av att en tillståndsfråga inte har blivit slutligt avgjord, om ett igångsättningsmedgivande har meddelats. Frivillig prövning 5 § En ansökan om tillstånd till viss miljöfarlig verksamhet enligt 9 § miljöskyddslagen (1969:387) skall prövas av länsstyrelsen i stället för koncessionsnämnden, om verksamheten är av det slag som i bilagan till denna förordning har beteckning */k/ B */-k/eller */k/ C */-k/eller om verksamheten inte är angiven i bilagan. Vad nu har sagts gäller också om verksamhetens omfattning är mindre än som där anges för vissa fall. Bestämmelserna i första stycket gäller dock inte om koncessionsnämnden handlägger ett ärende enligt 41 § miljöskyddslagen som gäller den miljöfarliga verksamhet som avses med en tillståndsansökan eller om ansökningen på annat sätt har samband med ett ärende som handläggs av nämnden. Länsstyrelsen får hänskjuta ett ärende som avses i första stycket till koncessionsnämnden för avgörande, om det finns särskilda skäl. Förordning (1988:916). Omprövning av tillståndsbeslut 6 § Frågor som avses i 23--25, 27 § eller 29 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) prövas av länsstyrelsen i stället för koncessionsnämnden, om frågan rör en miljöfarlig verksamhet av det slag som i bilaga till denna förordning har beteckningen /k/ B */-k/ eller */k/ C */-k/ eller om verksamheten inte är angiven i bilagan. Vad nu har sagts gäller också om verksamhetens omfattning är mindre än som där anges för vissa fall. Koncessionsnämnden skall dock pröva en fråga som avses i första stycket, om frågan har samband med ett ärende som prövas av nämnden eller om länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör hänskjutas till nämnden. Förordning (1988:916). Förfarandet 7 § Handläggningen av tillståndsfrågor skall med beaktande av bestämmelserna i miljöskyddslagen (1969:387), förvaltningslagen (1986:223) och denna förordning anpassas till förhållanden i varje särskilt ärende. Alla möjligheter till förenkling av handläggningen skall tas till vara. Förordning (1986:793). 8 § Den som planerar att anlägga en inrättning eller vidta en åtgärd som omfattas av tillståndsplikt enligt 2 § skall i god tid innan tillstånd söks inhämta råd och upplysningar från länsstyrelsen om hur samrådsskyldigheten enligt 12 a § miljöskyddslagen (1969:387) lämpligen bör fullgöras. 9 § En tillståndsmyndighet avgör självmant om en inkommen ansökan eller framställning skall tas upp till prövning av myndigheten eller om ärendet i stället skall lämnas över till den andra tillståndsmyndigheten för prövning. Ett sådant avgörande kan inte överklagas. Innan länsstyrelsen tar ställning till om en ansökan eller en framställning skall lämnas över till koncessionsnämnden, skall samråd ske med statens naturvårdsverk. 10 § Kungörelser enligt 14 § andra stycket 1 miljöskyddslagen (1969:387) skall i fråga om ansökningar om tillstånd innehålla 1. uppgift om platsen för verksamheten samt en kortfattad beskrivning av vad ansökningen innehåller om verksamhetens beskaffenhet, omfattning och miljöeffekter, 2. uppgift om var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga för den som önskar ta del av dem, 3. uppgift om den tid inom vilken yttranden över ansökningen skall avges. I fråga om framställningar som avses i 26 eller 41 § miljöskyddslagen (1969:387) eller ansökningar om ändring av tillstånd gäller första stycket i tillämpliga delar. Dessutom skall kungörelsen innehålla uppgift om den åtgärd eller ändring som yrkas. 11 § Ett exemplar av handlingarna i ett ärende och av kungörelsen skall genast sändas till det ställe där handlingarna skall hållas tillgängliga. Koncessionsnämnden skall genast sända meddelanden om ansökningar enligt miljöskyddslagen (1969:387) till statens naturvårdsverk, länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden och om framställningar enligt 26 eller 41 § lagen till länsstyrelsen och hälsovårdsnämnden. I de fall länsstyrelsen är tillståndsmyndighet sänds meddelanden till naturvårdsverket och hälsovårdsnämnden. Förordning (1983:425). 12 § Besked om tid och plats för sammanträde eller besiktning meddelas genom kungörelse i ortstidning. Statens naturvårdsverk, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet skall på lämpligt sätt underrättas. 13 § Koncessionsnämndens beslut, som innebär avgörande av saken, skall sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. I ärenden hos koncessionsnämnden förs protokoll när sammanträde eller besiktning enligt 14 § andra stycket 3 miljöskyddslagen (1969:387) hålls, när skiljaktig mening förekommer eller när nämnden i andra fall anser att protokoll behövs. Förordning (1986:793). 14 § Beslut i tillståndsärenden skall sändas till statens naturvårdsverk och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Koncessionsnämnden skall sända sådana beslut till länsstyrelsen. Har samråd med annan myndighet skett i ett ärende, skall beslutet sändas också till den myndigheten. Förordning (1983:425). Tillsyn 15 § Innan en kommun gör framställning om överlåtelse av tillsynsansvar till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 44 a § miljöskyddslagen(1969:387), bör samråd ske med länsstyrelsen. När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar, skall länsstyrelsen särskilt beakta att uppdelningen av den fortlöpande tillsynen mellan länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden sker på ett sätt som är lämpligt från miljöskyddssynpunkt och med hänsyn till de lokala förhållandena. Stor vikt skall därvid fästas vid kommunens önskemål. Beslut om överlåtelse av tillsynsansvar skall sändas till statens naturvårdsverk. Förordning (1983:425). Anmälningsskyldighet 16 § Den som avser att 1. anlägga eller ändra en fabrik eller annan inrättning av det slag som i bilagan har beteckningen C, 2. släppa ut eller ändra utsläpp av avloppsvatten av sådant slag som i bilagan har beteckningen C i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller 3. ändra en inrättning av det slag som i bilagan har beteckningen A eller B eller den miljöfarliga verksamhet som bedrivs vid inrättningen utan att tillståndsplikt enligt 2 § föreligger skall i god tid dessförinnan underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden genom en skriftlig anmälan. Om tillstånd söks för en åtgärd som avses i 1--3, behöver anmälan inte göras. Inte heller behöver anmälan göras i fråga om utsläpp av avloppsvatten från enstaka hushåll. Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om vid vilken tidpunkt en anmälan skall göras. Förordning (1988:916). 17 § Anmälan enligt 16 § skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma den miljöfarliga verksamhetens beskaffenhet, omfattning och miljöeffekter. Anmälningshandlingarna skall ges in i tre exemplar. Länsstyrelsen skall genast sända ett exemplar av handlingarna till statens naturvårdsverk och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förordning (1983:425). Samråd med statens naturvårdsverk 18 § Samråd med statens naturvårdsverk skall äga rum, innan länsstyrelsen eller miljö- och hälsoskyddsnämnden avgör frågor om förelägganden enligt 40 § miljöskyddslagen (1969:387) eller vidtar åtgärder för att beivra sådana överträdelser som avses i 45 § lagen. Samråd med naturvårdsverket skall också ske, innan handräckning enligt 47 § tredje stycket nämnda lag begärs, om det kan befaras att kostnaden för handräckningen inte kan tas ut av den försumlige. Vad som sagts nu gäller inte, om saken är så brådskande att samråd ej hinner ske. Förordning (1983:425). 19 § Statens naturvårdsverk skall av övriga tillsynsmyndigheter underrättas om förhållanden som kan föranleda tillämpning av 23-25, 41 eller 52 § miljöskyddslagen (1969:387). Miljöskyddsavgift 20 § När statens naturvårdsverk utreder frågor om påförande av miljöskyddsavgift enligt miljöskyddslagen (1969:387), skall verket, om förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken samtidigt pågår rörande den aktuella överträdelsen, samråda med undersökningsledaren. Om det är lämpligt, bör naturvårdsverket samordna sitt utredningsarbete med förundersökningen. Det åligger övriga tillsynsmyndigheter att bistå naturvårdsverket vid utredning av frågor om påförande av miljöskyddsavgift. Miljöskyddsområde 20 a § Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) skall länsstyrelsen upprätta förslag till föreskrifter samt utfärda en kungörelse om förslaget med föreläggande för sakägarna att, om de vill framställa erinringar mot förslaget, göra detta hos länsstyrelsen inom viss tid från kungörandet. Tiden får inte sättas kortare än en månad. Kungörelsen skall införas i ortstidning. Om förslaget uppenbarligen berör endast viss eller vissa sakägare får, i stället för att kungörande sker, föreläggandet delges sakägarna. Förordning (1985:640). 20 b § När föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) meddelats, ändrats eller upphävts, skall beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet skall också införas i ortstidning. Sakägarna skall anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. Förordning (1985:640). 20 c § Länsstyrelsen får förordna, att länsstyrelsens beslut om föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) skall gälla utan hinder av att det har överklagats. Förordning (1985:640). Särskilda bestämmelser 21 § Statens naturvårdsverk skall föra register över ansökningar, anmälningar, beslut och andra åtgärder i fråga om miljöfarlig verksamhet. 22 § När fastighetsdomstolen har upptagit en talan enligt miljöskyddslagen (1969:387) till prövning, skall domstolen genast underrätta statens naturvårdsverk. Så snart naturvårdsverket har mottagit sådan underrättelse, skall verket meddela domstolen vad registret innehåller rörande den inrättning eller det företag som talan avser. Fastighetsdomstolen skall också underrätta naturvårdsverket om dom eller beslut som domstolen meddelar med anledning av talan som avses i första stycket. Om ny anteckning rörande samma inrättning eller företag införs i registret sedan naturvårdsverket lämnat sådant meddelande som avses i första stycket men innan verket har mottagit underrättelse om fastighetsdomstolens dom eller beslut i målet, skall verket genast lämna domstolen besked om anteckningen. 23 § Har en tillsynsmyndighet sökt handräckning som avses i 47 § miljöskyddslagen (1969:387), får kostnaden för handräckningen på begäran av kronofogdemyndigheten förskjutas av allmänna medel. 24 § Allmänna råd och upplysningar om tillämpningen av denna förordning meddelas av statens naturvårdsverk. Bilaga A har upphävts genom förordning (1988:916). Bilaga B har upphävts genom förordning (1988:916). Bilaga Förteckning över sådan miljöfarlig verksamhet i fråga om vilken tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet gäller enligt 2 § eller 16 § första stycket 1 och 2 miljöskyddsförordningen (1981:574) Före varje slag av verksamhet anges genom beteckningen A, B eller C om tillstånd skall sökas hos koncessionsnämnden för miljöskydd eller länsstyrelsen eller om anmälan skall göras hos miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt följande: A: Tillstånd skall sökas hos koncessionsnämnden B: Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen C: Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden Fabriker eller andra inrättningar 1 Jordbruk, vattenbruk 11 Jordbruk B 11.01 ladugård, stall eller annan anläggning för djur med utrymme för mer än 100 djurenheter, varvid som en enhet avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två ungnöt, tre suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor) eller 100 fjäderfän B 11.02 anläggning för torkning av gödsel 13 Vattenbruk B 13.01 fiskodling för en produktion av mer än 10 ton fisk C 13.02 fiskodling för en produktion av mer än 500 kg men högst 10 ton fisk C 13.03 anläggning för övervintring av mer än 500 kg fisk C 13.04 kräftdjursodling med möjlighet att hålla mer än 500 kg kräftdjur i odlingen eller med en dammareal överstigande 0,5 ha C 13.05 musselodling med en areal, inbegripet förtöjningar, av mer än 5 000 kvadratmeter 2 Brytning av mineraliska produkter 22 Råpetroleum- och naturgasutvinning A 22.01 borrning efter eller utvinning av råolja och naturgas 23 Malmbrytning A 23.01 gruva, dock inte anläggning för provbrytning, eller anrikningsverk B 23.02 gruvanläggning för provbrytning 3 Tillverkning 31 Livsmedels- och dryckesvarutillverkning B 31.01 slakteri för en produktion överstigande 5 000 ton slaktvikt per år C 31.02 slakteri för en produktion av högst 5 000 ton slaktvikt per år C 31.03 charkuteri- eller styckningsanläggning för en produktion av mer än 400 ton per år eller köttkonservfabrik B 31.04 mejeri eller torrmjölksfabrik för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per år C 31.05 mejeri eller torrmjölksfabrik för en produktion baserad på en invägning av högst 50 000 ton per år B 31.06 glassfabrik för en produktion av mer än 5 000 ton per år C 31.07 glassfabrik för en produktion av högst 5 000 ton per år B 31.08 fabrik för beredning eller konservering av grönsaker, rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad på mer än 1 000 ton råvara per år C 31.09 fabrik för beredning eller konservering av grönsaker, rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad på högst 1 000 ton råvara per år B 31.10 fabrik för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur för en produktion baserad på mer än 200 ton råvara per år C 31.11 fabrik för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur för en produktion baserad på högst 200 ton råvara per år B 31.12 fiskmjöls- eller fiskoljefabrik A 31.13 anläggning för framställning eller raffinering av fett eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag med en tillverkning av mer än 100 000 ton per år B 31.14 anläggning för framställning eller raffinering av fett eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag med en tillverkning av högst 100 000 ton per år B 31.15 margarinfabrik eller annan fabrik för förädling av vegetabiliskt fett till olika livsmedelsprodukter B 31.16 sockerfabrik B 31.17 stärkelsefabrik B 31.18 stärkelsederivatfabrik A 31.19 jästfabrik B 31.20 chokladfabrik eller konfektyrfabrik för en produktion av mer än 10 000 ton per år C 31.21 chokladfabrik eller konfektyrfabrik för en produktion av högst 10 000 ton per år B 31.22 fabrik för rostning av kaffe C 31.23 rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta produkter per dygn C 31.24 fabrik för framställning av färdiglagad mat eller för produktion av mat som halvfabrikat, i båda fallen för en produktion av mer än 300 ton per år C 31.25 fabrik för beredning av äggprodukter för en produktion av mer än 50 ton per år A 31.26 anläggning för bearbetning av mer än 10 000 ton slaktbiprodukter eller animaliskt avfall per år B 31.27 anläggning för bearbetning av högst 10 000 ton slaktbiprodukter eller animaliskt avfall per år B 31.28 annan fodermedelsfabrik än som avses i punkterna 31.26 och 31.27 för en produktion av mer än 50 000 ton spannmålsfodermedel per år eller mer än 1 000 ton annat fodermedel per år C 31.29 annan fodermedelsfabrik än som avses i punkterna 31.26 och 31.27 för en produktion av högst 50 000 ton spannmålsfodermedel per år eller högst 1 000 ton annat fodermedel per år C 31.30 siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål B 31.31 fabrik för framställning av alkohol C 31.32 anläggning för blandning och tappning av sprit och vin B 31.33 bryggeri eller maltfabrik C 31.34 läskedrycksfabrik 32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning B 32.01 fabrik för beredning eller färgning av mer än 200 ton textilier eller garner per år C 32.02 fabrik för beredning eller färgning av högst 200 ton textilier eller garner per år B 32.03 garveri eller annan fabrik för skinnberedning för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år C 32.04 garveri eller annan fabrik för skinnberedning för en produktion baserad på högst 100 ton råvara per år B 32.05 linberedningsverk 33 Trävarutillverkning B 33.01 sågverk för framställning av mer än 10 000 kubikmeter trävaror per år C 33.02 sågverk för framställning av mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter trävaror per år B 33.03 plywood- eller spånskivefabrik B 33.04 anläggning för lagring av timmer på land med begjutning av vatten eller anläggning för lagring av timmer i vatten om lagerkapaciteten överstiger 5 000 kubikmeter B 33.05 anläggning för träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering 34 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion A 34.01 fabrik för framställning av massa, papper eller fiberskivor A 34.02 fabrik för framställning av regenererad cellulosa A 34.03 fabrik för framställning av bindemedel ur skogsråvara B 34.04 tryckeri där mer än 20 ton organiska lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg) förbrukas per år eller där torkning sker vid fördröjd temperatur C 34.05 tryckeri där mer än 5 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg) förbrukas per år C 34.06 klichéanstalt 35 Tillverkning m m av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror A 35.01 fabrik för framställning av andra polymerer ur enskilda monomerer eller kombinationer av monomerer än som avses i punkt B 35.02 B 35.02 fabrik för framställning av polymerer av epoxi- eller polyuretantyp B 35.03 fabrik för tillverkning av plastprodukter ur polymera material såsom polyester, latex eller andra förpolymeriserade produkter, där tillverkningen innefattar ytterligare polymerisation B 35.04 fabrik för tillverkning av plastprodukter där mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller 5 ton andra halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per år C 35.05 fabrik för tillverkning av plastprodukter där mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 5 ton andra halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per år C 35.06 fabrik för tillverkning, på annat sätt än genom polymerisation, av plastprodukter genom mekanisk, termisk eller annan bearbetning av polymera material A 35.07 läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk tillverkning B 35.08 läkemedelsfabrik med enbart farmacevtisk tillverkning A 35.09 krut- eller sprängämnesfabrik A 35.10 fabrik för framställning av gödselmedel A 35.11 fabrik för framställning av bekämpningsmedel på annat sätt än enbart genom blandning av färdiga råvaror B 35.12 fabrik för framställning av bekämpningsmedel enbart genom blandning av färdiga råvaror B 35.13 kabelfabrik B 35.14 gummivarufabrik C 35.15 anläggning för regummeringsverksamhet där mer än 5 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år B 35.16 fabrik för framställning av färg eller fernissa B 35.17 fabrik för framställning av produkter där organiska lösningsmedel ingår till en mängd av mer än 500 ton per år eller där halogenerade organiska lösningsmedel ingår till en mängd av mer än 10 ton per år C 35.18 fabrik för framställning av produkter där organiska lösningsmedel ingår till en mängd av mer än 10 ton men högst 500 ton per år eller där halogenerade organiska lösningsmedel ingår till en mängd av mer än 1 ton men högst 10 ton per år B 35.19 fabrik för framställning av rengöringsmedel genom blandningsförfarande med en produktion av mer än 500 ton per år C 35.20 fabrik för framställning av rengöringsmedel genom blandningsförfarande med en produktion av högst 500 ton per år A 35.21 fabrik för raffinering av mineraloljor B 35.22 anläggning där mer än 50 000 ton olja, oljeprodukter eller kemikalier hanteras per år eller lagras C 35.23 anläggning där mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton olja, oljeprodukter eller kemikalier hanteras per år eller lagras B 35.24 anläggning för framställning av kolbaserade bränslen B 35.25 fabrik för framställning av alkohol för annat ändamål än livsmedel C 35.26 anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på torv, skogsprodukt, jordbruksprodukt eller avfall C 35.27 anläggning där mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis lagras C 35.28 asfaltverk C 35.29 oljegrusverk A 35.30 fabrik för framställning av andra kemiska produkter än som tidigare har nämnts, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner B 35.31 fabrik för framställning av andra kemiska produkter än som tidigare har nämnts, där tillverkningen enbart omfattar fysikaliska processer, t. ex. blandning, destillation eller lakning B 35.32 annan tillverkningsanläggning där mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år C 35.33 annan tillverkningsanläggning där mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år 36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller B 36.01 fabrik för framställning av keramiska produkter B 36.02 glasbruk A 36.03 cementfabrik B 36.04 anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år eller av tegel, gipsskivor, lättklinker eller lättbetong C 36.05 fabrik för framställning av annat byggmaterial eller andra byggnadsprodukter på mineralbas än som avses under B 36.04 C 36.06 anläggning för framställning av produkter ur skiffer C 36.07 berg- och gruskrossverk A 36.08 mineralulls- eller glasullsfabrik 37 Metallframställning A 37.01 sintrings-, järn- eller stålverk eller ferrolegeringsverk A 37.02 metallverk, metallgjuteri eller metallraffinaderi för en produktion av mer än 3 000 ton per år (utom järn- och stålgjuteri) B 37.03 metallverk, metallgjuteri eller metallraffinaderi för en produktion av högst 3 000 ton per år (utom järn- och stålgjuteri) B 37.04 järn- och stålgjuteri 38 Verkstadsvarutillverkning A 38.01 anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta av mer än 20 000 kvadratmeter B 38.02 anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta av mer än 5 000 kvadratmeter men högst 20 000 kvadratmeter B 38.03 anläggning för kemisk, elektrolytisk eller termisk ytbehandling, beläggning med metall eller trumling eller betning av metall A 38.04 ackumulatorfabrik A 38.05 fabrik för framställning av grafitelektroder B 38.06 anläggning där mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 5 ton andra halogenerade organiska lösningsmedel eller mer än 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år C 38.07 anläggning där mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 5 ton andra halogenerade organiska lösningsmedel eller mer än 5 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år C 38.08 plattform för användning till havs, när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd 39 Annan tillverkning B 39.01 anläggning för ytbehandling med färg eller lack där mer än 20 ton organiska lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg och lack) förbrukas per år C 39.02 anläggning för ytbehandling med färg eller lack där mer än 5 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg och lack) förbrukas per år eller där ytbehandling sker med mer än 10 ton epoxipulver per år B 39.03 tillverkningsanläggning där mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år C 39.04 tillverkningsanläggning där mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år 4 El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 41 El-, gas- och värmeförsörjning A 41.01 kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning A 41.02 anläggning för förgasning eller förbränning för en tillförd effekt av mer än 200 MW B 41.03 anläggning för förgasning eller förbränning för en tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW C 41.04 anläggning för förgasning eller förbränning för en tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas C 41.05 stationär förbränningsmotor för en tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat vid elbortfall B 41.06 gasturbinanläggning för en tillförd effekt av högst 200 MW B 41.07 anläggning för utvinning, på annat sätt än genom vattentäkt, av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten och avloppsvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av mer än 10 MW C 41.08 anläggning för utvinning, på annat sätt än genom vattentäkt, av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten och avloppsvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW C 41.09 anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh A 41.10 gruppstation med vindkraftverk för en sammanlagd uttagen effekt av mer än 10 MW B 41.11 vindkraftverk med enstaka aggregat eller grupper av aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av mer än 1 MW men högst 10 MW C 41.12 vindkraftverk med enstaka aggregat eller grupper av aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av mer än 25 kW men högst 1 MW 42 Vattenförsörjning C 42.01 vattenverk för mer än 5 000 personer 6 Varuhandel 61 Partihandel och varuförmedling B 61.01 anläggning där mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år C 61.02 anläggning där mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år 62 Detaljhandel C 62.01 bensinstation där mer än 2 000 kubikmeter bensin hanteras per år 7 Samfärdsel, post- och telekommunikationer 71 Samfärdsel A 71.01 flygplats med en nominell banlängd överstigande 1 200 m 9 Offentlig förvaltning och andra tjänster 91 Offentlig förvaltning, försvarsverksamheten m. m. B 91.01 skjutbana, skjutfält eller annan anläggning tillhörig försvarsmakten som är stadigvarande inrättad för användning av skarp ammunition utomhus 92 Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet A 92.01 anläggning för förbränning av avfall från hushåll A 92.02 upplag eller anläggning för behandling av avfall från hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som tillförs upplaget eller anläggningen överstiger 75 000 ton per år B 92.03 upplag eller anläggning för behandling av avfall från hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som tillförs upplaget eller anläggningen överstiger 50 men ej 75 000 ton per år C 92.04 upplag eller anläggning för behandling av avfall från hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som tillförs upplaget eller anläggningen uppgår till högst 50 ton per år B 92.05 utsläpp av fast avfall eller något annat fast ämne från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller uppläggning av ett sådant ämne på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten A 92.06 anläggning för behandling av sådant miljöfarligt avfall som avses i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar B 92.07 anläggning där sådant miljöfarligt avfall behandlas som avses i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen inte innebär materialåtervinning B 92.08 anläggning för uppläggning av miljöfarligt avfall B 92.09 anläggning för mottagning eller mellanlagring av mer än 50 ton oljeavfall eller mer än 10 ton annat miljöfarligt avfall per år C 92.10 anläggning för mottagning eller mellanlagring av högst 50 ton oljeavfall eller högst 10 ton annat miljöfarligt avfall per år B 92.11 bilfragmenteringsanläggning med malningsanläggning eller motsvarande C 92.12 skrotupplag eller anläggning för bearbetning av skrot, dock ej bilfragmenteringsanläggning C 92.13 anläggning för omlastning av avfall från hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning om den hanterade avfallsmängden överstiger 5 000 ton per år B 92.14 anläggning för tvättning av tankar eller fat använda för transport av kemiska produkter på väg eller järnväg B 92.15 anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etenoxid eller mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner används som steriliseringsmedium C 92.16 anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner används som steriliseringsmedium 94 Rekreationsverksamhet C 94.01 motorsport- eller bilprovningsbana för stadigvarande bruk C 94.02 skjutbana eller annan anläggning som är stadigvarande inrättad för användning av skarp ammunition utomhus 95 Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet C 95.01 ulltvätteri B 95.02 tvättinrättning för mer än 10 ton tvättgods per dygn eller där mer än 1 ton perkloretylen eller fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton andra halogenerade kolväten förbrukas per år C 95.03 tvättinrättning för mer än 1 ton men högst 10 ton tvättgods per dygn eller där mer än 100 kg men högst 1 ton perkloretylen eller fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 10 ton andra halogenerade kolväten förbrukas per år C 95.04 anläggning för framkallning av mer än 1 000 kvadratmeter fotografisk film eller 5 000 kvadratmeter papperskopior per år B 95.05 fabrik för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper B 95.06 annan verksamhet där mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år C 95.07 annan verksamhet där mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år Avloppsvatten A 00.01 avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 100 000 invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 100 000 invånare B 00.02 avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 2 000 invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 2 000 invånare och som ej avses i punkt A 00.01, eller avloppsvatten från någon annan fristående avloppsanläggning avsedd för mer än 2 000 personer C 00.03 avloppsvatten från en kommunal avloppsanläggning eller någon annan fristående avloppsanläggning och som ej avses i punkterna A 00.01 eller B 00.02 B 00.04 avloppsvatten från sjukhus B 00.05 ytbehandlingsbad i metallindustri eller koncentrerat sköljvatten från sådant bad C 00.06 pressaft från siloanläggning C 00.07 urin från djurstall C 00.08 vassle, som inte är endast av spillkaraktär Förordning (1988:916). Övergångsbestämmelser 1989:364 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då miljöskyddsförordningen (1981:574) skall upphöra att gälla. 2. Tillstånds- eller anmälningsärenden som inte har avgjorts vid utgången av juni 1989 skall handläggas enligt äldre bestämmelser. 3. Tillsyn över miljöfarlig verksamhet, som enligt äldre bestämmelser har omfattats av tillståndsplikt, utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden, om verksamheten har beteckningen C i bilagan till den nya förordningen. 4. I fråga om miljöfarlig verksamhet, som enligt äldre bestämmelser har omfattats av tillståndsplikt, gäller det som i den nya förordningen har föreskrivits om anmälningsskyldighet, om verksamheten har beteckningen C i bilagan till denna.