Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:995 · Visa register
Försäkringsinspektionens Kungörelse (1979:995) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Försäkringsinspektionen
Utfärdad: 1979-11-15
Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m. den 1 januari 1980 skall ökas enligt följande: 1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973. 1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10 % (jfr SFS 1973:216 och 217). 1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10 % (jfr SFS 1973:218). 1.3 Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214). Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1980. 2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973. 2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1980 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.