Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:295 · Visa register
Lag (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1976-05-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1980:234
Inledande bestämmelser 1 § Näringsidkare som i icke obetydlig omfattning förbrukar sådan för folkförsörjningen viktig vara, som staten håller i lager för att utnyttjas när krig eller krigsfara råder eller införseln av varor till riket minskar av annan anledning, kan åläggas att 1. till staten upplåta befintligt lagerutrymme eller plats för uppförande av sådant utrymme, 2. inköpa vara från sådant lager, om det behövs för omsättningen av varulagret. Åläggande enligt första stycket meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Ersättning 2 § Näringsidkare är berättigad till ersättning av staten för upplåtelse av lagerutrymme och plats för uppförande av sådant utrymme samt för merkostnad vid inköp från lager som avses i 1 §. 3 § Tvist om ersättning prövas av allmän domstol. Tillsyn 4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas av myndighet som regeringen bestämmer. Tillsynsmyndigheten utbetalar ersättning enligt denna lag. 5 § Tillsynsmyndighet äger för inventering och besiktning tillträde till lager som avses i denna lag. Myndigheten har också rätt att efter anfordran taga del av sådana avtal, handelsböcker, korrespondens och andra handlingar, som rör lagringen. 6 § Tillsynsmyndighet får meddela föreläggande som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande kan tillsynsmyndigheten utsätta vite. 7 § har upphävts genom lag (1980:234). Ansvarsbestämmelser m.m. 8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är ringa, underlåter att följa föreskrift som har meddelats enligt denna lag dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Den som har åsidosatt vitesföreläggande dömes ej till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet. 9 § Mot beslut av myndighet enligt 1 § föres talan hos regeringen genom besvär. Mot annat beslut som myndighet har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen föres talan hos kammarätten genom besvär. Beslut skall lända till efterrättelse utan hinder av anförda besvär, om ej annat föreskrives.