Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:34 · Visa register
Förordning (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1975-02-20
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1060
Upphävd: 1988-01-01 överg.best.
1 § I fråga om tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal gäller statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) endast i den utsträckning och i de avseenden bestämmelserna i reglementet icke gäller som kollektivavtal. För tid då tjänsten omfattas av statligt pensionsavtal anses den ej vara av sådant slag som avses i reglementet. Tillämpningen av reglementet på innehavare av tjänst av sådant slag som avses där sker i fråga om tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal som om den utgjort tjänst som avses i reglementet. 2 § 1 § gäller även författning och föreskrift som utfärdats i anslutning till reglementet. Övergångsbestämmelser 1975:34 Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 10 december 1974, även om anställningen upphört före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken förordningen tillämpas. 1987:1060 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Genom förordningen upphävs 1. statens pensionslöneförordning (1959:286), 2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), 3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m., 4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente, 5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder m.m., 6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal, 7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m., 8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), 9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma, 10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287). De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.