Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:439 · Visa register
Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1974-05-10
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:978
Upphävd: 1991-07-01
1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel. Statsbidrag lämnas endast för produktion av 1. läromedel som är avsedda att användas vid a) hemspråksträning i förskolan, b) undervisning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen, c) arbetsmarknadsutbildning som anordnas av AMU-gruppen, 2. tolkordlistor. Förordning (1987:579). 2 § Frågor om statsbidrag prövas av statens institut för läromedel. Ansökan om statsbidrag görs hos institutet enligt de närmare bestämmelser som institutet meddelar. Förordning (1987:579). 3 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas. 4 § Statens institut för läromedel får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:579).