Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:858 · Visa register
Ackordskungörelse (1970:858)
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1970-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1988:422
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:783
Upphävd: 1996-09-01
Ansökan om förordnande av god man 1 § I föreläggande som avses i 6 § fjärde stycket ackordslagen (1970:847) skall rätten erinra om att ansökningen kan avvisas, om bristen ej avhjälpes. Förordning (1987:917). 2 § När en tingsrätt enligt 6 § tredje stycket ackordslagen (1970:847) sänder handlingarna i ärendet till en annan tingsrätt, skall det framgå vilken dag ansökningen kom in till den förra tingsrätten. Förordning (1987:917). God man 3 § Gode mannen skall anmäla till rätten, om gäldenären vid förvaltningen av sin egendom försummar vad som åligger honom enligt 4 § ackordslagen (1970:847). Anmälan skall också göras av gode mannen, om det saknas anledning antaga att ackord kan komma till stånd. Träffas uppgörelse med borgenärerna, skall gode mannen underrätta rätten. Förordning (1987:917). 4 § Uppkommer fråga om att återkalla förordnande av god man, skall rätten bereda gäldenären tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt. Har frågan om återkallelse ej väckts av gode mannen, skall även denne höras. Förordning (1987:917). 5 § Uppkommer fråga om entledigande av gode mannen, skall rätten bereda denne tillfälle att yttra sig. Förordning (1987:917). Ansökan om förhandling om offentligt ackord 6 § En ansökan om förhandling om offentligt ackord jämte åtföljande handlingar skall ges in till tingsrätten i två exemplar. Rätten skall tillställa den gode mannen det ena exemplaret. Förordning (1987:917). 7 § Förskott som avses i 22 § andra stycket 8 ackordslagen (1970:847) uppgår till ett belopp motsvarande kungörandeavgiften i ackordsärenden enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna. Förordning (1987:458) 8 § I föreläggande som avses i 24 § ackordslagen (1970:847) skall rätten erinra om att ansökningen kan avvisas, om bristen ej avhjälpes. Förordning (1987:917). Konkurs m.m. 9 § Om borgenär som avses i 9 § ackordslagen (1970:847) ansöker att gäldenären skall försättas i konkurs, skall rätten, om god man förordnats, lämna denne tillfälle att yttra sig över ansökningen. Borgenären skall erhålla tillfälle att yttra sig över vad gode mannen anfört. Uppkommer fråga om konkurs sedan ansökan gjorts om förhandling om offentligt ackord, skall rätten alltid inhämta yttrande av gode mannen innan beslut meddelas. Förordning (1987:917). 10 § När god man förordnats och när förhandling om offentligt ackord beslutats, skall rätten genast sända underrättelse till kronofogdemyndigheten i det län där gäldenären har sitt hemvist. Underrättelse om godmansförordnande skall innehålla uppgift om gode mannens namn och adress. Underrättelse enligt första stycket skall också sändas genast när verkan av godmansförordnande förfallit genom beslut enligt 7, 24 eller 26 §§ ackordslagen (1970:847) eller till följd av 8 § första stycket samma lag och när ackordsfrågan avgjorts. Förordning (1988:422). Bouppteckningsed 11 § Har gäldenären enligt 25 § andra stycket ackordslagen (1970:847) avlagt ed hos annan tingsrätt skall denna genast sända protokoll över edgången till den tingsrätt som handlägger ansökningen om förhandling om offentligt ackord. Förordning (1987:917). Åtgärder vid beslut om förhandling om offentligt ackord 12 § Har rätten i ärendet grundat sin behörighet på annan omständighet än att gäldenären har eller vid sin död hade hemvist här i riket eller att styrelsen för bolag, förening eller stiftelse har sitt säte här, skall det anges i beslutet om förhandlingen. Förordning (1987:917). 13 § När beslut meddelats om förhandling om offentligt ackord, skall rätten efter samråd med gode mannen bestämma tid och plats för borgenärssammanträde som avses i 29 § första stycket ackordslagen (1970:847). Förordning (1987:917). 14 § Kungörelse om beslut om förhandling om offentligt ackord enligt 26 § ackordslagen (1970:847) skall innehålla uppgift om tid och plats för borgenärssammanträde, dagen för ansökan om förordnande av god man, dennes namn och adress samt vad borgenär har att iaktta enligt 27 och 28 §§ ackordslagen. I kungörelsen skall vidare anges att bouppteckningen och övriga handlingar hålls tillgängliga hos rätten och den gode mannen. Har kallelse på okända borgenärer utfärdats och utfärdas kungörelse om beslut om förhandling om offentligt ackord innan tiden för att anmäla fordran har löpt ut, skall i kungörelsen erinras om att verkan av kallelsen inte har förfallit genom ackordsförhandlingen. När beslut meddelats om förhandling om offentligt ackord, skall rätten bestämma den eller de ortstidningar, i vilka senare kungörelse angående ackordsförhandlingen skall införas. I kungörelsen skall, i förekommande fall, anges att annonseringen av kungörelser angående ackordsförhandlingen fortsättningsvis kommer att ske i ett begränsat antal tidningar. Förordning (1987:917). 15 § Rätten skall genast underrätta gäldenären, alla kända borgenärer och återvinningssvarande, som avses i 18 § ackordslagen (1970:847), om kungörelsens innehåll. Samtidigt skall konkursdomaren sända avskrift av ackordsförslaget samt gode mannens berättelse och yttrande till de borgenärer till vilka dessa handlingar ej sänts tidigare. Blir borgenär känd senare, skall gode mannen underrätta konkursdomaren. Denne skall genast sända sådan borgenär underrättelse och handlingar som förut sagts. Om gäldenären ej tillhandahåller behövliga avskrifter, ombesörjer rätten sådana på gäldenärens bekostnad. Förordning (1987:917). Anmälan av och anmärkning mot fordran 16 § Anmälan av eller anmärkning mot fordran och de handlingar som åberopas till stöd härför skall inges till gode mannen i två exemplar, varav denne skall tillställa rätten det ena. Gode mannen skall även underrätta rätten om de anmärkningar han själv funnit anledning till. Detsamma gäller när värdet av egendom vari borgenär har särskild förmånsrätt kan antagas understiga fordringen. Förordning (1987:917). Borgenärssammanträde 17 § Anmäler gäldenären att han önskar ändra eller återtaga ackordsförslag eller uppkommer fråga om uppskov som avses i 33 § ackordslagen (1970:847), skall rätten höra gode mannen. Förordning (1987:917). 18 § Har ändring av ackordsförslaget medgivits och beslutas av den anledningen fortsatt borgenärssammanträde, skall rätten genast utsätta och tillkännage tid och plats för det nya sammanträdet. Varje röstberättigad borgenär med känd adress, som ej var närvarande vid det sammanträde då tillkännagivandet gjordes, skall underrättas om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Underrättelsen skall innehålla uppgift om ändringen och upplysning, huruvida gode mannen tillstyrkt den eller ej. Beslutas fortsatt sammanträde i annat fall än som avses i första stycket, behöver underrättelse ej lämnas till de borgenärer som ej var närvarande vid det sammanträde, då tid och plats för det fortsatta sammanträdet tillkännagavs. Förordning (1987:917). Fastställelse av offentligt ackord m.m. 19 § Frågor om fastställande av offentligt ackord skall handläggas skyndsamt. När en ackordsfråga enligt 34 § ackordslagen (1970:847) skall prövas vid en förhandling, skall rätten sända underrättelser om tid och plats för förhandlingen till den gode mannen, gäldenären och de borgenärer som var närvarande vid sammanträdet för prövning av ackordsförslaget. Underrättelse behöver inte sändas om rätten redan vid det sammanträdet beslutar att pröva ackordsförslaget vid en förhandling. Förordning (1987:917). 20 § Till sammanträde som avses i 36 § tredje stycket ackordslagen (1970:847) skall rätten kalla borgenärerna genom kungörelse minst tio dagar före sammanträdet. Rätten skall dessutom sända underrättelse om kungörelsens innehåll till den gode mannen, gäldenären och varje röstberättigad borgenär med känd adress. Förordning (1987:917). 21 § Har ackordsfrågan enligt 44 § ackordslagen (1970:847) avgjorts utan att ackord kommit till stånd, skall rätten genast utfärda kungörelse härom. Vad som sagts nu gäller ej om ackordsfrågan förfallit på grund av konkurs. Förordning (1987:917). Beslut av högre rätt 22 § Om högre rätt upphäver eller meddelar beslut om förhandling om offentligt ackord, skall tingsrätt genast underrättas. Annat beslut skall tillställas tingsrätten så snart beslutet vunnit laga kraft. Förordning (1987:917). 23 § Har beslut om förhandling om offentligt ackord upphävts eller meddelats av högre rätt, skall tingsrätten genast utfärda kungörelse om den högre rättens beslut. Förordning (1987:917). Sättet för kungörelse och underrättelse 24 § Kungörelser om beslut om förhandling om offentligt ackord enligt 26 § ackordslagen (1970:847) skall införas, förutom i Post- och Inrikes Tidningar, i ortstidning. Andra kungörelser skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och i den eller de ortstidningar som enligt 14 § tredje stycket har bestämts för offentliggörande av kungörelser om ackordsförhandlingen. I fråga om skyldighet för rätten att i vissa fall kungöra ett beslut om förhandling om offentligt ackord utomlands finns det föreskrifter i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land. Förordning (1987:917). 25 § har upphävts genom förordning (1987:917). 26 § Underrättelse eller anmälan av rätten eller gode mannen enligt denna kungörelse sändes med posten i vanligt brev till mottagaren under dennes vanliga adress. Förordning (1987:917). Särskilda bestämmelser 27 § Är handling som inkommer till rätten eller gode mannen avfattad på danska eller norska språket eller är handling som inkommer från utländsk borgenär, som är bosatt utomlands, avfattad på engelska, franska eller tyska språket, får handlingen godtagas utan översättning till svenska språket, om det bedömes lämpligt. Är handling avfattad på annat utländskt språk, skall översättning ske till svenska språket. Förordning (1987:917). 28 § Om handling, som skall inges till rätten i två exemplar, inkommit i endast ett exemplar, ombesörjer rätten avskrift på ingivarens bekostnad. Förordning (1987:917). 29 § Vad i lag eller särskild författning är föreskrivet om under rättelse eller anmälan hos registreringsmyndighet angående konkurs samt om registrering av sådan underrättelse eller anmälan äger mot svarande tillämpning på förhandling om offentligt ackord, om ej annat följer av särskilda föreskrifter. 30 § Finnes enligt berättelse som avses i 22 § andra stycket 4 ackordslagen (1970:847) skälig anledning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer, skall rätten underrätta allmänna åklagaren. Förordning (1987:917). Övergångsbestämmelser 1987:917 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Föreskriften i 25 § gäller fortfarande när beslutet om att inleda en ackordsförhandling har meddelats före ikraftträdandet.