Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:272 · Visa register
Förordning (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1970-05-27
Författningen har upphävts genom: SFS1992:398
Upphävd: 1992-07-01 överg.best.
1 § Löntagarorganisation som är huvudorganisation, förbund som är anslutet till huvudorganisation, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Småföretagens Riksorganisation får enligt denna förordning statsbidrag för central kursverksamhet. Förordning (1983:269). 2 § Bidragen ges till kostnader för kurser som till inte obetydlig del avser utbildning i allmänna ämnen, såsom samhällskunskap, nationalekonomi, psykologi, svenska, matematik eller produktionsteknik. Till allmänna ämnen räknas även ämne som avser frågor om företagsnämnder, arbetarskydd, företagsekonomi, arbetsplatsens miljö eller därmed jämförliga frågor. Till allmänna ämnen hör vidare ämne som avser frågor om lönepolitik, förhandlingsarbete, avtalsfrågor, den fackliga rörelsens organisation eller därmed jämförliga frågor, i den mån ämnet har en allmän och informerande karaktär. Förordning (1983:269). 3 § En kurs skall omfatta minst tre kursdagar. Om en kurs delats upp på flera kurstillfällen (delkurser) inom en utbildningsgång som är sammanhållen för kursdeltagarna, skall delkurserna omfatta sammanlagt minst tre kursdagar. Förordning (1988:585). 4 § Bidragen ges i form av ett årligt fast bidrag till varje organisation. Beloppens storlek bestäms av regeringen. Bidragen betalas ut av centrala studiestödsnämnden kvartalsvis i förskott med en fjärdedel vid varje tillfälle. Förordning (1991:974). 5 § Utbetalade bidrag skall jämte ränta helt eller delvis betalas tillbaka om bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter från bidragstagaren eller om denne bryter mot villkoren. Beslut om sådan återbetalning fattas av centrala studiestödsnämnden. Förordning (1991:974). 6 § har upphört att gälla genom förordning (1983:269). 7 § Sådan verksamhet till vilken utgår bidrag skall stå under tillsyn av centrala studiestödsnämnden. Förordning (1991:974). Övergångsbestämmelser 1992:398 Regeringen föreskriver att förordningen (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1992. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid dessförinnan.