Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:330 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1962-06-06
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:889
Upphävd: 1993-01-01
1 § Det åligger kommun att till statistiska centralbyrån avlämna dels sammandrag för nästföregående kalenderår av kommunens räkenskaper i vad de avse kommunala ändamål, dels ock, efter anmaning, sådana uppgifter av ekonomisk natur som erfordras för samhällsekonomisk analys. Med kommun avses i denna kungörelse landskommun, köping, stad, municipalsamhälle, landstingskommun, församling, pastorat och annan kyrklig samfällighet. Med kommun jämställes kommunalförbund, bildat enligt lagen den 31 maj 1957 om kommunalförbund eller i annan form organiserad kommunal sammanslutning. 2 § Sammandrag och övriga uppgifter skola avfattas på blanketter, till vilka statistiska centrlabyrån efter hörande av vederbörande kommunala intresseorganisationer fastställer formulär. Blanketterna skola tillhandahållas kommunerna av statistiska centralbyrån. 3 § Sammandrag skall avlämnas till statistiska centralbyrån före den 15 april, dock att sammandrag för landstingskommun eller stad, som icke tillhör landstingskommun, må avlämnas senast den 31 maj. Övriga uppgifter skola avlämnas inom tid som centralbyrån bestämmer. 4 § Ändrar kommunal myndighet räkenskaper, för vilka sammandrag avlämnats, skola därav betingade ändringar i sammandraget ofördröjligen anmälas till statistiska centralbyrån.