Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:323 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1947:323) om utgallring ur statliga ämbetsverks och myndigheters arkiv av till apoteksräkningar hörande bilagor;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1947-06-27
Författningen har upphävts genom: SFS1991:446
Upphävd: 1991-07-01
Statliga ämbetsverk och myndigheter skola icke vidare, där ej särskilda omständigheter annat föranleda, vid insändande till reviderande myndighet av sina räkenskaper bilägga till apoteksräkningar hörande bilagor (recept jämte följsedlar till kollegialräkningsverifikationer). Bilagorna skola i stället förvaras hos vederbörande ämbetsverk eller myndighet för att under fyra år efter utgången av det kalenderår, under vilket räkenskaperna skola överlämnas till vederbörande granskningsmyndighet, vara tillgängliga för den reviderande myndigheten, varefter de skola utgallras. Utgallring må även ske retroaktivt.