Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:88 · Visa register
Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1936-03-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1985:173
Vad i lag är stadgat om rätt för den som har lös pant i händer att därur njuta betalning skall gälla även där lös egendom, vari panträtt är utfäst, innehaves av tredje man, och denne om utfästelsen underrättats av pantsättaren, eller ock panthavaren hos tredje mannen företett skriftlig handling som visar att panträtt blivit utfäst. Avser pantutfästelsen ett pantbrev och har panthavaren underrättat tredje mannen om utfästelsen skriftligen eller på annat från bevissynpunkt likvärdigt sätt är dock panthavarens rätt skyddad, även om han inte har företett handling som visar att panträtt utfästs. Lag (1985:173). Övergångsbestämmelser 1936:88 Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1937. Varder efternämnda tid underrättelse som i lagen avses meddelad innehavaren, vare lagen tillämplig, ändå att denne redan före sagda tid innehade godset.