Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1919:641 · Visa register
Skrivelse (1919:641) angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden m. m.
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1919-09-26
Övrigt: Kartan inte med här
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Upphävd: 1988-01-01
I skrivelse n:r 5 den 27 augusti 1919 har riksdagen anmält, att riksdagen med bifall till vad Vi föreslagit uti en den 13 augusti 1919 avlåten proposition, n:r 3, dels besluta, att vissa områden av Stora Sjöfallets nationalpark skulle från och med den dag Vi bestämde upphöra att vara nationalpark, dels ock medgivit, att Vi ägde meddela föreskrift angående tillämpning inom de utbrutna områdena av sådana för nationalparker gällande bestämmelser, som Vi efter närmare utrednng kunde finna erforderliga. Efter det vattenfallsstyrelsen inkommit med en den 9 september 1919 dagtecknad promemoria samt Ni den 20 september 1919 avgivit infordrat utlåtande i fråga om tillämpning av för nationalparker gällande bestämmelser inom de områden, som skulle utbrytas från förenämnda nationalpark, hava Vi nu funnit gott dels förordna, att det å härvid fogade kartblad med blå och svarta sneda linjer betecknade området av Stora sjöfallets nationalpark jämte ett å samma kartblad med svarta streck angivet, till nämnda nationalpark hörande område för transportväg m.m. i närheten av Stora Sjöfallet skola från och med den 1 nästkommande oktober upphöra att vara nationalpark, dels ock föreskriva, att de arbeten, som genom vattenfallsstyrelsens försorg komma att inom de sålunda från nationalparken utbrutna områdena utföras för reglering av vattenståndet i Stora Lule älv, skola genomföras så, att det med regleringen avsedda ändamål vinnes med minsta möjliga intrång i naturen; att under den tid nämnda arbeten pågå den för arbetets utförande anställda personalen skall noga övervakas, så att den ej på något sätt förgriper sig på naturen inom den bredvidliggande nationalparken; att det skall vara förbjudet att inom de utbrutna områdena jaga eller fånga eller eljest avsiktligt döda däggdjur eller fåglar, då det ej sker till försvar mot angrepp å person eller egendom, så ock att skada sådant djurs ägg eller bo ävensom att till sagda områden medtaga hund; att inom de utbrutna områdena icke må utföras några arbeten av vad slag som helst, som icke sammanhänga med förenämnda vattenregleringsföretag; samt att gränsen mellan de utbrutna områdena och nationalparken skall genom vattenfallsstyrelsens försorg utmärkas på ett tillfredsställande sätt. Tillika hava Vi funnit gott förordna, att i fråga om de beträffande de utbrutna områdena nu meddelade föreskrifterna bestämmelserna i 2-8 §§ av lagen angående nationalparker den 25 juni 1909 (n:r 56) skola äga motsvarande tillämpning, varvid med den i 8 § omförmälda kassa skall avses Stora Sjöfallets nationalparks kassa.