Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1625 · Visa fulltext
Lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1
Ändring, SFS 2019:994
Rubrik: Lag (2019:994) om ändring i lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1, 7, 9 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48