Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1174 · Visa fulltext
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:205, bet. 2017/18:FöU14, rskr. 2017/18:375, direktiv (EU) 2016/1148
Ändring, SFS 2018:1176
Rubrik: Lag (2018:1176) om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:205, bet. 2017/18:FöU14, rskr. 2017/18:375