Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:561 · Visa fulltext
Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2021:320
Rubrik: Lag (2021:320) om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
Omfattning: nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2021-06-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:81, bet. 2020/21:TU10, rskr. 2020/21:263