Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:421 · Visa fulltext
Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Ändring, SFS 2022:453
Rubrik: Lag (2022:453) om ändring i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7 §§; nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2022-06-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:151, bet. 2021/22:AU11, rskr. 2021/22:289, direktiv (EU) 2019/1152