Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:473 · Visa fulltext
Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:158, bet. 2009/10:KrU13, rskr. 2009/10:286
Ändring, SFS 2013:358
Rubrik: Lag (2013:358) om ändring i lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ny rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:220