Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1167 · Visa fulltext
Lag (2004:1167) om vägtransportledare
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ändring, SFS 2008:386
Rubrik: Lag (2008:386) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
Omfattning: upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 4 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 2 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:137, bet. 2007/08:TU16, rskr. 2007/08:216
Ändring, SFS 2010:1569
Rubrik: Lag (2010:1569) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2014:738
Rubrik: Lag (2014:738) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262