Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:832 · Visa fulltext
Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
Departement: Näringsdepartementet RS N
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:117, bet. 2000/01:TU3, rskr. 2000/01:13, EGTL13/2000 s12
CELEX-nr: 31999L0093
Upphävd: 2016-07-01
Ändring, SFS 2011:803
Rubrik: Lag (2011:803) om ändring i lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
Omfattning: ändr. 5, 12 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2016:561
Omfattning: upph.