Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:553 · Visa fulltext
Lag (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2021-06-28
Förarbeten: Prop. 2020/21:186, bet. 2020/21:FöU6, rskr. 2020/21:351
Ändring, SFS 2021:554
Rubrik: Lag (2021:554) om ändring i lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:186, bet. 2020/21:FöU6, rskr. 2020/21:351