Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:162 · Visa fulltext
Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186