Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:96 · Visa fulltext
Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:64, bet. 2015/16:TU8, rskr. 2015/16:142, direktiv 2013/53/EU
Ändring, SFS 2021:678
Rubrik: Lag (2021:678) om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar
Omfattning: ändr. 8, 26, 27, 28, 29, 31 §§; ny 26 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383