Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:899 · Visa fulltext
Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2018:233
Rubrik: Lag (2018:233) om ändring i lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
Omfattning: upph. 9, 18 §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 10, 12, 13, 17 §§, rubr. närmast före 10 §; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234