Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:799 · Visa fulltext
Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2014-09-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:144, bet. 2013/14:FöU11, rskr. 2013/14:324, EUTL39/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0098
Ändring, SFS 2017:769
Rubrik: Lag (2017:769) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:582
Rubrik: Lag (2018:582) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: upph. 9 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2020:861
Rubrik: Lag (2020:861) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: upph. 5 §; rubr. närmast före 5 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19 §§; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:154, bet. 2020/21:FöU2, rskr. 2020/21:15
Ändring, SFS 2022:687
Rubrik: Lag (2022:687) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324