Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:852 · Visa fulltext
Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:11, bet. 2012/13:SkU12, rskr. 2012/13:73