Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1413 · Visa fulltext
Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
Departement: Finansdepartementet BA
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2009:1411
Rubrik: Lag (2009:1411) om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108