Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Propositionsnummer · 1995/96:48 · Hämta Doc ·
Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för Rwanda m.m.
Ansvarig myndighet: Justitiedepartementet
Dokument: Prop. 48
Regeringens proposition 1995/96:48 Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för Rwanda m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar som gör det möjligt för Sverige att i samma utsträckning som i förhållande till den av Förenta nationernas säkerhetsråd inrättade s.k. Jugoslavientribunalen verkställa framställningar om utlämning och andra former av internationell rättshjälp till den internationella tribunalen för Rwanda som Förenta nationernas säkerhetsråd inrättade genom beslut den 8 november 1994. Vidare föreslås att lagstiftningen angående tribunalerna kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt att i Sverige verkställa fängelsestraff som ådömts en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i eller på annat sätt med stark anknytning till Sverige. Dessutom föreslås att lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall omfatta Rwandatribunalen och till denna anknutna personer. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut................................ 3 2 Lagtext.................................................... 4 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien......................................... 4 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall........................ 6 3 Ärendet och dess beredning................................. 7 4 Rwandatribunalen........................................... 7 4.1 Historisk bakgrund.................................. 7 4.2 Rwandatribunalens tillkomst och status.............. 8 4.3 Rwandatribunalens stadga............................ 9 4.4 Lagstiftningsåtgärder............................... 12 5 Verkställighet i Sverige av tribunalernas domar............ 14 6 Ekonomiska konsekvenser.................................... 17 7 Ikraftträdande............................................. 17 8 Författningskommentar...................................... 17 8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien............................ 17 8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall........................ 18 Bilaga 1 Förenta nationens säkerhetsråds resolution 995 (1994) 19 Bilaga 2 Stadga för Rwandatribunalen......................... 23 Bilaga 3 Utkastets lagförslag................................ 44 Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag......................... 47 Bilaga 5 Lagrådets yttrande.................................. 50 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 oktober 1995.. 52 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandetav Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien, 2. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier ivissa fall. 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien dels att lagens rubrik samt 1 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, samt närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse. -------------------------------------------------------------------- Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse -------------------------------------------------------------------- Lag med anledning av inrättandet Lag om Sveriges samarbete med de av Internationella tribunalen för internationella tribunalerna för brott i f.d. Jugoslavien brott mot internationell humanitär rätt 1 § -------------------------------------------------------------------- Om den av Förenta nationernas Denna lag gäller i förhållande säkerhetsråd inrättade internatio- till nella tribunalen för lagföring av - den av Förenta nationernas säker- personer som är ansvariga för all- hetsråd den 25 maj 1993 inrättade varliga brott mot internationell internationella tribunalen för humanitär rätt begångna på f.d. f.d. Jugoslavien och Jugoslaviens territorium sedan - den av Förenta nationernas 1991 begär att det i Sverige säkerhetsråd den 8 november 1994 skall vidtas en åtgärd i anledning inrättade internationella av ett sådant brott, skall den tribunalen för Rwanda. begärda åtgärden vidtas enligt vad Om någon av tribunalerna begär som sägs i denna lag. rättsligt biträde av Sverige, skall den begärda åtgärden vidtas enligt vad som sägs i denna lag. -------------------------------------------------------------------- Straffverkställighet m.m. 12 a § Har en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i eller på annat sätt stark anknytning till Sverige av tribunalen dömts till fängelse, kan regeringen besluta att straffet får verkställas i Sverige. Regeringen får i varje enskilt beslut meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl- ligheten här. Vid verkställigheten tillämpas 25 § lagen (1972:260) om inter- nationellt samarbete rörande verk- ställighet av brottmålsdom. Verk- ställigheten skall upphöra, om tri- bunalen upplyser att den har be- viljat den dömde nåd eller meddelat något annat avgörande som innebär att den utdömda påföljden inte längre får verkställas. I fråga om transport genom Sverige av en person som berövats friheten enligt ett avgörande av tribunalen tillämpas 40 § lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. ____________ Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse. Bilaga2 Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatioföljandenell överenskommelse -------------------------------------------------------------------- Internationella organ Fysiska personer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------- 45. Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Internatio- tribunalen för åklagaren och dennes nella tribunalen för f.d. Jugosla- personal, registra- f.d. Jugoslavien vien torn och dennes fastställd genom FN:s personal samt per- säkerhetsråds resolu- soner som på annat sätt tion 827 den 25 maj medverkar i tri- 1993 bunalen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------- 48. Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Internatio- tribunalen för åklagaren och dennes nella tribunalen för Rwanda personal, registra- Rwanda fastställd torn och dennes genom FN:s säker- personal samt per- hetsråds resolution soner som på annat sätt 955 den 8 november medverkar i tri- 1994 bunalen Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. **FOOTNOTES** 1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Bilagans lydelse enligt prop. 1995/96:41. 3 Ärendet och dess beredning Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade den 25 maj 1993, genom att anta resolution 827 (1993), att inrätta en internationell tribunal för brott i f.d. Jugoslavien (Jugoslavientribunalen). Sverige har därefter genomfört lagstiftning om Sveriges skyldighet att bistå tribunalen med utlämning och andra former av internationell rättshjälp (prop. 1993/94:142, bet. 1993/94:JuU29, rskr. 1993/94:376, SFS 1994:569-571). Den 8 november 1994 antog säkerhetsrådet resolution 955 (1994) om att inrätta en internationell tribunal för att beivra folkmord och andra allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som begåtts under 1994 i Rwanda eller av medborgare i Rwanda på angränsande staters territorium (Rwandatribunalen). Säkerhetsrådets resolution 955 (1994) i engelsk originaltext och i svensk översättning finns i bilaga 1. Den av rådet beslutade stadgan för den internationella tribunalen i engelsk originaltext och i översättning till svenska finns i bilaga 2. I detta ärende föreslås den lagstiftning som krävs för att Sverige skall kunna uppfylla de förpliktelser som följer av resolutionen om inrättandet av Rwandatribunalen. Vidare behandlas frågan om fängelsestraff, som utdömts av någon av tribunalerna, skall kunna verkställas i Sverige. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen har getts tillfälle att lämna synpunkter på ett utkast till lagrådsremiss. Utkastets lagförslag, vilka bortsett från vissa språkliga skillnader överensstämmer med regeringens förslag, finns i bilaga 3. Myndigheterna har lämnat lagförslagen utan erinran. Lagrådet Regeringen beslutade den 28 september 1995 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som utarbetats i ärendet. Förslagen som remitterades till Lagrådet finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Lagrådet har lämnat synpunkter på lagförslaget angående straffverkställighet i Sverige. Regeringen har följt Lagrådets förslag. Vi återkommer till Lagrådets synpunkter i avsnitt 5. Vissa redaktionella ändringar har gjorts i lagtexten. Vidare har tillkommit en följdändring i lagförslag 2.2. 4 Rwandatribunalen 4.1 Historisk bakgrund Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade genom resolutionerna 808 (1993) och 827 (1993) att upprätta en internationell tribunal för lagföring av personer ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt begångna i f.d. Jugoslavien sedan 1991. Beslutet fattades med åberopande av FN-stadgans kapitel VII, vilket innebär att beslutet är bindande för alla FN:s medlemsstater. Jugoslavientribunalen var det första fallet där en internationell tribunal för att beivra krigsförbrytelser inrättats sedan krigsförbrytarrättegångarna i Nürnberg respektive Tokyo efter andra världskrigets slut. Under större delen av efterkrigstiden har man dock inom FN:s folkrättskommission (ILC) arbetat på dels en internationell strafflag, dels en stadga för en permanent brottmålsdomstol. Ett förslag till stadga för en permanent brottmålsdomstol överlämnades 1994 av ILC till FN:s generalförsamling. Denna har tillsatt en ad hoc-kommitté för ärendets vidare behandling. Sverige tillsammans med övriga nordiska länder stöder aktivt detta arbete. 4.2 Rwandatribunalens tillkomst och status Den 6 april 1994 omkom Rwandas och Burundis presidenter vid en flygolycka intill flygplatsen i Rwandas huvudstad Kigali. Händelsen utlöste omfattande stridigheter och massakrer på etnisk grund som enligt rapporter också innebar allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt. I resolution 918 (1994) den 17 maj 1994 uttryckte Förenta nationernas säkerhetsråd stark oro över de fortlöpande rapporterna om omfattande, systematiska och flagranta kränkningar av internationell humanitär rätt i Rwanda. Rådet påtalade särskilt att gärningar som begås i avsikt att, helt eller delvis, förinta en etnisk grupp utgjorde ett brott mot folkrätten. Vidare fastställde rådet i samma resolution att situationen i Rwanda utgjorde ett hot mot fred och säkerhet i området. I säkerhetsrådets resolution 935 (1994) den 1 juli 1994 anmodades generalsekreteraren att snarast tillkalla en opartisk expertkommission för att undersöka om det fanns bevis för att svåra överträdelser av internationell humanitär rätt, inklusive folkmord, förekom i Rwanda. I en interimsrapport konstaterade kommissionen att allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt och brott mot folkrätten hade begåtts i Rwanda. Kommissionen rekommenderade att de ansvariga ställdes inför rätta inför en oberoende och opartisk internationell tribunal. I sin slutrapport, som överlämnades till generalsekreteraren den 3 december 1994, fastställde kommissionen att det fanns överväldigande bevis för att folkgruppen tutsier hade utsatts för folkmordsbrott av folkgruppen hutuer på ett planerat, systematiskt och metodiskt sätt i strid med artikel II i 1948 års folkmordskonvention och att brott mot mänskligheten och allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt hade begåtts av båda parter i konflikten. (FN-dokumentet S/1994/1405 finns tillgängligt i Utrikesdepartementet.) I ett brev till FN:s generalsekreterare den 6 augusti 1994 framförde Rwandas regering att en internationell tribunal, liknande Jugoslavientribunalen, skulle bidra till att uppnå fred och försoning i landet. Regeringen åtog sig att förhindra summariska avrättningar och att låta häkta personer misstänkta för folkmord i avvaktan på att de kunde lagföras av en internationell tribunal. I resolution 955 (1994) den 8 november 1994 fastställde säkerhetsrådet att situationen i Rwanda fortsatte att utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet och beslutade, med stöd av kapitel VII i Förenta nationernas stadga, att inrätta en internationell tribunal för lagföring av personer ansvariga för brott mot den humanitära rätten i Rwanda och dess grannstater under 1994 och att anta en stadga för tribunalen. Tribunalens fullständiga namn är Internationella brottstribunalen för lagföring av personer som är ansvariga för folkmord och andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt, begångna på Rwandas territorium och för lagföring av rwandiska medborgare skyldiga till folkmord och andra liknande brott som har begåtts på grannländernas territorium mellan den 1 januari 1994 och den 31 december 1994. Bestämmelserna i kapitel VII ger säkerhetsrådet behörighet att vidta åtgärder för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Detta betyder att beslutet att inrätta Rwandatribunalen och bestämmelserna i dess samtidigt antagna stadga är bindande för alla FN:s medlemsstater på samma sätt som beslutet om inrättande av Jugoslavientribunalen med dess stadga. I resolution 977 (1995) den 21 februari 1995 beslutade säkerhetsrådet att Rwandatribunalen skall ha sitt säte i Arusha i Tanzania. Domarna (d.v.s. de sex domarna i tribunalens båda rättegångskamrar) valdes av FN:s generalförsamling i en sluten omröstning den 25 maj 1995. Bland dessa finns en svensk, rättschefen i Civildepartementet Lennart Aspegren. Av generalsekreterarens tredje periodiska rapport den 25 augusti 1995 om Rwandatribunalen framgår att tribunalens processordning ("Rules of Procedure and Evidence") antogs av tribunalens domare den 29 juni 1995. Rwandatribunalen kommer att ha viss institutionell samhörighet med Jugoslavientribunalen. Sålunda är kammaren för överklagande identisk med Jugoslavientribunalens. Vidare är åklagarämbetet gemensamt för de båda tribunalerna. Ett mindre sambandskontor kommer därför att inrättas i Haag. Åklagarämbetets undersökningar skall dock bedrivas med utgångspunkt i kontoren i Kigali och Arusha. Beträffande förundersökningsläget framhåller generalsekreteraren i samma rapport att åklagarens målsättning är att de första åtalen skall väckas före årets slut. Generalsekreteraren noterar dock att den information som ställts till åklagarens förfogande ännu inte lett till att förundersökning inletts mot någon av de personer som sitter fängslade i de rwandiska fängelserna. 4.3 Rwandatribunalens stadga Folkrättsligt är situationen i Rwanda delvis annorlunda än i f.d. Jugoslavien. Kriget på Balkan anses som utgångspunkt vara en internationell, mellanstatlig konflikt, medan händelserna i Rwanda betraktas som en i huvudsak intern konflikt. Detta synsätt återspeglas i jurisdiktionsbestämmelserna och den rättsliga grunden för tribunalen. Grundvalen för säkerhetsrådets agerande är dock dess konstaterande att konflikten i Rwanda utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet, vilket möjliggör ett agerande under kapitel VII i FN-stadgan. Tribunalens stadga överensstämmer i huvudsak med stadgan för Jugoslavientribunalen, vilken har utförligt kommenterats i proposition 1993/94:142 (s. 14-22). Kommentarerna till stadgan kommer därför här att huvudsakligen inriktas på de delar där de två stadgorna skiljer sig åt. Tribunalen skall, enligt artikel 1 och artikel 7 i stadgan, ha kompetens att lagföra personer som är ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt begångna på Rwandas territorium och att lagföra rwandesiska medborgare som är ansvariga för sådana brott begångna på grannstaters territorier mellan den 1 januari 1994 och den 31 december 1994 i enlighet med vad stadgan föreskriver. Således kan alla misstänkta, oavsett nationalitet, bli föremål för lagföring om brotten begåtts på rwandesiskt territorium, medan endast rwandesiska medborgare kan lagföras för brott begångna i grannstaterna. Tribunalens namn antyder en skillnad i kvalitativ mening avseende åtalbara handlingar på och utom Rwandas territorium. Inom Rwandas gränser sägs att jurisdiktionen avser folkmord och andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt medan juris- diktionen utom Rwandas territorium anges till folkmord och andra liknande brott. De olika uttrycken torde emellertid inte åsyfta någon skillnad i sak. I likhet med vad som gäller för Jugoslavientribunalen gäller principen om individuellt och personligt straffansvar. Endast enskilda personer kan lagföras. En tilltalads officiella ställning, oavsett om vederbörande är stats- eller regeringschef eller en ansvarig statlig tjänsteman, kan inte frita denne från straffansvar eller lindra straffet. Vidare slås i stadgan fast att en person i överordnad tjänsteställning under vissa omständigheter kan göras straffrättsligt ansvarig för en underlydandes handlingar. Handlande enligt order fritar inte från straffansvar men kan beaktas som en förmildrande omständighet. De folkrättsliga normerna för Rwandatribunalens domsmakt framgår av artikel 2-4. Artikel 2 om folkmord överensstämmer i sak med artikel 4 i Jugoslavientribunalens stadga. Med folkmord förstås vissa avsiktliga handlingar som riktas mot en folkgrupp som sådan. Till grund ligger 1948 års folkmordskonvention. Artikel 3 avser brott mot mänskligheten och motsvaras i sak av artikel 5 i Jugoslavientribunalens stadga. Med brott mot mänskligheten förstås brott som begås som en del av ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot varje civilbefolkning på nationell, politisk, etnisk, rasmässig eller religiös grund och som avser mord, utrotning, förslavning, deportering, fängslande, tortyr, våldtäkt, förföljelse på politiska, rasmässiga och religiösa grunder samt andra inhumana handlingar. Definitionen i Rwandatribunalens stadga synes mer begränsad i denna fråga än Jugoslavientribunalens. Möjligen har detta sin bakgrund i de olika händelseförloppen i respektive konflikt och ett önskemål att begränsa jurisdiktionen till de allvarligaste brotten som förekommit. Gemensamt för de båda tribunalerna är att brott mot mänskligheten utgör en andrahandsrubricering i förhållande till artikeln om folkmord. Av artikel 4 framgår tydligt att säkerhetsrådet betraktar händelserna i Rwanda som en i huvudsak intern konflikt. Jugoslavientribunalen har, enligt artikel 3 i dess stadga, att tillämpa krigets lagar och sedvanerätt. Rwandatribunalens kompetens i detta avseende anges på ett annat sätt och avser brott mot den gemensamma artikel 3 i 1949 års Genèvekonventioner och mot 1977 års andra tilläggsprotokoll till dessa konventioner. Artikel 3 i Genèvekonventionerna anger en viss standard för behandling av offer i interna konflikter och av personer som gett upp deltagandet i en sådan intern konflikt. Genom 1977 års tilläggsprotokoll utvecklades och kompletterades den gemensamma artikel 3 i konventionerna. De handlingar, som räknas upp i artikel 4 i stadgan för Rwandatribunalen, utgör exempel på överträdelser som är straffbara. Dessa är i huvudsak hämtade ur en uppräkning i det andra tilläggsprotokollet från 1977. Häri ingår brott mot liv och hälsa, frihet och frid, sexualbrott m.m. Sverige har tillträtt samtliga nämnda konventioner. Rwandatribunalen har parallell behörighet med nationella domstolar. Tribunalen tillerkänns dock, liksom Jugoslavientribunalen, företräde framför nationella domstolar och har rätt att anmoda dessa att överföra pågående lagföring till tribunalen. Staterna är skyldiga att åtlyda ett sådant beslut av tribunalen. Tribunalen består av tre i förhållande till varandra självständiga delar: domstolen, åklagarmyndigheten och registratorskontoret. Domstolen är i sin tur uppdelad på två rättegångskamrar och en kammare för överklaganden. Denna senare kammare består som nämnts av medlemmarna i Jugoslavientribunalens överklagandekammare. De båda rättegångskamrarnas domare väljs av FN:s generalförsamling på förslag av säkerhetsrådet enligt en i stadgan närmare angiven procedur (artikel 12). Tribunalens domare skall välja en president. Åklagarmyndigheten är ansvarig för förundersökning och åtal. Chefsåklagaren är densamme som vid Jugoslavientribunalen. Den ytterligare personal som är nödvändig utnämns av FN:s generalsekreterare på rekommendation av chefsåklagaren. Registratorskontoret är ansvarigt för tribunalens administration. Dess chef, registratorn, utnämns av FN:s generalsekreterare efter konsultation med tribunalens president. Vissa centrala bestämmelser om förundersökning och rättegång framgår av stadgan (artikel 17-28). Närmare föreskrifter om rättegången skall antas av domstolens ledamöter (artikel 14). Bestämmelserna om påföljd, straffverkställighet och nåd är i allt väsentligt identiska med dem som gäller för Jugoslavientribunalen. Endast fängelsestraff kan utdömas. Om nya omständigheter blir kända kan en dom bli föremål för omprövning. Bestämmelsen angående straffverkställighet innebär att ett fängelsestraff skall avtjänas i en stat som utsetts av respektive tribunal från en lista över stater vilka för säkerhetsrådet uppgivit att de är villiga att ta emot personer som förklarats skyldiga till brott. Fängelsestraffet skall avtjänas i enlighet med tillämplig lag i den berörda staten, under överinseende av respektive tribunal. Frågor om nåd skall upptas av respektive tribunals president i samråd med övriga domare. Tribunalens arbetsspråk är engelska och franska. Säkerhetsrådets beslut är som nämnts ovan folkrättsligt bindande. Alla stater är således, enligt artikel 28 i tribunalens stadga, skyldiga att samarbeta med tribunalen angående förundersökning och åtal. Staterna skall vara den behjälplig i alla stadier av ett ärende och säkerställa att nationella myndigheter lämnar tribunalen rättsligt bistånd vid insamlande av bevis, hörande av vittnen, misstänkta och experter, identifiering och lokalisering av personer och delgivning. Medlemsstaterna skall vidare bistå tribunalen med att gripa eller häkta personer och överlämna eller överföra en tilltalad till tribunalen. Staterna är vidare skyldiga att tillförsäkra tribunalens tjänstemän privilegier och immunitet (artikel 29). Motsvarande förpliktelser gäller be- träffande Jugoslavientribunalen. 4.4 Lagstiftningsåtgärder -------------------------------------------------------------------- | Regeringens förslag: Lagstiftningen med anledning av inrättandet| | av Jugoslavientribunalen skall gälla även i förhållande till | | Rwandatribunalen. | | Bilagan till 1976 års lag om immunitet och privilegier i | | vissa fall kompletteras så att lagen även omfattar | | Rwandatribunalen och till denna anknutna personer. | -------------------------------------------------------------------- Skälen för regeringens förslag: Förenta nationernas säkerhetsråd har i resolution 955 (1994) åberopat samma stöd - bestämmelserna i kapitel VII i FN- stadgan - för inrättandet av Rwandatribunalen som för beslutet om Jugoslavientribunalen. Resolutionen är således omedelbart bindande för samtliga FN:s medlemsstater och medlemsstaterna åläggs att åtgärda framställningar från tribunalen om utlämning och andra former av internationell rättshjälp. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs i fråga om den interna rättsordningen för att uppfylla detta krav. Situationen är sålunda densamma för medlemsstaterna som då säkerhetsrådet inrättade Jugoslavientribunalen. I propositionen 1993/94:142 Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien lämnades en redovisning av vilka lagstiftningsåtgärder som var nödvändiga för att uppfylla bestämmelserna i Jugoslavientribunalens stadga (s. 22 ff.). Slutsatsen var att det krävdes lagstiftning beträffande stadgans bestämmelser om utlämning och andra former av internationell rättshjälp, överförande av lagföring och doms rättskraft. I propositionen anfördes vidare att rätten till offentlig försvarare respektive målsägandebiträde och frågan om ersättning till personer som skall höras inför tribunalen borde regleras. Regeringen anförde vidare att frågan om straffansvar för osann utsaga inför tribunalen skall omfattas av svensk domsrätt inte kunde bedömas förrän Jugoslavientribunalens processordning antagits av dess domare (s. 26 f.). Lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien utformades utifrån dessa överväganden. Lagen gör det möjligt att bistå Jugoslavientribunalen med olika åtgärder såsom utlämning, husrannsakan och beslag, bevisupptagning, förhör under förundersökning, delgivning och överlämnande av egendom som frånhänts någon genom brott. När det gäller förfarandet m.m. för de olika åtgärderna hänvisar lagen i stor utsträckning till den befintliga lagstiftningen om utlämning och andra former av internationell rättshjälp. Eftersom säkerhetsrådets resolution inte lämnar ut- rymme för att det ställs villkor för att en viss åtgärd skall vidtas av en medlemsstat, hänvisas det inte till de villkor av olika slag som i andra sammanhang gäller för att en begäran om någon form av åtgärd skall utföras. Lagen reglerar frågorna om överföring av lagföring och doms rättskraft på det sätt som föreskrivs i stadgan. Vidare kan offentlig försvarare för misstänkta respektive målsägandebiträde för målsägande förordnas i de fall personen i fråga berörs av ett förfarande i Sverige. Slutligen har vittnen, målsägande och sakkunniga, som skall inställa sig inför tribunalen, enligt lagen möjlighet att få ersättning för sina kostnader för inställelsen. Som anförts i det föregående överensstämmer stadgan för Rwandatribunalen i mycket stora delar med Jugoslavientribunalens stadga. Regler om överförande av lagföring, doms rättskraft och internationell rättshjälp finns i artikel 8, 9 respektive 28. Artikel 28 innehåller föreskrifter om internationell rättshjälp. Enligt denna skall FN:s medlemsstater bistå tribunalen med att identifiera och lokalisera personer, ta upp vittnesmål och annan bevisning samt med att delge handlingar. Medlemsstaterna skall vidare bistå tribunalen med att gripa eller häkta personer och överlämna eller överföra en tilltalad till tribunalen. Av artikeln framgår att uppräkningen inte är uttömmande. Enligt artikel 8 i stadgan är tribunalen parallellt behörig med nationella domstolar, men tribunalen kan alltid begära att en lagföring förs över till tribunalen. Vidare får enligt artikel 9 en gärning, som prövats av tribunalen, inte bli föremål för prövning av en nationell domstol. Däremot kan tribunalen under vissa förutsättningar pröva en gärning som redan prövats av en nationell domstol. Om den nationella domstolens bedömning av brottet inte stämmer överens med vad gärningen är att bedöma som enligt stadgan, eller om handläggningen vid den nationella domstolen inte varit opartisk, oberoende eller endast genomfördes för skens skull, kan tribunalen ändå komma att ta upp gärningen till prövning. Bestämmelserna om internationell rättshjälp, överförande av lagföring och doms rättskraft är identiska med motsvarande bestämmelser i stadgan för Jugoslavientribunalen. Det finns inte några nytillkomna bestämmelser i Rwandatribunalens stadga som ställer krav på lagstiftning. Rätten till offentlig försvarare och målsägandebiträde samt frågan om ersättning till dem som från Sverige skall inställa sig för att höras inför Rwandatribunalen, bör regleras på samma sätt som skedde beträffande Jugoslavientribunalen. I de processordningar, som antagits av domarna vid Jugoslavientribunalen respektive Rwandatribunalen regleras frågan om osann utsaga på så sätt att åtal skall väckas vid den aktuella tribunalen. Det saknas därför skäl för att låta svensk domsrätt omfatta straffansvar för osann utsaga inför någon av tribunalerna. Lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien är, som rubriken låter förstå, endast tillämplig i förhållande till Jugoslavientribunalen. Den lämpligaste metoden är enligt regeringens mening att ändra lagen så att den omfattar rättsligt bistånd till båda tribunalerna. Rubriken till lagen bör samtidigt justeras. Rwandatribunalens stadga innehåller i artikel 29 bestämmelser om tribunalens status och privilegie- och immunitetsbestämmelser. Reglerna är identiska med de för Jugoslavientribunalen. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ m.m. regleras genom lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § denna lag åtnjuter vissa i bilagan till lagen uppräknade internationella organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som har bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör, liksom skedde i fråga om Jugoslavientribunalen, kompletteras så att den omfattar Rwandatribunalen och till denna anknutna personer. 5 Verkställighet i Sverige av tribunalernas domar -------------------------------------------------------------------- | Regeringens förslag: Fängelsestraff, som av Jugoslavien- eller | | Rwandatribunalen ådömts en svensk medborgare eller en utlänning | | med hemvist i eller på annat sätt stark anknytning till Sverige,| | skall kunna verkställas i Sverige. | -------------------------------------------------------------------- Skälen för regeringens förslag: Stadgorna för Jugoslavien- respektive Rwandatribunalen innehåller i allt väsentligt likalydande bestämmelser om påföljd, överklagande, straffverkställighet och nåd. Tribunalerna kan endast utdöma fängelsestraff. Det finns en gemensam kammare för överklagande. Ett överklagande av en rättegångskammares dom skall enligt Jugoslavientribunalens processordning göras inom 30 dagar. Om nya omständigheter blir kända kan en dom bli föremål för omprövning. Bestämmelsen angående straffverkställighet innebär att ett fängelsestraff skall avtjänas i en stat som utsetts av respektive tribunal från en lista över stater vilka för säkerhetsrådet uppgivit att de är villiga att ta emot personer som förklarats skyldiga till brott. Fängelsestraffet skall avtjänas i enlighet med tillämplig lag i den berörda staten, under överinseende av respektive tribunal. Frågor om nåd skall enligt tribunalernas stadgor upptas av respektive tribunals president i samråd med övriga domare. Lydelsen av respektive stadga ger visst utrymme för olika tolkning av frågan om det är tribunalen eller verkställighetslandets myndigheter som skall fatta det formella beslutet om nåd. Lagrådet har anfört att de artiklar i tribunalernas stadgor som behandlar nåd är utformade så att de skulle kunna innebära att tribunalen - genom presidenten - endast skall underrätta verkställighetslandet om den anser att nåd kan beviljas. Själva nådebeslutet skulle i så fall meddelas i verkställighetslandet. Regeringen finner dock inte skäl för att utgå från annat än att tribunalerna, genom sin respektive president, också kan avgöra frågor om nåd. Detta påverkar inte den formella makt regeringen har enligt regeringsformen att bevilja nåd i enskilda fall. Av respektive stadgas artikel angående straffverkställighet följer att tribunalerna inte kan tvinga någon stat att ombesörja verkställigheten av ett utdömt fängelsestraff. Har en stat väl erbjudit sig att verkställa straff torde dock innehållet i artikeln vara tvingande, dvs. det går inte att sätta upp villkor som strider mot dess innehåll. Sverige har till Jugoslavientribunalens registrator anmält att regeringen erbjuder "... prison accommodation for Swedish citizens and for other persons residing in Sweden who have been sentenced to imprisonment by the International Tribunal". Sverige har härigenom åtagit sig att verkställa fängelsestraff som ådömts en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i Sverige. Som framgått av redogörelsen ovan är en av förutsättningarna för att tribunalerna skall kunna fullgöra sitt uppdrag att enskilda stater åtar sig att verkställa fängelsestraff. Tribunalens möjlighet att verka förutsätter således att det finns en beredvillighet hos stater att medverka vid verkställighet av straff som tribunalerna utdömt. Sveriges åtagande skall ses mot denna bakgrund. Frågan om straffverkställighet har också en annan aspekt. Tribunalstadgorna ställer krav på att stater utlämnar även egna medborgare. I propositionen (prop. 1993/94:142) Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien anfördes att skyddet för svenska medborgare mot landsförvisning i 2 kap. 7 § regeringsformen kunde innebära ett krav på att långa fängelsestraff, som ådöms en från Sverige till tribunalen utlämnad person, skall verkställas i Sverige (s. 30). Skyddet mot landsförvisning bör nämligen enligt lagrummets förarbeten (bet. 1975/76:KU56 s. 32) uppfattas så att det även avser det fall då utlämning av en svensk medborgare på grund av brott skulle ge anledning till antagandet att den utlämnade skulle bli berövad friheten under så lång tid att han knappast skulle kunna någonsin återvända till Sverige. I vissa situationer kunde det därför vara en förutsättning för att utlämning kan ske, att ett eventuellt fängelsestraff verkställs i Sverige. Genom lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien har införts möjlighet att utlämna svenska medborgare. Däremot infördes inte möjligheten att i Sverige verkställa straff som utdömts av Jugoslavientribunalen. Med hänsyn till det anförda bör därför nu öppnas möjlighet att verkställa straff i enlighet med det av Sverige gjorda åtagandet. Vad beträffar Rwandatribunalen har något åtagande om straffverkställighet ännu inte gjorts av Sverige. De överväganden som föranledde noten till Jugoslavientribunalen får dock anses gälla även i förhållande till Rwandatribunalen, även om det är mindre sannolikt att det kommer att finnas förutsättningar för verkställighet beträffande någon som döms av den tribunalen. Reglerna om straffverkställighet bör därför gälla i förhållande till båda tribunalerna. Under vissa förhållanden kan det vara särskilt motiverat att Sverige åtar sig att verkställa ett fängelsestraff även om detta ådömts en person som inte är svensk medborgare och inte heller har sitt hemvist här. Så kan t.ex. vara fallet om den dömde nyligen haft hemvist i Sverige eller på annat sätt har stark anknytning till Sverige och förutsättningar saknas att verkställa straffet i något annat land. Bestämmelserna bör därför göra det möjligt att verkställighet kan ske i Sverige även i sådana undantagsfall. I det föregående (se avsnitt 4.4) har regeringen föreslagit att bestämmel- serna i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien skall gälla även i förhållande till Rwandatribunalen. För att möjliggöra verkställighet här av fängelsestraff som utdömts av endera tribunalen bör lagen kompletteras med en bestämmelse härom, i vilken hänvisning sker till relevanta bestämmelser i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (internationella verkställighetslagen). Den lagtekniska lösningen behandlas närmare i författningskommentaren. I likhet med vad som gäller beträffande t.ex. utlämning till tribunalerna och överförande av straffverkställighet enligt internationella verkställighetslagen, bör frågan om verkställighet här avgöras av regeringen. Eftersom tribunalernas stadgor inte lämnar utrymme för Sverige att ställa villkor beträffande den dömdes samtycke, dubbel straffbarhet etc., skall någon hänvisning till internationella verkställighetslagens villkor för överförande inte göras. Det finns inte heller anledning att hänvisa till reglerna om påföljdsomvandling eller anpassning till motsvarande svensk påföljd. I bestämmelsen bör dock skapas ett utrymme för regeringen att i enskilda fall, inom de ramar som tribunalens avgörande uppställer, precisera formerna för verkställigheten. Vidare bör det öppnas en möjlighet att tillåta transport genom Sverige av en person som av någon av tribunalerna ådömts ett fängelsestraff som skall verkställas i en annan stat. 6 Ekonomiska konsekvenser Vid den bedömning som kan göras i dag kan det förutsägas att Sverige i mycket liten utsträckning kommer att beröras av framställningar från Rwandatribunalen om åtgärder på den internationella rättshjälpens område. De kostnader som kan bli aktuella får belasta de befintliga resurserna för rättsväsendet. Det går inte att bedöma i vilken utsträckning det kan bli aktuellt att fängelsestraff, som utdömts av någon av tribunalerna, skall verkställas i Sverige. Enligt regeringens mening torde förslaget i denna del inte medföra några mer betydande kostnader. Även dessa kostnader torde därför kunna rymmas inom ramen för de befintliga resurserna. 7 Ikraftträdande De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1996. Några övergångsbestämmelser är inte påkallade. 8 Författningskommentar 8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien Rubriken och 1 § Paragrafen anger bl.a. tillämpningsområdet för lagen. Ändringen innebär att lagen gäller även i förhållande till Rwandatribunalen. Eftersom lagtexten i detta hänseende endast skall identifiera de organ vars framställningar skall åtgärdas enligt vad som sägs i lagen, har beskrivningen av tribunalerna förenklats i förhållande till den ursprungliga lagtextens beskrivning av Jugoslavientribunalen. Rubriken till lagen har anpassats till det utökade tillämpningsområdet för lagen. 12 a § Första stycket anger ramarna för när regeringen kan tillåta att verkställighet får ske i Sverige. I första hand kan detta ske om fängelsestraffet ådömts en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist här. Regeringen får dock besluta att fängelsestraff får verkställas här även i andra fall då en person på annat sätt har stark anknytning hit. Det kan t.ex. bli aktuellt om en person, som haft hemvist i Sverige en längre tid men begett sig härifrån inom en inte alltför lång tid innan brotten begicks, fälls till ansvar och ådöms fängelsestraff av någon av tribunalerna. Även i fråga om personer som av andra orsaker har en mycket nära anknytning till Sverige, utan att vara svenska medborgare eller ha hemvist här, kan det bli aktuellt att Sverige i det enskilda fallet erbjuder sig att ansvara för straffverkställigheten. Det anförda gäller särskilt om det inte finns förutsättningar att verkställa straffet i gärningslandet eller i något annat land. Andra stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Genom hänvisning till 25 § internationella verkställighetslagen klargörs till en början att verkställigheten skall ske enligt svensk lag. Hänvisningen till svensk lag innebär också att reglerna om villkorlig frigivning blir tillämpliga. Vidare följer av 25 § andra och tredje styckena internationella verkställighetslagen att verkställighet får äga rum utan hinder av att påföljden är strängare än vad som enligt svensk lag kunnat följa på brotten, att verkställighet inte får ske på sådant sätt att påföljden blir att anse som strängare än vad tribunalen bestämt samt att den dömde får tillgodoräkna sig den tid han redan kan ha utstått av påföljden och anhållande- och häktestid. Med hänsyn till tribunalernas rätt att meddela nåd och ompröva domar föreskrivs vidare att verkställighet som pågår här i landet till följd av tribunalernas domar skall upphöra med anledning av underrättelse om ett avgörande av respektive tribunal som innebär att påföljden inte längre får verkställas. Genom hänvisningen i tredje stycket till 40 § internationella verkställig- hetslagen öppnas möjligheten att ge tillstånd till transport genom Sverige av en person som skall verkställa ett av en tribunal ådömt straff i en annan stat. 8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Förslaget har behandlats i avsnitt 4.4. Förenta nationens säkerhetsråds resolution 995 (1994) -------------------------------------------------------------------- RESOLUTION 955 (1994) RESOLUTION 955 (1994) Adopted by the Security Antagen av säkerhetsrådet vid Council at its 3453rd meeting, dess 3453:e möte den 8 november on 8 November 1994 1994 -------------------------------------------------------------------- The Security Council, particular to make practical arrangements for the effective Reaffirming all its previous functioning of the resolutions on the situation International Tribunal, inclu- in Rwanda, ding recommendations to the Having considered the Council as to possible reports of the Secretary- locations for the seat of the General pursuant to paragraph International Tribunal at the 3 of resolution 935 (1994) of earliest time and to report 1 July 1994 (S/1994/879 and periodically to the Council; S/1994/906), and having taken 6. Decides that the seat of note of the reports of the the International Tribunal Special Rapporteur for Rwanda shall be determined by the of the United Nations Com- Council having regard to mission on Human Rights considerations of justice and (S/1994/1157, annex I and fairness as well as annex II), administrative efficiency, Expressing appreciation for including access to witnesses, the work of the Commission of and economy, and subject to the Experts established pursuant conclusion of appropriate to resolution 935 (1994), in arrangements between the United particular its preliminary Nations and the State of the report on violations of seat, acceptable to the Coun- international humanitarian law cil, having regard to the fact in Rwanda transmitted by the that the International Tribunal Secretary-General's letter of may meet away from its seat 1 October 1994 (S/1994/1125), when it considers it necessary for the efficient exercise of Expressing once again its its functions; and decides that grave concern at the reports an office will be established indicating that genocide and and proceedings will be other systematic, widespread conducted in Rwanda, where and flagrant violations of feasible and appropriate, international humanitarian law subject to the conclusion of have been committed in Rwanda, similar appropriate Determining that this arrangements; situation continues to constitute a threat to 7. Decides to consider international peace and secu- increasing the number of judges rity, and Trial Chambers of the Determined to put an end to International Tribunal if it such crimes and to take becomes necessary; effective measures to bring to 8. Decides to remain actively justice the persons who are seized of the matter. responsible for them, Convinced that in the parti- cular circumstances of Rwanda, the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law would enable this sim to be achieved and would contribute to the process of national recon- ciliation and to the restoration and maintenance of peace, Believing that the establishment of an international tribunal for the prosecution of persons responsible for genocide and the other above-mentioned violations of international humanitarian law will contribute to ensuring that such violations are halted and effectively redressed, Stressing also the need for international cooperation to strengthen the courts and judicial system of Rwanda, having regard in particular to the necessity for those courts to deal with large numbers of suspects, Considering that the Com- mission of Experts established pursuant to resolution 935 (1994) should continue on an urgent basis the collection of information relating to evidence of grave violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and should submit its final report to the Secretary-General by 30 November 1994, Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 1. Decides hereby, having received the request of the Government of Rwanda (S/1994/1115), to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994 and to this end to adopt the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda annexed hereto; 2. Decides that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 28 of the Statute, and requests States to keep the Secretary-General informed of such measures; 3. Considers that the Government of Rwanda should be notified prior to the taking of decisions under articles 26 and 27 of the Statute; 4. Urges States and inter- governmental and non-govern- mental organizations to contribute funds, equipment and services to the International Tribunal, including the offer of expert personnel; 5. Requests the Secretary- General to implement this resolution urgently and in -------------------------------------------------------------------- Säkerhetsrådet, särskilt att vidtaga praktiska åtgärder för att Internationella som bekräftar alla sina tribunalen skall kunna fungera tidigare resolutioner om läget effektivt, och däribland rekom- i Rwanda, mendera säkerhetsrådet lämpliga som har behandlat general- orter för att snarast möjligt sekreterarens rapporter inrätta Internationella avgivna i enlighet med punkt 3 tribunalen samt att periodiskt i resolution 935 (1994) den 1 rapportera till säkerhetsrådet, juli 1994 (S/1994/879 och 6. beslutar att S/1994/906), och som har Internationella noterat rapporterna från den Rwandatribunalens säte skall särskilde rapportören för Rwanda bestämmas av säkerhetsrådet, i FN:s kommission för mänskliga varvid hänsyn skall tas till rättigheter (S/1994/1157, rättvisa, liksom till bilaga I och II), administrativ effektivitet, innefattande tillgång till som uttrycker uppskattning vittnen, och sparsamhet, varvid för det arbete som har utförts lämpliga arrangemang, som är av den expertkommission som godtagbara för säkerhetsrådet, inrättades i enlighet med reso- skall överenskommas mellan lution 935 (1994), särskilt Förenta nationerna och staten där dess preliminära rapport om domstolen har sitt säte, varvid överträdelser av internationell skall iakttagas att humanitär rätt i Rwanda, vilken Internationella Rwandatribunal- överlämnades med generalsekre- en skall kunna mötas på annan ort terarens skrivelse den 1 än där dess säte är beläget när så oktober 1994 (S/1994/1125), bedöms erforderligt för att som ånyo uttrycker sin effektivt kunna fullgöra sina allvarliga oro över de åligganden; och beslutar att ett rapporter som visar att kontor skall inrättas och att folkmord och andra åtgärder skall vidtagas i Rwanda systematiska, omfattande och där så är möjligt och lämpligt under flagranta överträdelser av förutsättning av avslutande av internationell humanitär rätt liknande lämpliga arrangemang; har förövats i Rwanda, 7. beslutar att överväga att som fastställer att denna vid behov öka antalet domare och situation fortsätter att utgöra rättegångskammare i Inter- ett hot mot internationell nationella tribunalen, fred och säkerhet, som föresatt sig att sätta 8. beslutar att stopp för sådana brott och att fortsättningsvis aktivt följa vidta effektiva åtgärder för att frågan. lagföra personer som är ansvariga för dessa, som är övertygat om att, under de särskilda omständigheter som råder i Rwanda, lagföringen av personer som är ansvariga för allvarliga överträdelser av internationell humanitär rätt skulle göra det möjligt att uppnå detta syfte och bidra till nationell försoning och till att fred återställs och upprätt- hålls, som hyser tron att upprättande av en internationell tribunal för lagföring av personer som är ansvariga för folkmord och andra ovannämnda överträdelser av internationell humanitär rätt kommer att bidra till att säkerställa att sådana överträdelser upphör och att rättvisa skipas, som även betonar behovet av internationellt samarbete för att stärka domstolarna och rättssystemet i Rwanda med särskilt avseende på nödvändigheten av att dessa domstolar skall kunna handskas med ett stort antal misstänkta, som anser att den expert- kommission som inrättades enligt resolution 935 (1994) skall fortsätta i brådskande ordning att insamla bevis- material som har avseende på allvarliga överträdelser av internationell humanitär rätt på Rwandas territorium och skall framlägga sin slutrapport till generalsekreteraren senast den 30 november 1994, som agerar med stöd av kapitel VII av Förenta nationernas stadga, 1. beslutar härmed, efter att ha mottagit en begäran från Rwandas regering (S/1994/1115), att upprätta en internationell tribunal med det enda syftet att lagföra personer som är ansvariga för folkmord och andra allvarliga överträdelser av internationell humanitär rätt begångna på Rwandas territorium och av rwandiska medborgare som är ansvariga för folkmord och andra liknande brott som har begåtts på grann- staternas territorier mellan den 1 januari 1994 och den 31 december 1994 och att i detta syfte antaga stadgan för Internationella brottstribunalen för Rwanda, vilken biläggs denna reso- lution, 2. beslutar att alla stater skall samarbeta fullt ut med Internationella tribunalen och dess organ i enlighet med denna resolution och Internationella tribunalens stadgar och att därför alla stater skall vidtaga erforderliga åtgärder med stöd av sin nationella lagstiftning för att uppfylla bestämmelserna i denna resolution och i stadgan, däribland skyldighet för staterna att efterkomma varje begäran om biträde eller beslut utfärdat av en rättegångskammare enligt artikel 28 i denna stadga och uppmanar staterna att hålla generalsekreteraren underrättad om sådana åtgärder, 3. anser att Rwandas regering skall underrättas på förhand om beslut enligt artiklarna 26 och 27 i stadgan, 4. uppmanar stater och mellanstatliga och icke- statliga organisationer att bidra med penningmedel, utrustning och tjänster till Internationella tribunalen, däribland tillhandahållande av experter, 5. anmodar general- sekreteraren att skyndsamt verkställa denna resolution och Stadga för Rwandatribunalen -------------------------------------------------------------------- Having been established by Efter att ha inrättats av the Security Council acting säkerhetsrådet enligt kapitel VII under Chapter VII of the i Förenta nationernas stadga Charter of the United Nations, skall Internationella brott- the International Criminal målstribunalen för lagföring av Tribunal for the Prosecution personer som är ansvariga för of Persons Responsible for folkmord och andra allvarliga Genocide and Other Serious överträdelser av internationell Violations of International humanitär rätt begångna på Rwandas Humanitarian Law Committed in territorium, och av rwandiska the Territory of Rwanda and medborgare som är ansvariga för Rwandan citizens responsible folkmord och andra liknande for genocide and other such brott som har begåtts på grann- violations committed in the ländernas territorium mellan den territory of neighbouring 1 januari 1994 och den 31 States, between 1 January 1994 december 1994 (nedan kallad and 31 December 1994 „Internationella Rwandatribu- (hereinafter referred to as nalen„) skall verka i enlighet „the International Tribunal med bestämmelserna i denna for Rwanda„) shall function in stadga. accordance with the provisions of the present Statute. -------------------------------------------------------------------- Article 1 Artikel 1 Competence of the Internationella Rwandatribu- International Tribunal for nalens behörighet Rwanda Internationella Rwandatribu- The International Tribunal nalen skall ha behörighet att for Rwanda shall have the lagföra personer som är ansvariga power to prosecute persons för allvarliga överträdelser av responsible for serious internationell humanitär rätt violations of international begångna på Rwandas territorium, humanitarian law committed in och rwandiska medborgare the territory of Rwanda and skyldiga till sådana brott Rwandan citizens responsible begångna på grannländernas for such violations committed territorier mellan den 1 in the territory of januari 1994 och den 31 neighbouring States, between 1 december 1994 i enlighet med January 1994 and 31 December bestämmelserna i denna stadga. 1994, in accordance with the provisions of the present Statute. -------------------------------------------------------------------- Article 2 Artikel 2 Genocide Folkmord l. The International 1. Internationella Rwanda- Tribunal for Rwanda shall have tribunalen skall ha behörighet the power to prosecute persons att lagföra personer som begår committing genocide as defined folkmord enligt definitionen i in paragraph 2 of this article punkt 2 i denna artikel eller or of committing any of the någon av de andra gärningar som other acts enumerated in uppräknas i punkt 3 i denna paragraph 3 of this article. artikel. 2. Genocide means any of the 2. Med folkmord avses vilka following acts committed with som helst av följande gärningar intent to destroy, in whole or som begås i avsikt att helt in part, a national, ethnical, eller delvis förinta en racial or religious group, as nationell, etnisk, rasmässigt such: bestämd eller religiös grupp, nämligen a) Killing members of the a) att döda medlemmar av group; gruppen, b) Causing serious bodily or b) att tillfoga medlemmar av mental harm to members of the gruppen svår kroppslig eller group; själslig skada, c) Deliberately inflicting c) att uppsåtligen påtvinga on the group conditions of gruppen levnadsvillkor som är life calculated to bring about avsedda att medföra dess fysiska its physical destruction in undergång helt eller delvis, whole or in part; d) Imposing measures d) att påtvinga åtgärder som är intended to prevent births avsedda att förhindra födslar within the group; inom gruppen, e) Forcibly transferring e) att med våld överföra barn children of the group to från gruppen till en annan another group. grupp. 3. The following acts shall 3. Följande gärningar skall be punishable: vara straffbara: a) Genocide; a) folkmord, b) Conspiracy to commit b) stämpling till folkmord, genocide; c) Direct and public c) omedelbar och offentlig incitement to commit genocide; uppmaning till folkmord, d) Attempt to commit d) försök till folkmord, genocide; e) Complicity in genocide. e) delaktighet i folkmord. -------------------------------------------------------------------- Article 3 Artikel 3 Crimes against humanity Brott mot mänskligheten The International Tribunal Internationella Rwandatribu- for Rwanda shall have the nalen skall ha behörighet att power to prosecute persons lagföra personer som är ansvariga responsible for the following för följande brott, när de begås crimes when committed as part som del av ett vidsträckt och of a widespread or systematic systematiskt angrepp riktat mot attack against any civilian civilbefolkning av nationella, population on national, politiska, etniska, rasmässiga political, ethnic, racial or eller religiösa skäl: religious grounds: a) mord, a) Murder; b) utrotning, b) Extermination; c) förslavning, c) Enslavement; d) deportering, d) Deportation; e) fängslande, e) Imprisonment; f) tortyr, f) Torture; g) våldtäkt, g) Rape h) förföljelse på politiska, h) Persecutions on rasmässiga och religiösa grunder, political, racial and i) andra inhumana handlingar. religious grounds; i) Other inhumane acts. -------------------------------------------------------------------- Article 4 Artikel 4 Violations of Article 3 common Brott mot artikel 3 gemensam för to the Geneva Conventions and Genèvekonventionerna och mot of Additional Protocol II dess tilläggsprotokoll II The International Tribunal Internationella Rwandatribu- for Rwanda shall have the nalen skall ha behörighet att power to prosecute persons lagföra personer som begår eller committing or ordering to be beordrar allvarliga brott mot committed serious violations den gemensamma artikel 3 i of Article 3 common to the Genèvekonventionerna den 12 Geneva Conventions of 12 augusti 1949 för skydd av August 1949 for the Protection krigsoffer och mot tilläggs- of War Victims, and of protokoll II den 8 juni 1977. Additional Protocol II thereto Dessa brott skall omfatta, men of 8 June 1977. These inte vara begränsade till: violations shall include, but shall not be limited to: a) våld mot liv, hälsa och a) Violence to life, health fysiskt och mentalt välbe- and physical or mental finnande för personer, särskilt well-being of persons, in mord liksom grym behandling particular murder as well as såsom tortyr, stympning eller cruel treatment such as varje form av fysiskt kropps- torture, mutilation or any straff, form of corporal punishment; b) kollektivt straff, c) tagande av gisslan, b) Collective punishments; d) terrorism, c) Taking of hostages; e) överträdelse av personlig d) Acts of terrorism; värdighet, särskilt förödmjukande e) Outrages upon personal och nedsättande behandling, dignity, in particular våldtäkt, prostitution och varje humiliating and degrading form av nesligt våld, treatment, rape, enforced f) plundring, prostitution and any form of g) utfärdande av domar och indecent assault; verkställande av avrättningar f) Pillage; utan tidigare dom avkunnad av g) The passing of sentences en reguljär domstol som till- and the carrying out of exe- handahåller alla rättsliga garan- cutions without previous tier vilka är erkända som tving- judgement pronounced by a ande av civiliserade folk, regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are h) hot att begå någon av ovan- recognized as indispensable by nämnda gärningar. civilized peoples; h) Threats to commit any of the foregoing acts. -------------------------------------------------------------------- Article 5 Artikel 5 Personal jurisdiction Domsrätt över fysiska personer The International Tribunal Internationella Rwandatribu- for Rwanda shall have nalen skall ha domsrätt över jurisdiction overnatural fysiska personer i enlighet med persons pursuant to the bestämmelserna i denna stadga. provisions of the present Statute. -------------------------------------------------------------------- Article 6 Artikel 6 Individual criminal responsi- Personligt straffansvar bility l. A person who planned, 1. Den som har planerat, instigated, ordered, committed anstiftat, beordrat, begått or otherwise aided and abetted eller på något annat sätt in the planning, preparation medverkat vid planering, or execution of a crime förberedelse eller utförande av referred to in articles 2 to 4 ett brott som avses i of the present Statute, shall artiklarna 2 - 4 i denna stadga be individually responsible skall vara personligen ansvarig for the crime. för brottet. 2. The official position of 2. Den anklagades officiella any accused person, whether as ställning, vare sig som stats- Head of State or Government or eller regeringschef eller som as a responsible Government ansvarig statstjänsteman, skall official, shall not relieve inte frita honom eller henne such person of criminal från straffansvar eller lindra responsibility nor mitigate straffet. punishment. 3. Den omständigheten att någon 3. The fact that any of the av de gärningar som avses i acts referred to in articles 2 artiklarna 2 - 4 i denna stadga to 4 of the present Statute begåtts av en underordnad fritar was committed by a subordinate inte hans eller hennes does not relieve his or her överordnade från straffansvar, om superior of criminal responsi- han eller hon känt till eller bility if he or she knew or haft anledning att känna till had reason to know that the att den underordnade stod i subordinate was about to com- begrepp att begå sådana gärningar mit such acts or had done so eller redan hade gjort det och and the superior failed to den överordnade underlåtit att take the necessary and vidta nödvändiga och rimliga reasonable measures to prevent åtgärder för att förhindra sådana such acts or to punish the gärningar eller för att straffa perpetrators thereof. den som begått sådana gärningar. 4. Den omständigheten att en 4. The fact that an accused anklagad person handlat på order person acted pursuant to an av en regering eller av en order of a Government or of a överordnad skall inte frita superior shall not relieve him honom eller henne från straff- or her of criminal ansvar men kan beaktas såsom en responaibility, but may be förmildrande omständighet vid considered in mitigation of straffmätningen om Inter- punishment if the Inter- nationella Rwandatribunalen national Tribunal for Rwanda fastställer att rättvisan så determines that justice so kräver. requires. -------------------------------------------------------------------- Article 7 Artikel 7 Territorial and temporal Territoriell och temporal doms- jurisdiction rätt The territorial jurisdiction Internationella Rwandatribu- of the International Tribunal nalens territoriella domsrätt for Rwanda shall extend to the skall omfatta Rwandas terri- territory of Rwanda including torium innefattande dess its land surface and airspace landyta och luftrum liksom även as well as to the territory of grannstaters territorier med neighbouring States in respect avseende på allvarliga över- of serious violations of trädelser av internationell international humanitarian law humanitär rätt begångna av committed by Rwandan citizens. rwandiska medborgare. The temporal jurisdiction of Internationella Rwanda- the International Tribunal for tribunalens temporala domsrätt Rwanda shall extend to a skall omfatta tiden från och med period beginning on 1 January den 1 januari 1994 till och med 1994 and ending on 31 December den 31 december 1994. 1994. -------------------------------------------------------------------- Article 8 Artikel 8 Concurrent jurisdiction Jämlöpande domsrätt 1. The International 1. Internationella Rwanda- Tribunal for Rwanda and tribunalen och nationella dom- national courts shall have stolar skall ha jämlöpande concurrent jurisdiction to domsrätt i fråga om att lagföra prosecute persons for serious personer för allvarliga brott violations of international mot internationell humanitär rätt humanitarian law committed in begångna inom rwandiskt terri- the territory of Rwanda and torium och rwandiska medborgare Rwandan citizens for such för brott begångna inom en violations committed in the grannstats territorium mellan territory of neighbouring den 1 januari 1994 och den 31 States, between 1 January 1994 december 1994. and 31 December 1994. 2. Internationella Rwanda- 2. The International tribunalen skall ha företräde Tribunal for Rwanda shall have framför nationella domstolar i primacy over the national alla stater. I varje skede av courts of all States. At any förfarandet får Internationella stage of the procedure, the Rwandatribunalen formellt an- International Tribunal for moda nationella domstolar att Rwanda may formally request överföra lagföring till Inter- national courts to defer to nationella Rwandatribunalen i its competence in accordance enlighet med denna stadga och with the present Statute and Internationella Rwandatribu- the Rules of Procedure and nalens förfarande- och bevis- Evidence of the International regler. Tribunal for Rwanda. -------------------------------------------------------------------- Article 9 Artikel 9 Non bis in idem Non bis in idem l. No person shall be tried 1. Ingen får ställas inför rätta before a national court for vid en nationell domstol för acts constituting serious gärningar som utgör allvarliga violations of international överträdelser av internationell humanitarian law under the humanitär rätt enligt denna present Statute, for which he stadga och för vilka han eller or she has already been tried hon redan har dömts av Inter- by the International Tribunal nationella Rwandatribunalen. for Rwanda. 2. En person som har dömts av 2. A person who has been en nationell domstol för tried by a national court for gärningar som utgör allvarliga acts constituting serious överträdelser av internationell violations of international humanitär rätt får senare dömas av humanitarian law may be Internationella Rwanda- subsequently tried by the tribunalen endast om International Tribunal for a) den gärning som han eller Rwanda only if: hon har dömts för har betecknats a) The act for which he or som ett vanligt brott eller she was tried was b) den nationella rättegången characterized as an ordinary inte har varit opartisk eller crime; or oberoende, har syftat till att b) The national court skydda den anklagade från proceedings were not impartial internationellt straffansvar or independent, were designed eller målet inte har handlagts på to shield the accused from ett omsorgsfullt sätt. international criminal res- 3. Vid övervägande av vilket ponsibility, or the case was straff som skall ådömas en person not diligently prosecuted. som har dömts för ett brott 3. In considering the enligt denna stadga skall penalty to be imposed on a Internationella Rwandatribunal- person convicted of a crime en ta hänsyn till i vilken ut- under the present Statute, the sträckning ett straff som utmätts International Tribunal for av en nationell domstol för Rwanda shall take into account samma person och för samma the extent to which any gärning redan har avtjänats. penalty imposed by a national court on the same person for the same act has already been served. -------------------------------------------------------------------- Article 10 Artikel 10 Organization of the Inter- Internationella Rwandatribu- national Tribunal for Rwanda nalens organisation The International Tribunal Internationella Rwandatribu- for Rwanda shall consist of nalen skall bestå av följande the following organs: organ: a) The Chambers, comprising a) kamrarna, som omfattar två two Trial Chambers and an rättegångskammare och en kammare Appeals Chamber; för överklaganden, b) The Prosecutor; and b) åklagaren och, c) A Registry. c) ett registratorskontor. -------------------------------------------------------------------- Article 11 Artikel 11 Composition of the Chambers Kamrarnas sammansättning The Chambers shall be Kamrarna skall vara samman- composed of eleven independent satta av elva oberoende domare, judges, no two of whom may be som skall vara medborgare i nationals of the same State, olika stater och som skall who shall serve as follows: tjänstgöra enligt följande: a) Three judges shall serve a) tre domare skall tjänstgöra in each of the Trial Chambers; i vardera rättegångskammaren, b) Five judges shall serve b) fem domare skall tjänstgöra in the Appeals Chamber. i kammaren för överklagande. -------------------------------------------------------------------- Article 12 Artikel 12 Qvalification and election of Domarnas kvalifikationer och judges val av domare 1. The judges shall be 1. Domarna skall vara persons of high moral personer kända för hög moral, character, impartiality and opartiskhet och integritet och integrity who possess the besitta de kvalifikationer som qualifications required in krävs i deras respektive länder their respective countries for för att utnämnas till de högsta appointment to the highest domarposterna. Vid samman- judicial offices. In the sättningen av kamrarna i sin overall composition of the helhet skall vederbörlig hänsyn Chambers due account shall be tas till domarnas erfarenhet av taken of the experience of the straffrätt och internationell judges in criminal law, inter- rätt innefattande internationell national law, including inter- humanitär rätt och mänskliga national humanitarian law and rättigheter. human rights law. 2. Medlemmarna i överklaga- 2. The members of the ndekammaren i Internationella Appeals Chamber of the Inter- tribunalen för lagföring av national Tribunal for the Pro- personer som är ansvariga för secution of Persons Res- allvarliga överträdelser av ponsible for Serious internationell humanitär rätt be- Violations of International gångna på f.d. Jugoslaviens Law Committed in the Territory territorium sedan 1991 (härnedan of the Former Yugoslavia since kallad „Internationella 1991 (hereinafter referred to tribunalen för f.d. as „the International Tribunal Jugoslavien„) skall tjäna som for the Former Yugoslavia„) medlemmar i kammaren för shall also serve as the överklagande i Internationella members of the Appeals Chamber Rwandatribunalen. of the International Tribunal 3. Domarna i rättegångskamrarna for Rwanda. i Internationella Rwanda- 3. The judges of the Trial tribunalen skall väljas på Chambers of the International följande sätt av generalförsam- Tribunal for Rwanda shall be lingen från en lista som över- elected by the General lämnats av säkerhetsrådet: Assembly from a list submitted by the Security Council, in a) Generalsekreteraren skall the following manner: uppmana Förenta nationernas a) The Secretary-General medlemsstater och icke-medlems- shall invite nominations for stater som upprätthåller perma- judges of the Trial Chambers nenta observatörsdelegationer from States Members of the vid Förenta nationernas United Nations and non-member högkvarter att nominera domare States maintaining permanent till rättegångskamrarna, observer missions at United b) Varje stat får inom trettio Nations Headquarters; dagar från dagen för general- sekreterarens uppmaning nomi- b) Within thirty days of the nera högst två kandidater som date of the invitation of the uppfyller de i punkt 1 ovan an- Secretary-General, each State givna kvalifikationerna och som may nominate up to two candi- inte får vara av samma natio- dates meeting the nalitet som någon domare i qualifications set out in kammaren för överklaganden. paragraph 1 above, no two of whom shall be of the same nationality and neither of whom shall be of the same c) Generalsekreteraren skall nationality as any judge on vidarebefordra de mottagna the Appeals Chamber; nomineringarna till säkerhets- c) The Secretary-General rådet. Från mottagna nomineringar shall forward the nominations skall säkerhetsrådet upprätta en received to the Security lista med minst tolv och högst Council. From the nominations aderton kandidater, varvid received the Security Council vederbörlig hänsyn tas till en shall establish a list of not lämplig representation av de less than twelve and not more viktigaste rättssystemen i than eighteen candidates, världen. taking due account of adequate representation on the International Tribunal for d) Säkerhetsrådets ordförande Rwanda of the principal legal skall överlämna listan över systems of the world; kandidaterna till generalförsam- d) The President of the lingens ordförande. Från denna Security Council shall lista skall generalförsamlingen transmit the list ot välja de sex domarna till rätte- candidates to the President of gångskamrarna. De kandidater som the General Assembly. From erhåller en absolut majoritet av that list the General Assembly rösterna från Förenta nationernas shall elect the six judges of medlemsstater och de the Trial Chambers. The icke-medlemsstater som upp- candidates who receive an rätthåller permanenta observatörs- absolute majority of the votes delegationer vid Förenta of the States Members of the nationernas högkvarter skall för- United Nations and of the non klaras valda. Skulle två kandi- Member States maintaining dater av samma nationalitet få permanent observer missions at den nödvändiga röstmajoriteten, United Nations Headquarters, skall den som erhållit det shall be declared elected. största antalet röster anses Should two candidates of the vald. same nationality obtain the required majority vote, the one who received the hiqher 4. I händelse av att en post number of votes shall be blir vakant i rättegångskamrarna considered elected. skall generalsekreteraren, 4. In the event of a vacancy efter samråd med säkerhetsrådets in the Trial Chambers, after och generalförsamlingens consultation with the ordförande, utse en person som Presidents of the Security uppfyller de i punkt 1 ovan Council and of the General angivna kvalifikationerna för Assembly, the den återstående delen av den Secretary-General shall ifrågavarande tjänstgörings- appoint a person meeting the perioden. qualifications of paragraph 1 5. Domarna i rättegångskamrarna above, for the remainder of skall väljas för en fyraårsperiod. the term of office concerned. Tjänstgöringsvillkoren skall vara 5. The judges of the Trial desamma som för domarna i Chambers shall be elected for Internationella tribunalen för a term of four years. The f.d. Jugoslavien. De skall terms and conditions of kunna omväljas. service shall be those of the judges of the International Tribunal for the Former Yugoslavia. They shall be eligible for re-election. -------------------------------------------------------------------- Article 13 Artikel 13 Officers and members of the Tjänstemän och medlemmar av Chambers kamrarna l. The judges of the 1. Domarna i Internationella International Tribunal for Rwandatribunalen skall välja en Rwanda shall elect a president. President. 2. Efter samråd med Inter- 2. After consultation with nationella Rwandatribunalens the judges of the domare skall presidenten utse International Tribunal for domarna till rättegångskamrarna. Rwanda, the President shall En domare får tjänstgöra endast i assign the judges to the Trial den kammare som han eller hon Chambers. A judge shall serve har utsetts til. only in the Chamber to which he or she was assigned. 3. Domarna i varje rättegångs- 3. The judges of each Trial kammare skall välja en domare Chamber shall elect a som ordförande att leda alla Presiding Judge, who shall förhandlingar i den fullsuttna conduct all of the proceedings kammaren i fråga. of that Trial Chamber as a whole. -------------------------------------------------------------------- Article 14 Artikel 14 Rules of procedure and Förfarande- och bevisregler evidence Internationella Rwandatribu- nalens domare skall anta samma The judges of the Inter- förfaranderegler och bevisregler national Tribunal for Rwanda för det förberedande skedet inför shall adopt, for the purpose rättegångar och överklaganden, of proceedings before the tillåtande av bevis, skydd av International Tribunal for brottsoffer och vittnen samt Rwanda, the rules of procedure beträffande andra hithörande and evidence for the conduct frågor som Internationella of the pre-trial phase of the tribunalen för f.d. Jugoslavien proceedings, trials and med de eventuella modifieringar appeals, the admission of de bedömer som erforderliga. evidence, the protection of victims and witnesses and other appropriate matters of the International Tribunal for the Former Yugoslavia with such changes as they deem necessary. -------------------------------------------------------------------- Article 15 Artikel 15 The Prosecutor Åklagaren l. The Prosecutor shall be 1. Åklagaren skall ansvara för responsible for the undersökning och åtal av personer investigation and prosecution som är ansvariga för allvarliga of persons responsible for överträdelser av internationell serious violations of humanitär rätt, begångna på Rwandas international humanitarian law territorium och rwandiska committed in the territory of medborgare skyldiga till sådana Rwanda and Rwandan citizens överträdelser som har begåtts på responsible for such grannländernas territorium, violations committed in the mellan den 1 januari 1994 och territory of neighbouring den 31 december 1994. States, between 1 January 1994 2. Åklagaren skall handla and 31 December 1994. självständigt som ett från Inter- 2. The Prosecutor shall act nationella Rwandatribunalen åt- independently as a separate skilt organ. Han eller hon får organ of the International inte begära eller ta emot Tribunal for Rwanda. He or she instruktioner från någon regering shall not seek or receive eller från något annat håll. instructions from any 3. Åklagaren i Internationella Government or from any other tribunalen för f.d. Jugoslavien source. skall också tjänstgöra som åklagare 3. The Prosecutor of the i Internationella Rwandatribu- International Tribunal for the nalen. Han eller hon skall ha Former Yugoslavia shall also extra personal innefattande serve as the Prosecutor of the ytterligare en biträdande International Tribunal for åklagare som skall biträda med Rwanda. He or she shall have åklagande inför Internationella additional staff, including an Rwandatribunalen. Hans personal additional Deputy Prosecutor, skall utses av general- to assist with prosecutions sekreteraren på rekommendation before the International av åklagaren. Tribunal for Rwanda. Such staff shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Prose- cutor. -------------------------------------------------------------------- Article 16 Artikel 16 The Registry Registratorskontoret l. The Registry shall be 1. Registratorskontoret skall responsible for the admini- ansvara för administration och stration and servicing of the tjänster till Internationella International Tribunal for Rwandatribunalen. Rwanda. 2. The Registry shall 2. Registratorskontoret skall consist of a Registrar and bestå av en registrator och sådan such other staff as may be annan personal som kan er- required. fordras. 3. Registratorn skall utnämnas 3. The Registrar shall be av generalsekreteraren efter appointed by the Secretary- samråd med Internationella Rwan- -General after consultation datribunalens president. Han with the President of the eller hon skall tjänstgöra under International Tribunal for en fyraårsperiod och skall kunna Rwanda. He or she shall serve omväljas. Tjänstevillkoren för for a four-year term and be registratorn skall vara desamma eligible for reappointment. som för en biträdande The terms and conditions of generalsekreterare vid Förenta service of the Registrar shall nationerna. be those of an Assistant Secretary-General of the 4. Registratorskontorets United Nations. personal skall utnämnas av 4. The staff of the Registry generalsekreteraren på rekommen- shall be appointed by the dation av registratorn. Secretary-General on the recommendation of the Registrar. -------------------------------------------------------------------- Article 17 Artikel 17 Investigation and preparation Förundersökning och förberedelse of indictment av stämningsansökan 1. The Prosecutor shall 1. Åklagaren skall inleda initiate investigations förundersökningar på eget ini- ex-officio or on the basis of tiativ eller på grundval av information obtained from any information som erhållits från source, particularly from olika håll, särskilt från rege- Governments, United Nations ringar, Förenta nationernas organs, intergovernmental and organ samt mellanstatliga orga- non-governmental nisationer och frivilligorgani- organizations. The Prosecutor sationer. Åklagaren skall bedöma shall assees the information den mottagna eller insamlade received or obtained and informationen och avgöra om det decide whether there is suffi- finns tillräcklig grund att gå cient basis to proceed. vidare. 2. The Prosecutor shall have 2. Åklagaren skall ha the power to question behörighet att förhöra misstänkta, suspects, victims and brottsoffer och vittnen, att witnesses, to collect evidence samla bevis och att bedriva and to conduct on-site undersökningar på platsen. Vid investigations. In carrying utförandet av dessa uppgifter får out these tasks, the åklagaren på lämpligt sätt begära Prosecutor may, as biträde av berörda statliga appropriate, seek the myndigheter. assistance of the State autho- 3. Vid förhör skall den rities concerned. misstänkte ha rätt till en för- 3. If questioned, the svarare som han eller hon själv suspect shall be entitled to valt, innefattande rätt att få be assisted by counsel of his sig anvisad ett rättegångsbiträde or her own choice, including utan kostnad för honom eller the right to have legal henne i varje sådant mål, om han assistance assigned to the eller hon saknar tillräckliga suspect without payment by him medel att betala för ett sådant, or her in any such case if he liksom rätt till nödvändig översätt- or she does not have ning till och från ett språk som sufficient means to pay for han eller hon talar och förstår. it, as well as to necessary 4. Efter att ha fastställt att translation into and from a det finns tillräcklig grund för language he or she speaks and åtal skall åklagaren förbereda en understands. ansökan om stämning innehållande en kortfattad redogörelse för 4. Upon a determination that omständigheterna om det eller de a prima facie case exists, the brott som den misstänkte Prosecutor shall prepare an anklagas för enligt denna indictment containing a stadga. Åtalet skall överlämnas concise statement of the facts till en domare i rättegångs- and the crime or crimes with kammaren. which the accused is charged under the Statute. The indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber. -------------------------------------------------------------------- Article 18 Artikel 18 Review of the indictment Granskning av stämningsansökan 1. Den domare i rättegångs- l. The judge of the Trial kammaren som åtalet har Chamber to whom the indictment överlämnats till skall granska has been transmitted shall detta. Om han finner att review it. If satisfied that a åklagaren har framlagt till- prima facie case has been räckliga skäl för att väcka åtal, established by the Prosecutor, skall han godkänna åtalet. Om han he or she shall confirm the inte gör det, skall åtalet indictment. If not so avviusas och målet avskrivas. satisfied, the indictment shall be dismissed. 2. Upon confirmation of an 2. Efter godkännande av åtalet indictment, the judge may, at får domaren, på begäran av the request of the Prosecutor, åklagaren, utfärda sådana order om issue such orders and warrants gripande, häktning, överlämnande for the arrest, detention, eller överförande av personer surrender or transfer of samt sådana andra beslut som kan persons, and any other orders behövas för genomförandet av as may be required for the rättegången. conduct of the trial. -------------------------------------------------------------------- Article 19 Artikel 19 Commencement and conduct of Inledande och genomförande av trial proceedings rättegång l. The Trial Chambers shall 1. Rättegångskamrarna skall ensure that a trial is fair svara för att rättegången genomförs and expeditious and that rättvist och snabbt och för att proceedings are conducted in förfarande- och bevisreglerna accordance with the rules of följs i förhandlingarna med full procedure and evidence, with respekt för den anklagades full respect for the rights of rättigheter och med vederbörlig the accused and due regard for hänsyn till skyddet av brotts- the protection of victims and offer och vittnen. witneeses. 2. En person mot vilken ett 2. A person against whom an åtal har godkänts skall enligt indictment has been confirmed ett beslut eller en shall, pursuant to an order or häktningsorder från an arrest warrant of the Internationella Rwanda- International Tribunal for tribunalen häktas, omedelbart Rwanda, be taken into custody, informeras om anklagelserna mot immediately informed of the honom eller henne och överföras charges against him or her and till Internationella transferred to the Rwandatribunalen. International Tribunal for Rwanda. 3. Rättegångskammaren skall läsa 3. The Trial Chamber shall åtalspunkterna, försäkra sig om read the indictment, satisfy att den anklagades rättigheter itself that the rights of the respekteras, få bekräftat att den accused are respected, confirm anklagade förstår åtalet och that the accused understands anmoda den anklagade att gå i the indictment, and instruct svaromål. Rättegångskammaren skall the accused to enter a plea. sedan fastställa dag för The Trial Chamber shall then rättegången. set the date for trial. 4. Rättegångarna skall vara 4. The hearings shall be offentliga, om inte rättegångs- public unless the Trial kammaren beslutar att förhand- Chamber decides to close the lingarna skall ske inom stängda proceedings in accordance with dörrar i enlighet med dess för- its rules of procedure and farande- och bevisregler. evidence. -------------------------------------------------------------------- Article 20 Artikel 20 Rights of the accused Den tilltalades rättigheter l. A1l persons shall be 1. Alla skall var lika inför equal before the International Internationella Rwandatribunal- Tribunal for Rwanda. en. 2. In the determination of 2. Vid prövning av anklagelser charges against him or her, mot honom eller henne skall den the accused shall be entitled tilltalade ha rätt till en rätt- to a fair and public hearing, vis och offentlig rättegång, med subject to article 21 of the förbehåll för vad som föranleds av Statute. artikel 21 i stadgan. 3. Den tilltalade skall be- 3. The accused shall be traktas som oskyldig ända tills presumed innocent until proved hans eller hennes skuld har guilty according to the pro- fastställts i enlighet med denna visions of the present stadga. Statute. 4. Vid prövning av varje 4. In the determination of anklagelse mot den anklagade any charge against the accused enligt denna stadga skall den pursuant to the present tilltalade fullt ut ha rätt till Statute, the accused shall be följande minimigarantier: entitled to the following minimum guarantees, in full a) att omedelbart och i equality: detalj på ett språk som han eller a) To be informed promptly hon förstår bli underrättad om and in detail in a language innebörden av och grunden för which he or she understands of anklagelsen mot sig, the nature and cause of the b) att få tillräcklig tid och charge against him or her; möjlighet att förbereda sitt b) To have adequate time and försvar och att rådgöra med facilities for the preparation försvarare som han eller hon of his or her defence and to själv har utsett, communicate with counsel of c) att få sin sak prövad utan his or her own choosing; oskäligt dröjsmål, c) To be tried without undue d) att få sin sak prövad i sin delay; närvaro och att försvara sig d) To be tried in his or her personligen eller genom rätte- presence, and to defend gångsbiträde som han eller hon himself or herself in person själv utsett; om han eller hon or through legal assistance of inte har rättegångsbiträde, att his or her own choosing; to be bli underrättad om sin rätt till informed, if he or she does sådant, samt att i varje mål där not have legal assistance, of rättvisans intresse så kräver this right; and to have legal kostnadsfritt få sig anvisat ett assistance assigned to him or rättegångsbiträde, om han eller her, in any case where the hon saknar medel att betala för interests of justice so ett sådant, require, and without payment by him or her in any such case e) att förhöra eller låta förhöra if he or she does not have de vittnen som åberopats mot sufficient means to pay for honom eller henne och att för it; egen räkning få vittnen inkallade e) To examine, or have och förhörda under samma för- examined, the witnesses hållanden som vittnen åberopade against him or her and to mot sig, obtain the attendance and f) att kostnadsfritt få biträde examination of witnesses on av en tolk om han eller hon his or her behalf under the inte förstår eller talar det språk same conditions as witnesses som används i Internationella against him or her; Rwandatribunalen, f) To have the free g) att inte tvingas vittna assistance of an interpreter mot sig själv eller erkänna sig if he or she cannot understand skyldig. or speak the language used in the International Tribunal for Rwanda; g) Not to be compelled to testify against himself or herself or to confess guilt. -------------------------------------------------------------------- Article 21 Artikel 21 Protection of victims and Skydd av brottsoffer och witnesses vittnen The International Tribunal for Rwanda shall provide in Internationella Rwandatribu- its rules of procedure and nalen skall i sina förfarande- evidence for the protection of och bevisregler föreskriva skydd victims and witneeses. Such för brottsoffer och vittnen. protection measures shall Sådana skyddsåtgärder skall include, but shall not be innefatta, men inte begränsas limited to, the conduct of in till, förhandlingar inom stängda camera proceedings and the dörrar och skydd av brotts- protection of the victim's offrets identitet. identity. -------------------------------------------------------------------- Article 22 Artikel 22 Judgement Domar l. The Trial Chambers shall 1. Rättegångskamrarna skall döma pronounce judgements and och utmäta straff för personer impose sentences and penalties som förklarats skyldiga till on persons convicted of allvarliga överträdelser av serious violations of internationell humanitär rätt. international humanitarian law. 2. Dom skall beslutas av en 2. The judgement shall be majoritet av rättegångskammarens rendered by a majority of the domare och skall meddelas av judges of the Trial Chamber, rättegångskammaren offentligt. and shall be delivered by the Den skall åtföljas av en Trial Chamber in public. It skriftlig motivering, till shall be accompanied by a vilken kan fogas särskilda reasoned opinion in writing, yttranden eller skiljaktiga to which separate or meningar. dissenting opinions may be appended. -------------------------------------------------------------------- Article 23 Artikel 23 Penalties Straff 1. The penalty imposed by 1. Det straff som utmäts av the Trial Chamber shall be rättegångskammaren kan endast limited to imprisonment. In utgöras av fängelse. Vid determining the terms of fastställande av strafftiden imprisonment, the Trial skall rättegångskammaren följa Chambers shall have recourse allmän praxis beträffande domar to the general practice av domstolarna i Rwanda. regarding prison sentences in the courts of Rwanda. 2. Vid straffmätning bör 2. In imposing the rättegångskamrarna ta hänsyn till sentences, the Trial Chambers sådana faktorer som brottets should take into account such svårhetsgrad och den dömdes factors as the gravity of the personliga omständigheter. offence and the individual circumstances of the convicted 3. Utöver fängelsestraff får person. rättegångskamrarna besluta om 3. In addition to imprison- återlämnande av egendom och ment, the Trial Chambers may intäkter som förvärvats genom order the return of any brott, inbegripet olaga tvång, property and proceeds acquired till de rättmätiga ägarna. by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners. -------------------------------------------------------------------- Article 24 Artikel 24 Appellate proceedings Överklagande l. The Appeals Chamber shall 1. Kammaren för överklagande hear appeals from persons skall behandla överklaganden från convicted by the Trial personer som förklaras skyldiga Chambers or from the av rättegångskamrarna eller från Prosecutor on the following åklagaren på följande grunder: grounds: a) ett fel i en rättsfråga som gör domen ogiltig eller a) An error on a question of b) ett fel i en sakfråga som law invalidating the decision; har förorsakat en felaktig dom. or b) An error of fact which 2. Kammaren för överklaganden has occasioned a miscarriage får fastställa, upphäva eller of justice. revidera av rättegångskamrarna 2. The Appeals Chamber may fattade beslut. affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers. -------------------------------------------------------------------- Article 25 Artikel 25 Review proceedings Omprövning Where a new fact has been Om en ny omständighet har discovered which was not known upptäckts, som inte var känd vid at the time of the proceedings tidpunkten för förfarandet i before the Trial Chambers or rättegångskamrarna eller i kam- the Appeals Chamber and which maren för överklagande och som could have been a decisive kunde haft avgörande betydelse factor in reaching the för utgången, får den som decision, the convicted person förklarats skyldig eller åklaga- or the Prosecutor may submit ren inlämna en ansökan om to the International Tribunal omprövning av domen till Inter- for Rwanda an application for nationella Rwandatribunalen. review of the judgement. -------------------------------------------------------------------- Article 26 Artikel 26 Enforcement of sentences Straffverkställighet Imprisonment shall be served Fängelsestraff skall avtjänas i in Rwanda or any of the States Rwanda eller i en stat som av on a list of States which have säkerhetsrådet upptagits i en indicated to the Security lista på stater som till säker- Council their willingness to hetsrådet har uppgivit att de är accept convicted persons, as beredda att ta emot personer designated by the som förklarats skyldiga till International Tribunal for brott i enlighet med vad som Rwanda. Such imprisonment bestämts av Internationella shall be in accordance with Rwandatribunalen. Sådant fängel- the applicable law of the sestraff skall avtjänas i enlig- State concerned, subject to het med tillämplig lag i den the supervision of the berörda staten under överinseende International Tribunal for av Internationella Rwanda- Rwanda. tribunalen. -------------------------------------------------------------------- Article 27 Artikel 27 Pardon or commutation of Nåd eller förvandling av straff sentences If, pursuant to the Om, enligt tillämplig lag i applicable law of the State in den stat där den dömde är fängslad, which the convicted person is han eller hon kan komma i fråga imprisoned, he or she is för nåd eller straffnedsättning, eligible for pardon or skall den berörda staten commutation of sentence, the underrätta Internationella State concerned shall notify Rwandatribunalen om detta. Nåd the International Tribunal for eller straffnedsättning kan Rwanda accordingly. There förekomma endast om presidenten shall only be pardon or commu- i Internationella Rwanda- tation of sentence if the tribunalen i samråd med domarna President of the International bestämmer sålunda i rättvisans och Tribunal for Rwanda, in con- allmänna rättsprincipernas sultation with the judges, so intresse. decides on the basis of the interests of justice and the general principles of law. -------------------------------------------------------------------- Article 28 Artikel 28 Cooperation and judicial Samarbete och rättsligt biträde assistance l. States shall cooperate 1. Staterna skall samarbeta with the International med Internationella Rwanda- Tribunal for Rwanda in the tribunalen vid utredning och investigation and prosecution lagföring av personer som an- of persons accused of klagats för allvarliga över- committing serious violations trädelser av humanitär rätt. of international humanitarian law. 2. Staterna skall utan 2. States shall comply oskäligt dröjsmål efterkomma varje without undue delay with any begäran om biträde och beslut request for aasistance or an fattat av en rättegångskammare, order issued by a Trial däribland, men inte begränsad Chamber, including, but not till: limited to: a) identifiering och lokalisering av personer, a) The identification and b) upptagande av vittnesmål location of persons; och framtagande av bevis, b) The taking of testimony c) delgivning av handlingar, and the production of d) gripande eller kvarhållande evidence; av personer, c) The service of documents; e) överlämnande eller överföring d) The arrest or detention av den anklagade till Inter- of persons; nationella Rwandatribunalen. e) The surrender or the transfer of the accused to the International Tribunal for Rwanda. -------------------------------------------------------------------- Article 29 Artikel 29 The status, privileges and Internationella Rwandatribu- immunities of the nalens ställning, privilegier International Tribunal for och immuniteter Rwanda 1. Konventionen den 13 l. The Convention on the februari 1946 rörande Förenta Privileges and Immunities of nationernas privilegier och the United Nations of 13 immuniteter skall tillämpas på February 1946 shall apply to Internationella Rwandatribu- the International Tribunal for nalen, domarna, åklagaren och Rwanda, the judges, the dennes personal samt på re- Prosecutor and his or her gistratorn och dennes personal. staff, and the Registrar and 2. Domarna, åklagaren och his or her staff. registratorn skall åtnjuta de 2. The judges, the privilegier och de immuniteter, Prosecutor and the Registrar de befrielser och de lättnader shall enjoy the privileges and som medges diplomatiska sändebud immunities, exemptions and i enlighet med internationell facilities accorded to rätt. diplomatic envoys, in 3. Åklagarens och registra- accordance with international torns personal skall åtnjuta de law. privilegier och de immuniteter 3. The staff of the som medges Förenta nationernas Prosecutor and of the tjänstemän enligt artiklarna V Registrar shall enjoy the och VII i den konvention som privileges and immunities avses i punkt 1 i denna accorded to officials of the artikel. United Nations under articles V and VII of the Convention 4. Andra personer, däribland referred to in paragraph 1 of den tilltalade, som behövs vid this article. Internationella Rwandatribu- 4. Other persons, including nalens säte eller sammanträdesort the accused, required at the skall medges den behandling som seat or meeting place of the erfordras för att International Tribunal for Internationella Rwandatribu- Rwanda shall be accorded such nalen skall fungera tillfreds- treatment as is necessary for ställande. the proper functioning of the International Tribunal for Rwanda. -------------------------------------------------------------------- Article 30 Artikel 30 Expenses of the International Internationella Rwandatribu- Tribunal for Rwanda nalens kostnader The expenses of the Inter- Internationella Rwandatribu- national Tribunal for Rwanda nalens kostnader skall shall be expenses of the behandlas som Organisations Organization in accordance kostnader i enlighet med with Article 17 of the Charter artikel 17 i Förenta nationernas of the United Nations. stadga. -------------------------------------------------------------------- Article 31 Artikel 31 Working languages Arbetsspråk The working languages of the Internationella Rwandatribu- International Tribunal shall nalens arbetsspråk skall vara be English and French. engelska och franska. -------------------------------------------------------------------- Article 32 Artikel 32 Annual report Årsrapport The President of the Inter- Internationella Rwandatribu- national Tribunal for Rwanda nalens president skall till shall submit an annual report säkerhetsrådet och generalförsam- of the International Tribunal lingen lägga fram en årsrapport for Rwanda to the Security om Internationella Rwanda- Council and to the General tribunalen. Assembly. Utkastets lagförslag 1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien dels att rubriken samt 1 § skall ha följande lydelse, dels att det skall införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse. -------------------------------------------------------------------- Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse -------------------------------------------------------------------- Lag med anledning av in- Lag om Sveriges samarbete med rättandet av Internationella de av Förenta nationernas säker- tribunalen för brott i f.d. hetsråd inrättade internationella Jugoslavien tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt 1 § -------------------------------------------------------------------- Om den av Förenta nationernas Denna lag gäller i förhållande säkerhetsråd inrättade inter- till nationella tribunalen för - den av Förenta nationernas lagföring av personer som är säkerhetsråd den 25 maj 1993 ansvariga för allvarliga brott inrättade internationella mot internationell humanitär rätt tribunalen för brott i f.d. begångna på f.d. Jugoslaviens Jugoslavien och territorium sedan 1991 begär att - den av Förenta nationernas det i Sverige skall vidtas en säkerhetsråd den 8 november 1994 åtgärd i anledning av ett sådant inrättade internationella brott, skall den begärda åtgärden tribunalen för brott i Rwanda. vidtas enligt vad som sägs i Om någon av tribunalerna begär denna lag. rättsligt biträde av Sverige skall den begärda åtgärden vidtas enligt vad som sägs i denna lag. -------------------------------------------------------------------- 12 a § Har en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i eller på annat sätt stark anknytning till Sverige av tribunalen dömts till fängelse, kan regeringen besluta att straffet får verkställas i Sverige. Regeringen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten här. Vid verkställigheten tillämpas 24 § första och andra styckena samt 25 § andra och tredje styckena lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. I fråga om transport genom Sverige av en av tribunalen frihetsberövad person gäller 40 § lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. ____________ Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse. Bilaga2 Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatioföljandenell överenskommelse -------------------------------------------------------------------- Internationella organ Fysiska personer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------- 48. Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Internatio- tribunalen för åklagaren och dennes nella tribunalen för brott i Rwan- personal, registra- brott i Rwanda fast- da torn och dennes ställd genom FN:s personal samt per- säkerhetsråds resolu- soner som på annat sätt tion 955 den 8 medverkar i november 1994 tribunalen Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. **FOOTNOTES** 1 Lagen omtryckt 1987:341. 2 Senaste lydelse 1994:000. Lagrådsremissens lagförslag Regeringen har följande förslag till lagtext. 1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien dels att lagens rubrik samt 1 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, samt närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse. -------------------------------------------------------------------- Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse -------------------------------------------------------------------- Lag med anledning av inrättandet Lag om Sveriges samarbete med de av Internationella tribunalen för internationella tribunalerna för brott i f.d. Jugoslavien brott mot internationell humanitär rätt 1 § -------------------------------------------------------------------- Om den av Förenta nationernas Denna lag gäller i förhållande säkerhetsråd inrättade internatio- till nella tribunalen för lagföring av - den av Förenta nationernas säker- personer som är ansvariga för all- hetsråd den 25 maj 1993 inrättade varliga brott mot internationell internationella tribunalen för humanitär rätt begångna på f.d. brott i f.d. Jugoslavien och Jugoslaviens territorium sedan - den av Förenta nationernas 1991 begär att det i Sverige säkerhetsråd den 8 november 1994 skall vidtas en åtgärd i anledning inrättade internationella av ett sådant brott, skall den tribunalen för brott i Rwanda. begärda åtgärden vidtas enligt vad Om någon av tribunalerna begär som sägs i denna lag. rättsligt biträde av Sverige skall den begärda åtgärden vidtas enligt vad som sägs i denna lag. -------------------------------------------------------------------- Straffverkställighet m.m. 12 a § Har en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i eller på annat sätt stark anknytning till Sverige av tribunalen dömts till fängelse, kan regeringen besluta att straffet får verkställas i Sverige. Regeringen får i varje enskilt beslut meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl- ligheten här. Vid verkställigheten tillämpas 24 § första och andra styckena samt 25 § andra och tredje styckena lagen (1972:260) om inter- nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. I fråga om transport genom Sverige av en person som berövats friheten av tribunalen tillämpas 40 § lagen om internationellt sam- arbete rörande verkställighet av brottmålsdom. ____________ Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse. Bilaga2 Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatioföljandenell överenskommelse -------------------------------------------------------------------- Internationella organ Fysiska personer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------- 48. Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Internatio- tribunalen för åklagaren och dennes nella tribunalen för brott i Rwan- personal, registra- brott i Rwanda fast- da torn och dennes ställd genom FN:s personal samt per- säkerhetsråds resolu- soner som på annat sätt tion 955 den 8 no- medverkar i tri- vember 1994 bunalen Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. **FOOTNOTES** 1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Bilagans lydelse enligt prop. 1995/96:41. Lagrådets yttrande Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-10-05 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet Johan Munck, regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Enligt en lagrådsremiss den 28 september 1995 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandetav Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien, 2. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier ivissa fall. Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorerna Lars-Johan Eklund och Jan Stålhandske. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien 12 a § Principen att verkställighet här i landet av en påföljd som ådömts någon av de aktuella tribunalerna skall ske i enlighet med vad som är föreskrivet i fråga om verkställighet av en svensk dom föreslås i andra stycket komma till uttryck genom en hänvisning till 24 § första stycket lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (internationella verkställighetslagen). Sistnämnda paragraf avser emellertid det fallet att en påföljd bestämts av en svensk domstol genom en s.k. påföljdsomvandling i enlighet med 11-16 §§ internationella verkställighetslagen. Någon sådan påföljdsomvandling skall inte ske i de fall som nu är i fråga. Särskilt som det i annat avseende i förevarande paragrafs andra stycke hänvisas till 25 § internationella verkställighetslagen synes det naturligare att låta principen komma till uttryck genom en hänvisning till 25 § första stycket, som behandlar en situation motsvarande den som i förevarande sammanhang är aktuell, nämligen att det är regeringen som har förordnat om verkställighet här i landet. I andra stycket enligt förslaget föreskrivs också att 24 § andra stycket internationella verkställighetslagen skall tillämpas vid verkställigheten. I nämnda stycke anges bl.a. att verkställigheten skall upphöra, om den främmande staten upptagit en utländsk brottmålsdom till ny prövning. Enligt vad som föreskrivs i stadgan för var och en av de båda tribunalerna får, om en ny omständighet har upptäckts som kunnat ha avgörande betydelse för utgången, den som förklarats skyldig eller åklagaren inlämna en ansökan om omprövning av domen. Redan den omständigheten att domen har upptagits till omprövning torde emellertid inte utan vidare ha avsetts innebära att verkställighet som pågår på grundval av den ursprungliga domen skall upphöra. I stället bör, utan hänvisning till 24 § andra stycket internationella verkställighetslagen, föreskrivas att verkställigheten skall upphöra, om tribunalen upplyser att den har beviljat den dömde nåd eller meddelat något annat avgörande som innebär att den ådömda påföljden inte längre får verkställas. Såvitt avser frågan om nåd förutsätter detta att beslut om nåd meddelas av tribunalen. De artiklar i tribunalernas stadgor som behandlar nåd eller förvandling av straff är emellertid utformade så att de skulle kunna innebära att tribunalen - genom ordföranden - endast skall underrätta verkställighetslandet om den anser att nåd kan beviljas. Själva nåde- beslutet skulle i så fall meddelas i verkställighetslandet. Med dessa utgångspunkter och under förutsättning att nådefrågan skall avgöras av tribunalen kan andra stycket få följande lydelse: "Vid verkställigheten tillämpas 25 § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. Verkställigheten skall upphöra, om tribunalen upplyser att den har beviljat den dömde nåd eller meddelat något annat avgörande som innebär att den ådömda påföljden inte längre får verkställas." Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Förslaget lämnas utan erinran. Justitiedepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 oktober 1995 Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hellström, Peterson, Thalén, Freivalds, Wallström, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson Föredragande: statsrådet Freivalds Regeringen beslutar proposition 1995/96:48 Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för Rwanda m.m.