Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 20 träffar
Föregående
·
SFS-nummer · 2020:1187 · Visa register
Förordning (2020:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2020-12-10
Ikraft: 2021-01-01
/Träder i kraft I:2021-01-01/ Tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden, här benämnd EU:s konfliktmineralförordning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Behörig myndighet 2 § Sveriges geologiska undersökning är behörig myndighet enligt EU:s konfliktmineralförordning och ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt den förordningen. Uppgiftsskyldighet 3 § Tullverket ska på begäran av Sveriges geologiska undersökning lämna uppgifter om de importörer som årligen importerar mineral eller metaller som omfattas av EU:s konfliktmineralförordning över de volymtröskelvärden som fastställs i bilaga I till den förordningen. Rapportering 4 § Sveriges geologiska undersökning ska senast den 30 april varje år lämna en rapport om genomförandet av EU:s konfliktmineralförordning till Regeringskansliet. Rapporten ska alltid innehålla uppgifter om de externa granskningsrapporter som tillhandahållits enligt artikel 7.1 i EU:s konfliktmineralförordning och de meddelanden om korrigerande åtgärder som myndigheten utfärdat enligt artikel 16.3 i samma förordning. 5 § Tullverket ska på Regeringskansliets begäran rapportera tulluppgifter om årliga importvolymer enligt artikel 18 i EU:s konfliktmineralförordning.